Ne­ka­daš­nja te­ma B-fil­mo­va osva­ja nas

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Bi­zar­na se­ri­ja o eg­zor­ciz­mu i os­ta­lim ču­di­ma ko­ja smo ne­ka­da gle­da­li u hol­lywo­od­skim B-fil­mo­vi­ma stek­la je u nas po­pri­li­čan broj pok­lo­ni­ka. Što zbog za­nim­lji­ve me­dij­ske pro­pa­gan­de, što zbog kraj­nje neo­bič­nos­ti ka­ko priče ta­ko i li­ko­va. Jas­no, pri­je se mo­ra­lo ma­lo steg­nu­ti že­lu­dac jer ne­ri­jet­ko će­mo se su­sres­ti sa sce­na­ma na ko­je ve­ći­na ni­je na­vik­la, ali gle­da­ju­ći ukup­no, ra­di se o od­lič­noj se­ri­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.