Pu­ljak: Mi smo sa­da naj­br­že ras­tu­ća stran­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

‘Pro­zi­va­ju nas da smo glu­pi što se zo­ve­mo Pa­met­no jer u Hr­vat­skoj pro­la­ze sa­mo lo­po­vi, pre­va­ran­ti i pre­pi­si­va­či di­plom­skih’, ka­že – Lje­vi­ca se do­dvo­ra­va des­ni­ci, a lju­di ko­ji su ra­zo­ča­ra­ni tak­vim pos­tup­ci­ma lje­vi­ce obra­ća­ju nam se sve vi­še – rek­la je u Spli­tu na pred­stav­lja­nju kan­di­da­ta za 10. iz­bor­nu je­di­ni­cu pred­sjed­ni­ca stran­ke Pa­met­no Ma­ri­ja­na Pu­ljak ko­men­ti­ra­ju­ći ti­me ne­dav­ni sas­ta­nak pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća s pred­stav­ni­ci­ma bra­ni­te­lja. Do­da­je da bi Pa­met­no mo­glo bi­ti iz­ne­na­đe­nje iz­bo­ra. – Pro­zi­va­ju nas da smo eli­tis­ti, ka­žu nam da smo glu­pi što se zo­ve­mo Pa­met­no jer u Hr­vat­skoj pro­la­ze sa­mo lo­po­vi, pre­va­ran­ti i pre­pi­si­va­či di­plom­skih – rek­la je. Pri to­me je is­tak­nu­la da se stran­ci Pa­met­no obra­ća sve vi­še lju­di ko­ji se že­le učla­ni­ti u nju jer su u toj stran­ci, ka­že, pre­poz­na­li je­di­nu gra­đan­sku op­ci­ju u Hr­vat­skoj ko­ja se za­uzi­ma za mo­der­nu, to­le­rant­nu i otvo­re­nu Hr­vat­sku. – Pro­zi­va­ju nas da smo eli­tis­ti za­to što ne že­li­mo di­je­li­ti praz­na obe­ća­nja lju­di­ma, da smo štre­be­ri za­to što vje­ru­je­mo da se bi­ra­či ima­ju pra­vo upoz­na­ti s pra­vim pro­gra­mom i ka­ko će se taj pro­gram stvar­no uk­lo­pi­ti u pro­ra­čun – is­tak­nu­la je Pu­ljak do­da­ju­ći da je Pa­met­no sad naj­br­že ras­tu­ća stran­ka. Na lis­ti kan­di­da­ta 10. je­di­ni­ce je i kan­di­dat­ki­nja iz Pu­čiš­ća na Bra­ču Lu­ci­ja Pu­ljak, ko­ja is­ti­če ne­dos­ta­tak stra­te­gi­je ra­zvo­ja odr­ži­vog tu­riz­ma i u Spli­tu i na oto­ci­ma. – Oto­ci pos­ta­nu te­ma tek spo­ra­dič­no u kam­pa­nja­ma, a ni­ka­ko da vi­di­mo cje­lo­vit pris­tup ra­zvo­ju – rek­la je do­da­ju­ći da se na pri­mje­ru Pu­čiš­ća mo­že vi­dje­ti ka­ko treba pris­tu­pi­ti odr­ži­vom ra­zvo­ju tu­riz­ma ko­ji bi po­ve­ćao kva­li­te­tu ži­vo­ta do­ma­ćem sta­nov­niš­tvu, a po­tom pos­tao za­nim­lji­vi­ji i gos­ti­ma. Na pred­stav­lja­nju kan­di­da­ta na split­skoj ri­vi čla­no­vi te stran­ke no­si­li su ma­ji­ce s nat­pi­som “Za­okre­ni­mo Hr­vat­sku,” što je i ges­lo te stran­ke za idu­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re.

‘Za­okre­ni­mo Hr­vat­sku’ mo­to je pod ko­jim Pa­met­no ide na iz­bo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.