Vi­še vo­li­mo Virus od zom­bi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: ZO­RAN VITAS

Utre­nu­ci­ma dok či­ta­te ovaj tekst mo­žda će­te na TV ekra­ni­ma već uhva­ti­ti pr­ve ka­dro­ve tre­će se­zo­ne Vi­ru­sa, apo­ka­lip­tič­ne se­ri­je prot­ka­ne po­vi­jes­nom mis­te­ri­jom po ko­joj je čo­vje­čans­tvo do­ve­de­no na rub op­s­tan­ka. Ni­je to pr­va tak­va se­ri­ja ni­ti je­di­na te­ku­ća pa smo ipak jed­no vri­je­me moz­ga­li da li da u ove ret­ke uba­ci­mo Fe­ar the Wal­king De­ad kao naj­a­vu no­ve se­zo­ne The Wal­king De­ad, da­nas već kul­t­ne zom­bie-hor­ror sa­pu­ni­ce. Pre­vag­nu­la je se­ri­ja o vi­ru­su ko­ji od lju­di ra­di čud­no­va­te vampire, i to iz ne­ko­li­ko raz­lo­ga. Priče o zom­bi­ji­ma, bi­lo da se ra­di o The Wal­king De­ad, Fe­ar the Wal­king De­ad ili pak Z-Na­ti­on, do­is­ta je­su jed­no­di­men­zi­onal­ne. Ono­mad jed­nom ka­da su sce­na­ris­ti Ži­vih mr­tva­ca po­sve­ti­li vi­še po­zor­nos­ti od­no­si­ma iz­me­đu li­ko­va ko­ris­te­ći zom­bi­je tek kao pod­sje­ća­nje na tra­ge­di­ju ko­ja ih okru­žu­je, se­ri­ji je pa­la gle­da­nost. U se­kun­di u ko­joj je slje­de­ća se­zo­na po­če­la op­ćim kr­kljan­cem gle­da­nost se vra­ti­la. I za­to če­ka­mo no­vu se­zo­nu Vi­ru­sa. Ta je se­ri­ja sve što lju­bi­telj hor­ror-tri­le­ra mo­že tra­ži­ti. Ima ja­ku po­vi­jes­nu kom­po­nen­tu u onom što će po­zor­nost po­bu­di­ti uvi­jek, na­cis­ti­ma, sred­njo­vje­kov­noj mi­to­lo­gi­ji, ba­ba­ro­gi što je gos­po­dar stri­go­ija, od­nos­no za­ra­že­nih vam­pir­skim vi­ru­som. A on­da je tu i rat­na kom­po­nen­ta ko­ja će bi­ti još iz­ra­že­ni­ja u no­voj se­zo­ni. Ka­ko či­ta­mo iz iz­ja­va tvo­ra­ca se­ri­je, Gu­il­ler­ma del To­ra i Chuc­ka Ho­ga­na, ove se­zo­ne če­ka nas pra­va prav­ca­ta bit­ka za New York. Vla­da ga je, pre­ma sve­mu su­de­ći, na­pus­ti­la kao iz­gub­lje­ni te­ri­to­rij. Eph, Se­tra­ki­an i eki­pa ta­ko ipak ne mis­le. Još je jed­na po­je­di­nost za­nim­lji­va – Gu­il­ler­mo del To­ro na­pi­sao je za­jed­no s Car­l­to­nom Cu­se­om knji­gu na ko­joj je se­ri­ja zas­no­va­na, no već u dru­goj se­ri­ji – pres­tao ju je pra­ti­ti! Nit­ko ne mo­že zna­ti što je slje­de­će što će se do­go­di­ti u se­ri­ji, oči­to ni oni ko­ji su knji­gu već pro­či­ta­li. A tre­ba na­po­me­nu­ti još jed­nu za­nim­lji­vost – tre­ća se­zo­na Vi­ru­sa imat će sa­mo de­set epi­zo­da. Ka­ko naj­av­lju­ju sce­na­ris­ti, to bi tre­ba­lo zna­čaj­no po­ja­ča­ti ri­tam, što do­nek­le i jest bio pro­blem u toj dru­goj se­zo­ni.

Tre­ća će se­zo­na ima­ti sa­mo de­set epi­zo­da, a ka­ko naj­av­lju­ju sce­na­ris­ti, to bi tre­ba­lo po­ja­ča­ti ri­tam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.