Biz­nis

Tko je bh. biz­ni­smen ko­ji je stvo­rio pos­lov­no car­stvo u dva­de­se­tak dr­ža­va i za­poš­lja­va 15 ti­su­ća rad­ni­ka i ko­ji je za­us­ta­vio pro­izvod­nju nje­mač­kog auto­mo­bil­skog di­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

pos­lov­no car­stvo na­ras­lo na vi­še od 20 raz­li­či­tih kom­pa­ni­ja, iako je auto­mo­bil­ski biz­nis i da­lje bio naj­zas­tup­lje­ni­ji. U me­đu­vre­me­nu je is­pla­tio part­ne­re i fak­tič­ki sam os­tao u pos­lu. Ključ­na je, či­ni se, bi­la od­lu­ka da 1999. go­di­ne os­nu­je Pre­vent, tvrt­ku za pro­izvod­nju auto­pre­s­vla­ka ko­ja je od­mah po­če­la ra­di­ti za Vol­k­swa­gen. Pre­vent je svo­ju dje­lat­nost ubr­zo pro­ši­rio na pro­izvod­nju in­te­ri­je­ra za jah­te i čam­ce, za­štit­nu opre­mu i odje­ću te na­mje­štaj. – On je jed­nos­tav­no po­ve­zi­vao raz­li­či­te dje­lat­nos­ti i pos­lo­ve u ve­ćem bro­ju ze­ma­lja, stvo­riv­ši gru­pa­ci­ju kom­pa­ni­ja ko­je se me­đu­sob­no na­do­pu­nju­ju. Nji­ho­vo us­pješ­no pos­lo­va­nje po­ka­zu­je da je on vi­zi­onar s ne­upit­nim da­rom za biz­nis – ka­že je­dan od nje­go­vih pos­lov­nih part­ne­ra. Pre­uzi­ma- po­zi­ci­je i uprav­lja­ju pos­lo­vi­ma kom­pa­ni­je iz Wol­f­sbur­ga, gdje i da­lje ži­ve. Pre­ma lis­ti naj­bo­ga­ti­jih po­du­zet­ni­ka u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni ko­ju je obja­vio For­bes, bra­ća Damir i Ke­nan su na pr­vom mjes­tu s oko 380 mi­li­ju­na eura, uz na­po­me­nu da u taj iz­nos ni­su ura­ču­na­ti pri­ho­di nji­ho­vih pos­lov­nih dje­lat­nos­ti u nji­ho­vim kom­pa­ni­ja­ma u ino­zem­s­tvu. Po­put oca Ni­ja­za, Damir i Ke­nan ne eks­po­ni­ra­ju se pre­vi­še u jav­nos­ti. Nji­ho­ve kom­pa­ni­je su uvjer­lji­vo naj­ve­ći do­ma­ći ula­ga­či u BiH, za­poš­lja­va­ju vi­še od 5000 rad­ni­ka i je­dan su od naj­ve­ćih pos­lo­da­va­ca, a us­to zna­čaj­na sred­stva ula­žu i u obra­zo­va­nje mla­dih u BiH. Fon­da­ci­ja Has­tor dje­lu­je u BiH pu­nih de­set go­di­na i sti­pen­di­ra go­to­vo 1400 uče­ni­ka i stu­de­na­ta u vi­še od 80 op­ći­na. I pre­ko svo­jih kom­pa­ni­ja obi­te­lji Has­tor po­du­pi­re mno­ge sport­ske i kul­tur­ne pro­jek­te u BiH, a mno­gi tvr­de ka­ko je upra­vo za­hva­lju­ju­ći nji­ho­vu an­ga­žma­nu Go­ra­žde od „sli­je­pog cri­je­va“Fe­de­ra­ci­je BiH pos­ta­lo pos­lov­no naj­di­na­mič­ni­ji grad u zem­lji.

Afe­ra bez šte­te

Za Ni­ja­za Has­to­ra, kao sna­la­ž­lji­vog i prag­ma­tič­nog biz­ni­sme­na, znan­ci ka­žu da ni­je po­seb­no za­in­te­re­si­ran za po­li­ti­ku, ali da vje­što ba­lan­si­ra iz­me­đu raz­li­či­tih po­li­tič­kih op­ci­ja u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Svjes­tan je, oči­to, da po­li­ti­ka mo­že za­gor­ča­ti ži­vot biz­ni­su pa nas­to­ji iz­bje­ći ne­pri­ja­te­lje me­đu po­li­ti­ča­ri­ma. Us­pr­kos to­mu, pri­je de­se­tak go­di­na na­šao se u sre­di­štu jed­ne afe­re ko­ju je čak is­tra­ži­va­lo i dr­žav­no tu­ži­telj­stvo. Tu­ži­telj­stvo BiH pro­vje­ra­va­lo je na­vo­de da su Ni­jaz Has­tor i nje­gov ta­daš­nji pos­lov­ni part­ner Ni­had Ima­mo­vić kup­njom sta­na pod­mi­ti­li biv­šeg boš­njač­kog li­de­ra Ali­ju Izet­be­go­vi­ća i nje­go­vog si­na Ba­ki­ra, ko­ji su im, na­vod­no, za­uz­vrat po­mo­gli u us­pos­ta­vi bes­ca­rin­skih pos­lov­nih zo­na u Vi­so­kom i Vo­goš­ći. Bh. me­di­ji su pi­sa­li ka­ko je is­traž­nim or­ga­ni­ma na­re­đe­no da u ok­vi­ru is­tra­ge o pos­lo­va­nju ASA Pre­ven­ta pro­vje­re i na­vo­de da su Ni­jaz Has­tor i Ni­had Ima­mo­vić pod­mi­ti­li obi­telj Izet­be­go­vić kup­njom sta­na u elit­nom grad­skom na­se­lju Bre­ka. Pre­ma pri­ja­vi ko­ju je pro­vje­ra­va­lo dr­žav­no tu­ži­telj­stvo, Has­tor i Ima­mo­vić su ku­pi­li stan ne­ka­daš­njeg vi­so­kog ko­mu­nis­tič­kog dužnosnika Mi­lan­ka Re­no­vi­ce, ko­ji su po­tom pok­lo­ni­li obi­te­lji Izet­be­go­vić. Na­vod­no su za­uz­vrat sta­ri­ji i mla­đi Izet­be­go­vić ASA gru­pa­ci­ji po­mo­gli u us­pos­ta­vi bes­ca­rin­skih zo­na u Vo­goš­ći i Vi­so­kom. Has­tor ni ta­da ni­je že­lio is­tu­pa­ti u jav­nos­ti, ali je za­to ci­je­li slu­čaj po­ku­šao ra­svi­je­tli­ti Ima­mo­vić objaš­nja­va­ju­ći ka­ko je Ni­jaz Has­tor ku­pio stan u ko­jem je ne­ka­da ži­vio Mi­lan­ko Re­no­vi­ca. Po­tom je taj stan za­mi­je­nio za stan u ko­jem je ži­vje­la obi­te­lji Izet­be­go­vić. Dak­le, tvr­dio je ta­da u me­di­ji­ma Ima­mo­vić, ne ra­di se ni o kak­vim pok­lo­ni­ma ni­ti mi­tu, jer su ova dva sta­na is­te ili pri­bliž­ne vri­jed­nos­ti. Opo­vr­ga­vao je i na­vo­de da im je obi­telj Izet­be­go­vić uči­ni­la bi­lo kak­vu pro­tu­us­lu­gu te da bes­ca­rin­ske zo­ne u Vo­goš­ći i Vi­so­kom ni­su u vlas­niš­tvu ove gru­pa­ci­je, već VWa. Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma iz tog vre­me­na, dr­žav­no tu­ži­telj­stvo je od fi­nan­cij­ske po­li­ci­je tra­ži­lo i da pro­vje­ri na­vo­de da su čel­ni­ci kom­pa­ni­je zlo­upo­treb­lja­va­li pov­las­ti­ce za uvoz i iz­voz auto­mo­bi­la. Kon­kret­ni­je, pro­vje­ra­va­lo se je li ASA Pre­vent uvo­zio auto­mo­bi­le iz Nje­mač­ke te ih pro­da­vao kao do­ma­ći pro­izvod. Sum­nja­lo se da su au­to­mo­bi­li pro­izve­de­ni i sklop­lje­ni u Nje­mač­koj. Po­tom su s auto­mo­bi­la ski­nu­ti ne­ki di­je­lo­vi te uve­ze­ni u BiH, gdje su po­nov­no skla­pa­ni i pro­da­va­ni kao do­ma­ći pro­izvod bez pla­ća­nja ca­ri­na i po­re­za. Sve spo­me­nu­te tvrd­nje oči­to ni­su bi­le do­volj­no ar­gu­men­ti­ra­ne pa je dr­žav­no tu­ži­telj­stvo odus­ta­lo od bi­lo kak­vog pro­go­na Has­to­ra i Ima­mo­vi­ća. Ka­da je pos­ta­lo jas­no da su op­tuž­be pro­tiv Has­to­ra neo­dr­ži­ve i „tan­ke“, po­ja­vi­le su se in­for­ma­ci­je ka­ko je on za­pra­vo bio ko­la­te­ral­na šte­ta po­li­tič­kih obra­ču­na s Izet­be­go­vi­ćem. Obo­ji­ca su iz ove si­tu­aci­je iz­iš­li go­to­vo neo­krz­nu­ti, jer je us­li­je­dio Has­to­rov pos­lov­ni, a Izet­be­go­vi­ćev po­li­tič­ki us­pon. Jed­no od ri­jet­kih za­jed­nič­kih po­jav­lji­va­nja u jav­nos­ti kas­ni­je bi­lo je sve­ča­no otva­ra­nje Pre­ven­to­ve tvor­ni­ce u Go­ra­ždu 2012. go­di­ne. Ta­daš­nji, a i sa­daš­nji boš­njač­ki član Pred­sjed­niš­tva BiH Ba­kir Izet­be­go­vić pre­sje­kao je vrp­cu i otvo­rio tvor­ni­cu po­hva­liv­ši Has­to­ro­vu ulo­gu u eko­nom­skom opo­rav­ku BiH. Nje­go­ve tješ­nje ve­ze s bh. po­li­ti­kom i po­li­ti­ča­ri­ma, ako ih je bi­lo, os­ta­le su da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti. Oči­to je Has­tor pro­na­šao pra­vi na­čin ka­ko ho­da­ti po tan­koj cr­ti ko­ja na Bal­ka­nu odva­ja biz­nis od po­li­ti­ke.

U ci­je­lom hol­din­gu za­pos­le­no je vi­še od 15 ti­su­ća rad­ni­ka (tre­ći­na u nje­go­vim tvor­ni­ca­ma u BiH), a go­diš­nji pro­met pro­cje­nju­je se na vi­še od mi­li­jar­du eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.