Sam­sung UHD TV-u priz­na­nje stru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Sam­sung obja­vio je da su mo­de­li UHD TV pri­jam­ni­ka za 2016. do­bit­ni­ci Di­gi­tal Eu­ro­pe cer­ti­fi­ka­ta. Priz­na­nje za UHD TV ure­đa­je do­di­je­li­lo je pro­fe­si­onal­no udru­že­nje ko­je zas­tu­pa in­te­re­se in­dus­tri­je di­gi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja. Čla­ni­ce udru­že­nja su 62 mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je i 42 na­ci­onal­ne udru­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.