Da­vid Stoc­k­ton Ta­ta je igrao za Dre­am Te­am u Bar­ce­lo­ni, ali ja, kao i ma­ma, že­lim hr­vat­ski dres

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ce­de­vi­ta se do­bro pri­pre­mi­la za no­vu se­zo­nu, do­ve­la je u svo­je re­do­ve ne­ko­li­ko no­vih igra­ča, ima­ju ve­li­ke am­bi­ci­je, a u “šo­ping” su iš­li i pre­ko ba­re. Odan­de su do­ve­li i Da­vi­da Stoc­k­to­na, deč­ka poz­na­tog ime­na, ali no­vog li­ca. Da, nje­gov je otac John Stoc­k­ton, le­gen­da Utah Ja­zza i NBA-a. Ali ne, Da­vid ni­je u sje­ni poz­na­tog oca, i on je sam ne­ko vri­je­me igrao na par­ke­ti­ma NBA-a, bio je član Sa­cra­men­to Kin­g­sa, a sa­da, na­kon Ame­ri­ke, “vra­tio se ku­ći”. U Za­gre­bu je tek ne­ko­li­ko da­na, a već je nji­me odu­šev­ljen. – Grad je fan­tas­ti­čan. Do­la­zim iz SAD-a i ta­mo ne­ma tak­vih gra­do­va. Lju­di su stvar­no lju­baz­ni, svi­đa mi se at­mo­sfe­ra ov­dje – ka­že Stoc­k­ton ko­je­mu će se u Za­gre­bu usko­ro pri­dru­ži­ti su­pru­ga i sin. – Na­šao sam mjes­to gdje će­mo ži­vje­ti. Mo­ja su­pru­ga vo­li tr­ča­ti, a ov­dje je sve pu­no par­ko­va i mjes­ta za tr­ča­nje, ona će ov­dje uži­va­ti. Iako je bio na tek ne­ko­li­ko tre­nin­ga i je­zik ne poz­na­je naj­bo­lje, baš kao ni su­igra­če, Da­vid ne­ma za­mjer­ke. – U klu­bu je su­per, od­lič­na je or­ga­ni­za­ci­ja, tre­nin­zi su do­bri i tre­ner je OK. Pos­to­ji ma­la je­zič­na ba­ri­je­ra, ali svi ve­ći­nom go­vo­re en­gle­ski ta­ko da se sna­la­zim. Je­zik je te­žak, po­ku­ša­vam na­uči­ti ko­ju ri­ječ i mis­lim da mi ide do­bro, ali mo­rat ću upi­sa­ti ne­ki te­čaj.

Do­ći će i ma­ma

Ni­je Ce­de­vi­ta je­di­na po­vez­ni­ca Stoc­k­to­na s Li­je­pom Na­šom. Nje­go­va maj­ka Na­da (ro­đe­na Se­po­vich) i ba­ka Ma­til­da (ro­đe­na Ba­ri­če­vić) hr­vat­skih su ko­ri­je­na. – Znam sve o svo­jim ko­ri­je­ni­ma, ma­ma je stal­no go­vo­ri­la o to­me. U SAD- u u ško­la­ma to nam ne go­vo­re, ali ma­ma nas je sve na­uči­la. Po­ka­za­la nam je Hr­vat­sku na kar­ti, pri­ča­la nam je o po­vi­jes­ti, po­bri­nu­la se da zna­mo odak­le smo i baš sam uz­bu­đen što sam ko­nač­no ov­dje. I mo­ja ma­ma je ja­ko uz­bu­đe­na, ni­je ov­dje bi­la i je­dva če­ka da do­đe. Mis­lim da ću do Du­brov­ni­ka, odak­le mo­ji pre­ci vu­ku ko­ri­je­ne, oti­ći na­kon se­zo­ne – ka­že 25-go­diš­nji ko­šar­kaš. Ma­ma ima ne­što hr­vat­sko, ali i ta­ta je imao do­ti­caj s na­ma. On je 1992. go­di­ne s je­di­nim pra­vim Dre­am Te­amom u Bar­ce­lo­ni Hr­vat­sku pos­lao ku­ći s olim­pij­skim sre­brom. – Da, ta­ta mi je pri­čao o toj utak­mi­ci ‘92. i re­kao je da je Hr­vat­ska je­di­na mom­čad ko­ja je u oči­ma ima­la po­gled ko­ji go­vo­ri da mo­gu po­bi­je­di­ti Dre­am Te­am. Imao je ve­li­ke kom­pli­men­te za njih, bi­li su ta­len­ti­ra­ni i do­bri. Go­vo­rio je i o To­ni­ju Ku­ko­ču, on je bio do­bar igrač. Ta­ta je pri­čao što je on ra­dio i što je sve po­bolj­šao u igri i ka­ko je po­mo­gao uze­ti to­li­ke NBA nas­lo­ve sa Chi­ca­gom. John Stoc­k­ton i To­ni Ku­koč ta­da su bi­li na su­par­nič­kim stra­na­ma, igra­li su dva pu­ta fi­na­le NB-a je­dan pro­tiv dru­go­ga, a sa­da bi Da­vid i To­ni mo­gli bi­ti na is­toj, za­igra li mla­di Stoc­k­ton za hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. – Ako bu­dem imao pri­li­ku igra­ti za Hr­vat­sku, vo­lio bi to. Mo­ja ma­ma i obi­telj bi­li bi baš uz­bu­đe­ni i po­nos­ni.

Otac ga ni­je pri­ti­skao

Da, mo­žda bi mo­gao po­mo­ći na­šoj na­ci­onal­noj vr­sti, po­se­bi­ce jer smo na po­zi­ci­ji ra­zi­gra­va­ča i da­lje tan­ki, ali sa­da mu je Ce­de­vi­ta na pr­vom mjes­tu. S njom, ka­že, že­li osvo­ji­ti sve. – Mis­lim da mo­gu pu­no po­mo­ći ti­mu, shva­ti­ti tko su naj­bo­lji igra­či u igri, da­ti im lop­tu, ra­zi­gra­ti ih i jed­nos­tav­no igra­ti ko­šar­ku i po­bje­đi­va­ti. Mo­ra­mo pu­no ra­di­ti, ali oče­ku­jem da će­mo sve osvo­ji­ti, že­lim sve osvo­ji­ti. Pr­vi mu je ovo do­dir s europ­skom ko­šar­kom na­kon ame­rič­ke ka­ri­je­re i igra­nja u NCAA-u, NBA li­gi i NBDL li­gi. Iako je igra is­ta, ka­že, ipak se raz­li­ku­je. – Ne bih htio re­ći ne­što kri­vo, ali ne­ka­ko mi se či­ni da je at­mo­sfe­ra ov­dje druk­či­ja, tim­ska je igra bit­ni­ja od one in­di­vi­du­al­ne i mis­lim da su igra­či ov­dje bli­ži, kao bra­ća, i to je ne­što što je ov­dje vi­še pri­sut­no ne­go u NBA-u i SAD-u. Da, men­ta­li­tet je druk­či­ji, kon­ku­ren­ci­ja je ja­ča i te­ško je us­pje­ti, ali nje­gov je otac us­pio. No, us­pr­kos nje­go­voj za­vid­noj igrač­koj po­vi­jes­ti, Da­vid, kralj ‘pick and rol­la’, ko­ji mo­žda jest bio ro­đen s ko­šar­ka­škom lop­tom u ru­ka­ma, ni­ka­da ni­je for­si­rao da se njo­me mo­ra i ba­vi­ti. – Moj sta­ri­ji brat igrao je ko­šar­ku i jed­nos­tav­no sam i ja htio igra­ti jer se on za­bav­ljao pa sam i ja htio bi­ti dio to­ga. Vo­lim tu igru odu­vi­jek, ni­su me mo­ra­li tje­ra­ti da igram. Ta­ta me vo­dio na tre­nin­ge, ali ni­ka­da me ni­je for­si­rao, bio mi je do­bar tre­ner i uzor i još uvi­jek jest. Mo­žda mu obi­telj i ni­je stva­ra­la pri­ti­sak, ali oko­li­na ima svo­ja oče­ki­va­nja. – Mis­lim da lju­di pu­no oče­ku­ju od me­ne, ali ja sam oso­ba za se­be, že­lim sa­mo igra­ti ko­šar­ku i sre­tan sam što to mo­gu. Iako je sin Joh­na Stoc­k­to­na ko­ji je bio NBA re­kor­der po bro­ju asis­ten­ci­ja te je­dan od naj­bo­ljih oti­ma­ča lop­te, Da­vid je tek na po­čet­ku i po­ku­ša­va se sam pro­bi­ti kroz te­ren bez pri­ti­ska oče­ve ve­li­či­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.