What­sApp mi­je­nja po­li­ti­ku pri­vat­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

What­sApp, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih ser­vi­sa za raz­go­vor onli­ne, pro­mi­je­nio je pra­vi­la pri­vat­nos­ti ne bi li do­pus­tio tvrt­ka­ma da ša­lju po­ru­ke ko­ris­ni­ci­ma ko­ris­te­ći upra­vo What­sApp. Ri­ječ je, pri­mje­ri­ce, o po­zi­vi­ma na sas­ta­nak, oba­vi­jes­ti­ma o is­pos­ta­vi us­lu­ge, ali i mar­ke­tin­ške po­ru­ke. Dak­le, rek­la­me će ići i What­sAp­pom, a ono što ne­će či­ni­ti jest da ne­će objav­lji­va­ti ogla­se u obli­ku ban­ne­ra u apli­ka­ci­ji. Ali raz­mje­nji­vat će po­dat­ke s Fa­ce­bo­okom ko­ji je nji­hov vlas­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.