Mo­že­te li za­mis­li­ti ovak­vu vla­du HDZ-a i SDP-a?

Le­ti­ca: For­mi­ra­nju ve­li­ke ko­ali­ci­je sklo­ni su i cen­tri fi­nan­cij­ske mo­ći i Eu­rop­ska uni­ja Ivan­ko­vić: Uvjet HDZ-a mo­gao bi bi­ti da se SDP ri­je­ši Na­rod­ne ko­ali­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še: MAR­KO ŠPO­LJAR

Sva re­le­vant­na is­tra­ži­va­nja jav­nog mni­je­nja uka­zu­ju na to da na pri­je­vre­me­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ni­jed­na stran­ka ili ko­ali­ci­ja ne­će od­ni­je­ti uvjer­lji­vu po­bje­du ko­ja bi ga­ran­ti­ra­la la­ko sas­tav­lja­nje par­la­men­tar­ne ve­ći­ne i for­mi­ra­nje Vla­de. Ko­na­čan is­hod ru­jan­skih iz­bo­ra ne­će od­lu­či­ti sa­mo bi­ra­či ne­go – mo­žda i

pre­sud­no – še­fo­vi dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka. Toč­ni­je, ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal i pre­go­va­rač­ko umi­je­će Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, od­nos­no An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Ra­zum­no je pret­pos­ta­vi­ti da će Na­rod­na ko­ali­ci­ja na iz­bo­ri­ma osvo­ji­ti vi­še sa­bor­skih man­da­ta od HDZ-a i nje­go­vih part­ne­ra, baš kao i da Mi­la­no­vić ipak ne­će ima­ti do­vo­ljan broj ru­ku u Sa­bo­ru pa da uz po­dr­šku IDS-a, osam ma­njin­skih zas­tup­ni­ka i even­tu­al­no još po­ne­kog zas­tup­ni­ka (Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, mo­žda i HDSSB-ova­ca) for­mi­ra Vla­du. Bez po­dr­ške Mos­ta, go­to­vo je si­gur­no, nit­ko na­kon iz­bo­ra ne­će mo­ći sas­ta­vi­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, a po­tom i Vla­du. Po­zor­nom pro­ma­tra­ču zbi­va­nja na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni sve je te­že za­mis­li­ti Vla­du ko­ju će či­ni­ti stran­ke Na­rod­ne ko­ali­ci­je i Mos­ta na­kon ne­us­pješ­no za­klju­če­nih pre­go­vo­ra Bo­že Pe­tro­va i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Jez­gra Mos­ta ko­ju či­ni tro­jac Bo­žo Pe­trov, Ni­ko­la Gr­mo­ja i Ivi­ca Rel­ko­vić, sa­da je to vid­lji­vo i naj­ši­rem kru­gu bi­ra­ča, kon­zer­va­tiv­na je, iz­nim­no sklo­na Ka­to­lič­koj cr­k­vi i svje­to­na­zor­ski ja­ko bli­ska HDZ-u. Jed­nos­tav­no je te­ško za­mis­li­ti da bi se oni na kon­cu do­go­vo­ri­li sa SDP-om i Mi­la­no­vi­ćem. Sto­ga je lak­še za­mis­li­ti for­mi­ra­nje još jed­ne ko­ali­cij­ske vla­de HDZ-a i Mos­ta, ko­ju će sti­skom ru­ku ame­no­va­ti li­der Mos­ta Bo­žo Pe­trov i fri­ški pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić. Tre­nu­tač­no se pakt Pe­trov-Plen­ko­vić či­ni naj­iz­gled­ni­jim is­ho­dom pos­li­je­iz­bor­nih pre­go­vo­ra.

Ro­ti­ra­ju­ći pre­mi­jer

Me­đu­tim, pre­du­vje­ti za to su da HDZ ne iz­gu­bi iz­bo­re od Na­rod­ne ko­ali­ci­je s raz­li­kom ve­ćom od šest-se­dam man­da­ta, da Most osvo­ji naj­ma­nje de­set do 12 man­da­ta te da Plen­ko­vić na kra­ju kra­je­va us­pi­je za­tvo­ri­ti sve sa­mo ne jed­nos­tav­ne pos­tiz­bor­ne pre­go­vo­re s Mos­tom. Ako pre­go­vo­ri puk­nu, Hr­vat­sku če­ka ili ve­li­ka ko­ali­ci­ja (Vla­da ko­ju bi slo­ži­li SDP i HDZ) ili još jed­ni iz­bo­ri na­kon ko­jih bi pi­ta­nje for­mi­ra­nja ve­li­ke ko­ali­ci­je bi­lo još ak­tu­al­ni­je. Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žarko Puhovski ve­li­ku ko­ali­ci­ju iz­me­đu SDP-a i HDZ-a vi­di kao mo­gu­će rje­še­nje po­li­tič­ke pat-si­tu­aci­je. Ali ne na­kon ru­jan­skih iz­bo­ra, ne­go tek u slu­ča­ju da pos­li­je­iz­bor­ni pre­go­vo­ri ne us­pi­ju i bi­ra­či po­nov­no mo­ra­ju iz­a­ći na bi­ra­li­šta u pro­lje­će 2017. go­di­ne. Na­kon tih iz­bo­ra ve­li­ka ko­ali­ci­ja, sma­tra Puhovski, bi­la bi mo­gu­će rje­še­nje. Bez ob­zi­ra na to što je jas­no da je Most bli­ži HDZ-u i da je Pe­trov pu­no sklo­ni­ji do­go­vo­ri­ti se sa Plen­ko­vi­ćem ne­go s Mi­la­no­vi­ćem, Puhovski da­je 40 pos­to šan­se to­me da na­kon ru­jan­skih iz­bo­ra nit­ko, pa ni HDZ s Mos­tom, ne us­pi­je sas­ta­vi­ti Vla­du. U tom slu­ča­ju još jed­ni iz­van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri bi­li bi odr­ža­ni vje­ro­jat­no u pro­lje­ću idu­će go­di­ne, a pri­ti­sak jav­nos­ti za stva­ra­nje ve­li­ke ko­ali­ci­je bio bi ve­ći ne­go ika­da pri­je. – U slu­ča­ju još jed­nih iz­van­red­nih iz­bo­ra vo­di­la bi se druk­či­ja kam­pa­nja, a An­drej Plen­ko­vić i Zo­ran Mi­la­no­vić vo­di­li bi kam­pa­nju u ko­joj se HDZ i SDP me­đu­sob­no ne bi pu­no na­pa­da­li – go­vo­ri Puhovski. A tko bi bio pred­sjed­nik tak­ve Vla­de? – Onaj tko bi na tim iz­bo­ri­ma osvo­jio vi­še man­da­ta. Re­ci­mo, Mi­la­no­vić bi bio pre­mi­jer, a Plen­ko­vić mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va – ka­že po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žarko Puhovski. S ob­zi­rom na ve­li­ki pri­ti­sak vanj­skog du­ga i ne­za­hval­nu eko­nom­sku si­tu­aci­ju u ko­joj se Hr­vat­ska na­la­zi, o po­tre­bi for­mi­ra­nja ve­li­ke ko­ali­ci­je pi­sao je po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Slaven Le­ti­ca još u lip­nju ove go­di­ne. Le­ti­ca je tak­vu hi­po­tet­sku vla­du na­zvao Vla­dom ra­zvoj­nog za­jed­niš­tva. – Sve ide u tom prav­cu. Na­kon iz­bo­ra bit će go­to­vo is­ta kons­te­la­ci­ja sna­ga kao i pos­li­je lanj­skih iz­bo­ra, jer će re­la­tiv­ni po­bjed­nik, bio to HDZ ili SDP, po­bi­je­di­ti sa sa­mo ne­ko­li­ko man­da­ta raz­li­ke – sma­tra Slaven Le­ti­ca sa­mo dva tjed­na pri­je iz­van­red­nih iz­bo­ra ko­ji će se odr­ža­ti u ne­dje­lju 11. ruj­na. I Puhovski i Le­ti­ca na­gla­ša­va­ju ka­ko bi u slu­ča­ju for­mi­ra­nja ve­li­ke ko­ali­ci­je hr­vat­ski par­la­men­ta­ri­zam de fac­to bio sus­pen­di­ran na ne­ko vri­je­me. Sto­ga Le­ti­ca tvr­di ka­ko bi tak­va Vla­da mo­ra­la ima­ti “ra­zum­ni rok” tra­ja­nja, a naj­vi­še je­dan pu­ni man­dat, od­nos­no če­ti­ri go­di­ne. – For­mi­ra­nju ve­li­ke ko­ali­ci­je bi­li bi sklo­ni i inves­ti­to­ri i cen­tri fi­nan­cij­ske mo­ći i Eu­rop­ska uni­ja ako bi pro­gram i ci­lje­vi bi­li jas­no de­fi­ni­ra­ni. Kao i rok tra­ja­nja, s ob­zi­rom na to da bi tak­va Vla­da vla­da­la prak­tič­ki bez ikak­ve sa­bor­ske opor­be – sma­tra Slaven Le­ti­ca. Rje­še­nje mo­gu­ćeg pri­je­po­ra – oda­bi­ra pre­mi­je­ra za­jed­nič­ke Vla­de HDZ-a i SDP-a – Le­ti­ca vi­di u to­me da pred­sjed­nik Vla­de pos­ta-

Ve­li­ka ko­ali­ci­ja SDP-a i HDZ-a mo­gu­ća je, ali tek na­kon još jed­nih iz­bo­ra, ko­ji bi bi­li odr­ža­ni u pro­lje­će 2017. go­di­ne ŽARKO PUHOVSKI po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Sve ide u smje­ru ve­li­ke ko­ali­ci­je. Na­kon iz­bo­ra bit će go­to­vo is­ta kons­te­la­ci­ja sna­ga kao i pos­li­je lanj­skih iz­bo­ra SLAVEN LE­TI­CA po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

ne čel­nik stran­ke ko­ja osvo­ji vi­še sa­bor­skih man­da­ta na iz­bo­ri­ma ili u “po­dje­li man­da­ta”. Dvi­je go­di­ne bi na če­lu za­jed­nič­ke Vla­de bio Mi­la­no­vić, a dvi­je Plen­ko­vić. Mo­gu­će je čak da se njih dvo­ji­ca u tom slu­ča­ju i ne bi pre­vi­še ja­ko “tuk­li” za pra­vo pr­vens­tva. – U pr­ve dvi­je go­di­ne Vla­da ve­li­ke ko­ali­ci­je do­no­si­la bi te­ške od­lu­ke, a onaj tko bi u tom vre­me­nu bio pre­mi­jer gu­bio bi po­pu­lar­nost u jav­nos­ti. Baš kao i stran­ka ko­joj je na če­lu – ka­že Le­ti­ca. Hoće li uop­će bi­ti po­tre­be i vo­lje za for­mi­ra­njem ve­li­ke ko­ali­ci­je u do­broj mje­ri ovi­si i o re­zul­ta­tu ko­ji će Most os­tva­ri­ti na ru­jan­skim iz­bo­ri­ma. Ako pod­ba­ce, ta­da s nji­ma ni HDZ ni SDP ne­će mo­ći for­mi­ra­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. A ti­me po­s­lje­dič­no ras­te šan­sa za do­go­vor HDZ-SDP. Oba ana­li­ti­ča­ra pre­dvi­đa­ju ka­ko će Most os­tva­ri­ti sla­bi­ji re­zul­tat ne­go na lanj­skim iz­bo­ri­ma. Žarko Puhovski sma­tra ka­ko će Most osvo­ji­ti oko de­set man­da­ta, a slič­no raz­miš­lja i Slaven Le­ti­ca ko­ji prog­no­zi­ra da će Most na ovim iz­bo­ri­ma osvo­ji­ti iz­me­đu osam i 12 man­da­ta. – Mo­ral­ni nar­ci­zam ko­ji oni prak­ti­ci­ra­ju na iz­bo­ri­ma će bi­ti kaž­njen – tvr­di Le­ti­ca. Doj­ma smo ka­ko bi u slu­ča­ju pre­go­vo­ra o sas­ta­vu Vla­de ve­li­ke ko­ali­ci­je HDZ-a i SDP-a ve­ći pro­blem od to­ga tko će bi­ti pre­mi­jer bi­la po­dje­la re­so­ra iz­me­đu te dvi­je stran­ke, a još vi­še ka­dro­vi­ra­nje mi­nis­ta­ra. Osim što bi SDP si­gur­no ulo­žio ve­to na to da mi­nis­tar kul­tu­re bu­de, re­ci­mo, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, HDZ bi vje­ro­jat­no spus­tio ram­pu na vje­ro­jat­ni Mi­la­no­vi­ćev pri­jed­log da Ran­ko Os­to­jić opet bu­de mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va. Slič­nih pri­mje­ra ula­ga­nja ve­ta na po­je­di­ne ka­drov­ske pri­jed­lo­ge bi­lo bi vi­še od ne­ko­li­ko. Za­to bi ta Vla­da SDP-a i HDZ-a bi­la miks naj­ja­čih stra­nač­kih lju­di jed­ne i dru­ge stran­ke i kom­pro­mis­nih rje­še­nja. U tom smis­lu la­ko nam je za­mis­li­ti da bi Zdrav­ka Ma­ri­ća za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja po­dr­žao i SDP, a HDZ Or­sa­ta Mi­lje­ni­ća za SDP-ova mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va. HNS-ovu An­ku Mrak-Ta­ri­taš si­gur­no bi za mi­nis­tri­cu gra­di­telj­stva po­dr­ža­li i Zo­ran Mi­la­no­vić i An­drej Plen­ko­vić jer u svo­jim stran­ka­ma bo­lje od nje za tu po­zi­ci­ju jed­nos­tav­no ne­ma­ju. Ni­je nam te­ško za­mis­li­ti da bi An­ka Mrak-Ta­ri­taš mo­gla pri­hva­ti­ti po­ziv u tak­vu Vla­du, pa bi­la ona i je­di­na HNS-ov­ka u njoj. Slič­na je si­tu­aci­ja i s pred­sjed­ni­kom HSS-a Kre­šom Be­lja­kom ko­ji bi mo­gao pre­uze­ti po­li­tič­ku od­go­vor­nost za SDP-u i HDZ-u vr­lo nez­go­dan re­sor – Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de.

Gu­žva u fi­nan­ci­ja­ma

U Vla­di ko­ju bi for­mi­ra­le dvi­je naj­ja­če po­li­tič­ke stran­ke mi­nis­tar­ske po­zi­ci­je di­je­li­le bi se po dos­ta druk­či­jem klju­ču ne­go što bi to bi­lo da te stran­ke sas­tav­lja­ju Vla­du sa svo­jim tra­di­ci­onal­nim ma­njim part­ne­ri­ma. Sa­svim je si­gur­no da bi od 20 mi­nis­tar­sta­va i je­dan i dru­ga stran­ka do­bi­le toč­no po de­set re­so­ra. Na­da­lje, pa­zi­lo bi se da ci­je­la eko­no­mi­ja ili re­pre­siv­ni apa­rat ne pri­pad­nu jed­noj stra­ni. Ako bi SDP do­bio Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va, HDZ bi do­bio Mi­nis­tar­stvo obra­ne. Ako bi HDZ do­bio Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, go­to­vo je si­gur­no da bi SDP do­bio Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva. Po­s­lje­di­ce tak­vih po­god­bi i kom­pro­mi­sa Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća bi­la bi i iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve ne­ka “ne­lo­gič­na“ka­drov­ska rje­še­nja. Naj­vi­še tak­vih “ne­lo­gič­nos­ti” bi­lo bi, sa­svim si­gur­no, u gos­po­dar­skim i so­ci­jal­nim re­so­ri­ma. Na­ime, ne­ko­li­ko lju­di iz naj­bli­žeg Plen­ko­vi­će­va kru­ga – Zdrav­ko Ma­rić, To­mis­lav Ćo­rić i Iva­na Ma­le­tić – spe­ci­ja­li­zi­ra­ni su za dos­ta slič­na po­dru­čja, a ko za vra­ga u tom fi­nan­cij­sko-gos­po­dar­skom po­dru­čju na­la­ze se i ne­ki od naj­ja­čih Mi­la­no­vi­će­vih lju­di – Bran­ko Gr­čić, Bo­ris La­lo­vac, Si­ni­ša Haj­daš Don­čić... Jas­no je dak­le da bi ne­ki od njih ili is­pa­li iz ka­drov­ske kri­žalj­ke ili vo­di­li mi­nis­tar­stvo ko­je im ni­je bi­lo pr­vi iz­bor.

To­mis­lav To­lu­šić Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Dra­go Pr­go­met Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja Da­vor Bo­ži­no­vić Mi­nis­tar­stvo vanj­skih i europ­skih pos­lo­va An­ton Kli­man Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma Iva­na Ma­le­tić Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de za gos­po­dar­stvo Damir Kr­sti­če­vić Mi­nis­tar­stvo obra­ne Oleg But­ko­vić Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Zdrav­ko Ma­rić Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re To­mis­lav Ćo­rić Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ PRED­SJED­NIK HDZ-a I no­vi li­der HDZ-a po­nav­lja ka­ko ve­li­ka ko­ali­ci­ja “ni­je te­ma”, ali o mo­guć­nos­ti da HDZ i SDP for­mi­ra­ju za­jed­nič­ku Vla­du ipak ne go­vo­ri kao o pot­pu­no ne­pri­hvat­lji­vu rje­še­nju

Hoće li praz­ne sto­li­ce u Ban­skim dvo­ri­ma po­pu­ni­ti lju­ti po­li­tič­ki su­par­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.