Sla­von­ski mu­škat Lo­ve&Li­ve iz po­dru­ma fran­cu­skog uče­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića - (tb)

Mo­že­te li ve­za­ti mu­škat i Sla­vo­ni­ju? Ako ne, iz bi­lo ko­jeg raz­lo­ga, vri­je­me je da po­ra­di­te na raz­bi­ja­nju pre­dra­su­da. Mu­škat ko­ji je oži­vio Do­ma­goj Kla­si­ček za­is­ta zas­lu­žu­je pri­li­ku. Kla­si­ček, ko­ji za svoj mu­škat­ni sil­va­nac vi­šes­tru­ko na­gra­đi­van, od­lu­čio je proš­le go­di­ne, ka­že u ša­li, ku­pi­ti sav mu­škat, i na­pra­vi­ti po­seb­no vi­no u ogra­ni­če­noj se­ri­ji te ga na­zva­ti “Lo­ve&Li­ve”. Mi­ris­no i aro­ma­tič­no, snaž­nog bu­kea, po­lu­su­ho vi­no ko­je se ko­tr­lja pre­ko nep­ca. Do­ma­goj ga je neo­če­ki­va­no smjes­tio u šam­panj­sku bo­cu i za­če­pio – me­tal­nim če­pom. Još dok je mla­do vi­no le­ža­lo u po­dru­mu, već je osva­ja­lo ži­vah­noš­ću, a di­zajn eti­ke­te i po­ru­ka s nje raz­log su vi­še za pro­bu ovog vi­nar­skog pot­hva­ta. Kla­si­ček je vi­nar mla­de ge­ne­ra­ci­je ko­ji je stu­dij i prak­su odra­dio u poz­na­tim vi­na­ri­ja­ma Cha­te­au Che­val, Cha­te­au Mar­ga­ux, Cha­te­au dYqu­em te ne­ko­li­ko go­di­na pro­veo na ju­gu Fran­cu­ske mas­te­ri­ra­ju­ći ro­ze vi­na. Da­nas, is­kus­tvo i poz­na­va­nje tra­di­ci­onal­nog fran­cu­skog vi­nar­stva im­ple­men­ti­ra­no je u stil i ka­rak­ter svih vi­na Iu­ris.

Do­bro ga ohla­di­te i pos­lu­ži­te uz bi­je­la me­sa, de­ser­te, la­ga­nu hra­nu, si­re­ve...

Ruč­na ber­ba s mi­ne­ral­nog tla, 13% al­ko­ho­la, ci­je­na oko 65 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.