Sti­že nam pra­vi li­jek za na­s­ljed­ni ko­les­te­rol!

Mo­že­te jes­ti mr­k­vu i ba­vi­ti se spor­tom, ali to vam ne­će sni­zi­ti na­s­lje­dan vi­so­ki ko­les­te­rol, tvr­de kar­di­olo­zi. Li­jek ko­ji to us­pi­je­va usko­ro mo­žda i u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Iva­na Ri­mac-Le­sič­ki

Evo­lo­cu­mab se pro­izvo­di u SAD-u, a pa­ci­jen­ti sva­ka dva tjed­na sa­mi se­bi ubriz­ga­va­ju 140 mi­li­gra­ma. HZZO po­kre­nuo pos­tu­pak odo­bre­nja li­je­ka

HZZO-ova pro­ce­du­ra za odo­bre­nje Evo­lo­cu­ma­ba, ame­rič­kog li­je­ka ko­ji re­du­ci­ra naj­o­pas­ni­ji ko­les­te­rol, upra­vo tra­je Mo­žeš pu­ši­ti šest ku­ti­ja dnev­no, ima­ti tlak 200, sje­di­ti na ka­uču i jes­ti do go­jaz­nos­ti, ali još uvi­jek ima­ti ma­nji ri­zik od sr­ča­nog uda­ra od onih ko­ji ži­ve zdra­vo, a ima­ju vi­sok ko­les­te­rol – re­kao je dr. Pe­ter Se­ver ju­čer na pre­zen­ta­ci­ji li­je­če­nja ko­les­te­ro­la na pr­vom da­nu go­diš­njeg kon­gre­sa Eu­rop­skog druš­tva za kar­di­olo­gi­ju u Ri­mu. Ti­su­će struč­nja­ka iz ci­je­log svi­je­ta idu­ćih će da­na raz­mi­je­ni­ti po­s­ljed­nje no­vos­ti o sr­ča­nim bo­les­ti­ma i nji­ho­vu li­je­če­nju. A upra­vo su te bo­les­ti glav­ni uz­rok smrt­nos­ti i u Hr­vat­skoj, što po­ka­zu­ju i no­vi po­da­ci Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo pre­ma ko­ji­ma su is­he­mij­ska bo­lest sr­ca i ce­re­bro­va­sku­lar­ne bo­les­ti la­ni bi­le uz­rok oko 35 pos­to svih smr­ti. A pu­no ih se mo­glo i mo­ra spri­je­či­ti, sma­tra taj bri­tan­ski struč­njak i upi­re pr­stom u ko­les­te­rol. Ne­pre­poz­na­ti ko­les­te­rol nje­go­va je pro­fe­si­onal­na pre­oku­pa­ci­ja pa se pri­sje­tio i de­ba­ta pri­je vi­še od dva de­set­lje­ća ka­da je stru­ka di­sku­ti­ra­la o ulo­zi ko­les­te­ro­la. – Pri­je 20 go­di­na Ja­pan­ci su pu­no pu­ši­li, ali ni­su ima­li in­far­k­te, umi­ra­li su od mo­žda­nog uda­ra. Ot­kad su ih na­pa­li “fast fo­od pi­li­ći”, to se i kod njih pro­mi­je­ni­lo – u svom je le­žer­nom sti­lu re­kao taj kli­nič­ki far­ma­ko­log i pro­fe­sor s lon­don­skog Im­pe­ri­al Col­le­gea. Sam je odav­no ot­klo­nio sva­ku sum­nju u de­vas­ta­cij­ski uči­nak ko­les­te­ro­la te je dio ti­ma ame­rič­kog bi­oteh­no­lo­škog di­va Am­gen, ko­ji je ju­čer obi­lje­žio i go­diš­nji­cu eu­rop­skog odo­bra­va­nja pr­vog li­je­ka za na­s­ljed­ni ko­les­te­rol. Baš taj tip ko­les­te­ro­la iz­nim­na je opa- snost jer se kas­no di­jag­nos­ti­ci­ra, čes­to pre­vi­di, a ni­kak­ve pro­mje­ne na­či­na ži­vo­ta ne mo­gu ga ri­je­ši­ti. Ili, ka­ko je ju­čer re­kao je­dan od gos­tu­ju­ćih pro­fe­so­ra, mo­žeš se ba­vi­ti spor­tom ko­li­ko ho­ćeš i jes­ti jed­nu mr­k­vu ci­je­li dan, ne­će se ni­šta pro­mi­je­ni­ti i pod ve­li­kim si ri­zi­kom da u mla­dim go­di­na­ma do­ži­viš sr­ča­ni udar.

Kao da si da­ju in­zu­lin

Kar­di­ova­sku­lar­ne bo­les­ti zdrav­s­tve­ni sus­tav EU go­diš­nje ko­šta­ju 196 mi­li­jar­di eura, a 60 pos­to vi­so­ko­ri­zič­nih pa­ci­je­na­ta u Eu­ro­pi s tre­nu­tač­nom te­ra­pi­jom ne mo­že sni­zi­ti opas­nu ra­zi­nu ko­les­te­ro­la, tvr­di prof. Se­ver, ko­ji je opo­ni­rao uvri­je­že­nu miš­lje­nju o pre­ven­tiv­nom uzi­ma­nju 75 mi­li­gra­ma as­pi­ri­na za zdrav­lje sr­ca. Nje­gov je stav da zdra­vi lju­di ne tre­ba­ju pi­ti li­je­ko­ve. Spo­me­nu­ti vi­so­ko­ri­zič­ni pa­ci­jen­ti upra­vo su oni s na­s­ljed­nim ko­les­te­ro­lom ko­jih je u Eu­ro­pi od 1,8 do 4,5 mi­li­ju­na, a ka­ko je re­kao prof. Se­ver, ni sam ne zna za­što je pro­cje­na to­li­ko da­le­ka, no obje su broj­ke – pre­vi­so­ke. Li­jek spo­me­nu­te kom­pa­ni­je ko­ji je do­bio i europ­sko odo­bre­nje – Evo­lo­cu­mab re­du­ci­ra ta­kav ko­les­te­rol za 55-75 pos­to neo­vis­no o to­me uzi­ma­ju li pa­ci­jen­ti već ne­ke dru­ge li­je­ko­ve. Li­jek se pri­mje­nju­je sva­ka dva tjed­na (140 mi­li­gra­ma) i pa­ci­jen­te se uči da si sa­mi apli­ci­ra­ju do­zu po­put da­va­nja in­zu­li­na. U pro­ce­du­ri je pos­tu­pak odo­bre­nja HZZO-a da li­jek bu­de dos­tu­pan i hr­vat­skim pa­ci­jen­ti­ma. – Idu­ći mje­sec u Ame­ri­ci će­mo pred­sta­vi­ti re­zul­ta­te na­kon dvi­je i pol go­di­ne is­tra­ži­va­nja 27.500 pa­ci­je­na­ta svih do­bi i ra­sa ko­ji su vi­so­ko­ri­zič­ni, od­nos­no ko­ji su ima­li sr­ča­ni, već pi­ju li­je­ko­ve... Pre­dvi­đam da će ovi re­zul­ta­ti pro­mi­je­ni­ti kli­nič­ku prak­su – naj­av­lju­je prof. Se­ver, ko­ji je vi­še pu­ta is­tak­nuo iz­os­ta­nak ruž­nih nus­po­ja­va pri ovom li­je­če­nju. Sve sku­pa to je no­vi ko­rak u li­je­če­nju sr­ča­nih bo­les­ti, ali i pre­ven­ci­ji mno­gih smr- ti, po­se­bi­ce onih ko­je su se mo­gle iz­bje­ći, što je či­nje­ni­ca kod lju­di s na­s­ljed­nim ko­les­te­ro­lom. Tak­vu di­jag­no­zu, pri­mje­ri­ce, u Slo­ve­ni­ji zdrav­s­tve­ni sus­tav de­tek­ti­ra već u pe­to­go­diš­nje dje­ce, ko­joj na sis­te­mat­skom pre­gle­du pro­vje­ra­va­ju ra­zi­nu ko­les­te­ro­la u kr­vi baš za­to da bi pro­naš­li na­s­ljed­ne slu­ča­je­ve bo­les­ti. Ni­zo­zem­ska već go­di­na­ma ima re­gis­tar pa­ci­je­na­ta s na­s­ljed­nim ko­les­te­ro­lom jer, ka­ko je ju­čer re­kao nji­hov kar­di­olog dr. Ke­es Ho­vin­gh, vlast je iz­nim­no ori­jen­ti­ra­na na no­vac i ne pa­da joj na pa­met tro­ši­ti na li­je­če­nje i po­s­lje­di­ce ko­je mo­gu bi­ti spri­je­če­ne. Ka­da je je­dan pa­ci­jent u re­gis­tru, nji­hov tim od­la­zi k nje­mu do­ma i uzi­ma krv za ana­li­zu svim čla­no­vi­ma obi­te­lji.

Umjes­to elek­tro­kar­di­ogra­ma

Na sku­pu je ju­čer Te­ro Ko­ivis­to sa sve­uči­li­šta u fin­skom Tur­ku pred­sta­vio i mo­bil­nu apli­ka­ci­ju ko­ja će, sma­tra se, za­mi­je­ni­ti elek­tro­kar­di­ogram kao pre­tra­gu. Ako se lju­di osje­ća­ju čud­no i že­le pro­vje­ri­ti ka­ko im ra­di sr­ce, tre­ba­ju sa­mo le­ći, sta­vi­ti na pr­sa svoj mo­bi­tel i do­bit će jed­nos­ta­van od­go­vor ima­ju li fi­bri­la­ci­ju atri­ja ili ne­ma­ju.

Dr. P. Se­ver: Is­tra­ži­va­nje na 27.500 pa­ci­je­na­ta mo­glo bi pro­mi­je­ni­ti kli­nič­ku prak­su U Slo­ve­ni­ji na sis­te­mat­skom pre­gle­du već i pe­to­go­diš­nja­ci­ma pro­vje­ra­va­ju ko­les­te­rol

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.