Abe: Ja­pan će u Afri­ku ulo­ži­ti 30 mi­li­jar­di do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

A Ja­pan­ski pre­mi­jer Shin­zo Abe ka­zao je u su­bo­tu afrič­kim li­de­ri­ma da će nje­go­va zem­lja na­mi­je­ni­ti 30 mi­li­jar­da do­la­ra za in­fras­truk­tur­ni ra­zvoj to­ga kon­ti­nen­ta. Ja­pan, ko­ji ne­ma iz­vo­ra si­ro­vi­na, za­in­te­re­si­ran je za afrič­ke pri­rod­ne re­sur­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.