Po­li­tič­kih moć­ni­ka

Za­pos­le­na, a Ma­ša i Bo­žo za­lju­bi­li su se u stu­dent­skim da­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: IVA PULJIĆ ŠEGO, SLA­VI­CA VU­KO­VIĆ PETRA MARETIĆ

Že­ne u po­li­ti­ci uvi­jek in­tri­gi­ra­ju, pa čak i kad ni­su iz­rav­ne ak­te­ri­ce po­li­tič­ke igre. Po­seb­no su za­nim­lji­ve ka­da vla­da­ju iz sje­ne kao brač­ne part­ne­ri­ce moć­nih po­li­ti­ča­ra. Prem­da “pr­ve da­me” obič­no bi­ra­ju me­dij­sku sje­nu i šti­te obi­telj­ski ži­vot od re­flek­to­ra po­li­tič­ke po­zor­ni­ce, te­ško je vje­ro­va­ti da upra­vo one, kao i uglav­nom sve že­ne, ni­su pr­ve oso­be s ko­ji­ma se po­li­tič­ki pr­va­ci kon­zul­ti­ra­ju, po­vje­ra­va­ju, rje­ša­va­ju di­le­me ili ma­kar ja­da­ju na­kon na­por­nog da­na ili te­ških od­lu­ka. Što su taj­no­vi­ti­je, to su jav­nos­ti za­nim­lji­vi­je, uvi­jek in­tri­gi­ra ono što je ne­dos­tup­no i skri­ve­no. Že­ne še­fo­va hr­vat­skih po­li­tič­kih stra­na­ka te­ško je po­dves­ti pod je­dan na­ziv­nik, ne­ke su do­ma­ći­ce, ne­ke gra­de znans­tve­ne ka­ri­je­re, ne­ke li­ječ­ni­ce, ne­ke po­du­zet­ni­ce, prav­ni­ce... Na­kon Mir­ja­ne Sa­na­der i Ane Ka­ra­mar­ko, ko­je su slo­vi­le za utje­caj­ne i ja­ke že­ne s ko­ji­ma su se Sa­na­der i Ka­ra­mar­ko si­gur­no po­ne­kad kon­zul­ti­ra­li i o stra­nač­kim i o od­lu­ka­ma u Vla­di i ko­je su po­vre­me­no iz­la­zi­le iz me­dij­ske sje­ne, že­ne po­li­ti­ča­ra ko­ji su i da­lje na po­li­tič­koj sce­ni pri­lič­no su sa­mo­za­taj­ne. Obi­telj­ski ži­vot dr­že da­lje od re­flek­to­ra po­li­tič­ke po­zor­ni­ce, a sa su­pruž­ni­ci­ma se po­jav­lju­ju u ri­jet­kim pri­go­da­ma. Naj­sa­mo­za­taj­ni­ja je su­pru­ga no­vog še­fa HDZ-a Ana Mas­lać Plen­ko­vić ko­ja se stro­go iz­o­li­ra­la od po­li­tič­kog ži­vo­ta svog su­pru­ga, dok su Ma­ša Pe­trov, tek ne­što vi­še, a Sa­nja Mu­sić Mi­la­no­vić za­to što joj je su­prug već de­se­tak go­di­na u vi­so­koj po­li­ti­ci, ipak poz­na­ti­je jav­nos­ti. Sa­nja Mu­sić Mi­la­no­vić, us­pješ­na dok­to­ri­ca zna­nos­ti, ka­ri­je­ru gra­di u Hr­vat­skom za­vo­du za jav­no zdrav­s­tvo, gdje je vo­di­te­lji­ca Odje­la za pre­ven­ci­ju deb­lji­ne, a pre­da­je i na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu gdje je pra­ti glas stro­ge, ali pra­ved­ne pro­fe­so­ri­ce. Lju­bav stu­den­ti­ce me­di­ci­ne i mla­dog prav­ni­ka do­go­di­la se na do­če­ku nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

Sa­nja Mu­sić Mi­la­no­vić – us­pješ­na je dok­to­ri­ca zna­nos­ti, ka­ri­je­ru gra­di u Hr­vat­skom za­vo­du za jav­no zdrav­s­tvo. Ne ide na sve su­pru­go­ve sku­po­ve. Po­ja­vi se uglav­nom “gdje mo­ra”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.