TRE­BA NAM NACIONALNI I NADSTRANAČKI KONSENZUS O USELJENICIMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vic

Je li se pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić tre­bao kon­zul­ti­ra­ti s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pri­je od­la­ska na kon­zul­ta­ci­je s nje­mač­kom kan­ce­lar­kom An­ge­lom Mer­kel? Je li, ka­ko je pred­sjed­ni­ca is­tak­nu­la, tre­bao sa­zva­ti Vi­je­će na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, odr­ža­ti kon­zul­ta­ci­je s opor­bom oko hr­vat­skog sta­va na sum­mi­tu EU u Slo­vač­koj slje­de­ćeg mje­se­ca? I mo­žda naj­važ­ni­je pi­ta­nje – za­što se tak­va pi­ta­nja ni­su pos­tav­lja­la ta­da teh­nič­kom pre­mi­je­ru Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću kad je la­ni u lis­to­pa­du sta­vio svoj pot­pis na Jun­c­ke­rov plan o mi­gran­ti­ma? Ju­čer se u Be­li­nu ni­je do­go­di­lo ni­šta od pre­sud­ne važ­nos­ti. Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka obi­la­zi Eu­ro­pu ka­ko bi po­ka­za­la da “i Nje­mač­ka zna slu­ša­ti”, od­nos­no da raz­bi­je imidž vla­da­ra ko­ji je do­bra­no uz­dr­man. Ri­ječ je o lo­bi­ra­nju pri­je sum­mi­ta na ko­jem bi se tre­ba­lo po­za­ba­vi­ti te­škim te­ma­ma, od mo­gu­ćeg no­vog mi­grant­skog va­la do iz­la­ska Bri­ta­ni­je i eko­no­mi­je. I za­is­ta je ilu­zor­no oče­ki­va­ti da će se i ta­da pos­ti­ći ve­li­ka pro­mje­na – ka­ko

Već je pos­tao uobi­ča­jen ma­njak ko­mu­ni­ka­ci­je Ban­skih dvo­ra i Pan­tov­ča­ka

nam ka­žu upu­će­ni, šef Eu­rop­ske ko­mi­si­je Jun­c­ker će jas­no i glas­no re­ći da ne­ma pro­mje­ne europ­skih ugo­vo­ra, od­nos­no da “ovu” Uni­ju ne­će za­mi­je­ni­ti ne­ka “no­va”, ko­ju bi iona­ko na re­fe­ren­du­mi­ma mo­ra­li odo­bri­ti gra­đa­ni dr­ža­va čla­ni­ca. Na­rav­no da je važ­no ko­je sta­vo­ve zas­tu­pa Hr­vat­ska, no u oči upa­da ne­dos­ta­tak ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu Pan­tov­ča­ka i Ban­skih dvo­ra, su­kre­ato­ra vanj­ske po­li­ti­ke. I to ni­je pr­vi put. Us­to, go­vo­ri­lo se da je pred­sjed­ni­ca na po­čet­ku man­da­ta Vla­de ka­za­la pre­mi­je­ru ka­ko bi i ona že­lje­la po­ne­kad umjes­to Ore­ško­vi­ća zas­tu­pa­ti Hr­vat­sku na sas­tan­ci­ma Eu­rop­skog vi­je­ća, a Ore­ško­vić, vid­lji­vo je, po­dos­ta “so­li­ra”. Ni­šta ni­je iz­gub­lje­no – do sum­mi­ta ima vre­me­na i tek će se vi­dje­ti u ko­jem će smje­ru ići pri­jed­lo­zi za­klju­ča­ka. Ore­ško­vić bi se tre­bao otvo­ri­ti ši­rem kru­gu kon­zul­ta­ci­ja o vanj­skoj po­li­ti­ci, no što ako se ne pos­tig­ne nadstranački i nacionalni konsenzus o mi­gran­ti­ma i bu­duć­nos­ti EU? Nje­ga ne­ma ni u mno­gim europ­skim dr­ža­va­ma. Na kra­ju će ipak od­lu­či­ti pre­mi­jer, ma tko on bio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.