MILE KEKIN

Fron­t­men Hlad­nog pi­va go­vo­ri za­što vo­li Špan­cir­fest, o obja­vi al­bu­ma na Yo­uTu­beu, lje­to­va­nju s obi­te­lji na Vi­su... Ne do­la­ze mi pje­sme u snu, in­s­pi­ra­ci­ja je du­go­traj­no sje­de­nje na sto­li­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

ta­kav us­pjeh?

Di­bi­dus ima ri­tam ko­ji lju­di vo­le, a re­fren za di­za­nje obje ru­ke, zna­li smo da će bi­ti hit! Ma ne, ni­kad ne oče­ku­je­mo us­pjeh, ali mu se na­da­mo. Da­ni za­tvo­re­nih vra­ta stvar­no do­bro pro­la­ze, što je, na­rav­no, mo­ti­va­ci­ja za dalj­nje sje­de­nje na sto­li­ci.

Či­tav taj al­bum sta­vi­li ste od­mah i na Yo­uTu­be, dos­tu­pan je bio svi­ma. Je li to utje­ca­lo na pro­da­ju fi­zič­kog no­sa­ča zvu­ka?

Da­nas je sve na in­ter­ne­tu, pa smo od­lu­či­li da, ako već net­ko bu­de stav­ljao al­bum go­re, bit će­mo to mi. On je na na­šem služ­be­nom ka­na­lu, pa ta­ko ima­mo uvid u to tko i ko­li­ko ga se slu­ša, što nam je važ­no. Na pro­da­ju ni­je pu­no utje­ca­lo jer oni ko­ji vo­le na­šu glaz­bu uvi­jek će ku­pi­ti al­bum da ga i u fi­zič­kom obli­ku ima­ju kod ku­će. Sa slje­de­ćim će­mo si­gur­no opet na Yo­uTu­be.

Osim sa­mog Špan­ci­ra, ima­te dos­ta kon­ce­ra­ta ovo lje­to. Ka­da će­te se od­ma­ra­ti?

Od­ma­ra­mo se iz­me­đu. Ode­mo s obi­te­lji­ma, pa se oku­pi­mo opet za svir­ku. Uvjež­ba­ni smo, i da­lje ima­mo re­dov­ne pro­be u ga­ra­ži u Gaj­ni­ca­ma, a i kon­cer­ti su svo­je­vr­s­na pro­ba, ta­ko da se ne mo­ra- mo sas­ta­ja­ti iz­me­đu ljet­nih svir­ki.

Po­nav­lja­te li re­do­vi­to tek­s­to­ve pje­sa­ma?

Ne bih, ali mo­ram. Mo­ji klin­ci vo­le slu­ša­ti Hlad­no pi­vo, pa s nji­ma on­da slu­šam i ja. Ne­ma vož­nje u autu a da ba­rem jed­no ne ka­že da slu­ša­mo ta­tu.

Vi­to ima de­vet go­di­na, Mi­ša pet, a još ne­ma ni­jed­ne pje­sme s ro­di­telj­skom te­ma­ti­kom. Je li i to mo­žda u pla­nu?

Ni­kad se ne zna. Za­pi­šem ono što mi je u tom tre­nu na pa­me­ti i ni­ka­ko ne bje­žim od te­ma ko­je ni­su ro­ker­ske. Ta­ko da, ni­kad ne re­ci ni­kad!

Mo­žda ne­ka ro­ker­ska, ali i mor­ska i očin­ska?

Da, da, lje­tu­je­mo na Vi­su, ne­ma bo­lje in­s­pi­ra­ci­je od to­ga!

I kad lje­to pro­đe, vi nas­tav­lja­te s kon­cer­ti­ma. U lis­to­pa­du ste u Ir­skoj, ka­ko je doš­lo do to­ga, je­su li vas zva­li, jes­te li se sa­mi in­te­re­si­ra­li?

Ir­ska, ta­ko je! Ve­se­li­mo se Ir­skoj, kon­tak­ti­ra­li su s na­ma, a mi će­mo vr­lo ra­do svi­ra­ti na­šim lju­di­ma ko­jih je ta­mo sad već mno­go. Ni­smo pr­vi hr­vat­ski bend ko­ji će ta­mo za­bav­lja­ti di­jas­po­ru, ali s na­ma će se, na­rav­no, zabaviti naj­vi­še!

Ho­će­te li na put stan­dard­nim kom­bi­jem?

A ne, ne, ko­nač­no kon­cert na ko­ji se ne­će­mo “dr­n­da­ti”, le­tjet će­mo fi­no, kao lju­di, tri sa­ta i on­da im za­svi­ra­ti pot­pu­no od­mor­ni!

Sin i kći vo­le Hlad­no pi­vo i ne­ma vož­nje u autu a da ba­rem jed­no ne ka­že da že­li slu­ša­ti ta­tu, ka­že Mile

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.