Na­ši lju­bim­ci bi se ku­pa­li, ure­di­te nam pla­žu za pse

Gra­đa­ni ne že­le ra­di­ti pro­blem re­da­ri­ma, a pse oku­pa­ti ne mo­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ini­ci­ja­ti­va da se ure­di pla­ža za pse po­kre­nu­ta je još proš­le go­di­ne. Do ta­da, kaz­nu vam mo­gu na­pla­ti­ti ko­mu­nal­ni re­da­ri te­me­ljem grad­ske od­lu­ke Gdje da pas na­đe spas od “pa­sjih vru­ći­na”? Od­go­vor na pi­ta­nje ko­je si ci­je­log lje­ta pos­tav­lja­ju vlas­ni­ci lju­bi­ma­ca u Za­gre­bu ne gla­si na pla­ži uz je­ze­ro jer u me­tro­po­li ne­ma ni­jed­ne za pse. I dok su mno­gi sta­nov­ni­ci Za­gre­ba ti­je­kom po­s­ljed­nja dva mje­se­ca os­vje­že­nje tra­ži­li na Bun­de­ku i Ja­ru­nu, a ta­ko će bi­ti sve dok bu­de to­pli­jih da­na, to ne vri­je­di za one če­tve­ro­nož­ne. – Vru­će joj je, pa ka­ko ne bi bi­lo. Vo­li se ku­pa­ti, naj­ra­di­je bi utr­ča­la sad od­mah u je­ze­ro, ali ne smi­je – go­vo­ri nam Miljenko Milovan, ko­jeg smo za­tek­li na Bun­de­ku s jed­no­go­diš­njom ku­ji­com Bun­dom. Dok se on ku­pa, ona se tek skri­va od sun­ca u hla­du dr­ve­ća.

“Kom­plek­san” pro­blem

– Odve­dem je pod tuš da se ra­s­hla­di ili ode­mo na za­ba­če­ni­ji dio pla­že. Ne­ma pro­ble­ma ka­da ne­ma gu­žve. Ma i ka­da ima vi­še lju­di, psi ne sme­ta­ju ve­ći­ni, ali ne že­li­mo ra­di­ti pro­ble­me re­da­ri­ma – is­ti­če 67-go­diš­nji umi­rov­lje­nik iz Slo­bo­šti­ne ko­ji na Bun­dek do­la­zi već go­di­na­ma i bi­lo bi lo­gič­no, ka­že, da se ure­di ba­rem jed­na pla­ža za pse. Čes­to raz­go­va­ra i s dru­gim vlas­ni­ci­ma pa­sa i svi se ču­de da je jed­na me­tro­po­la ne­ma. Na­da­li su se da bi je ove go­di­ne mo­gli do­bi­ti, jer ipak je iz­bor­na, ka­ko ka­žu, ali opet ni­šta. U raz­go­vo­ru s gra­đa­ni­ma, ali i iz vlas­ti­tog is­kus­tva, taj je pro­blem pri­mi­je­tio i To­mis­lav Stojak, HNSov zas­tup­nik u Grad­skoj skup­šti­ni. Sto­ga je još proš­le go­di­ne po­kre­nuo ini­ci­ja­ti­vu da se u Za­gre­bu ure­di pla­ža za pse, no s ob­zi­rom na to da se pro­blem ni­je po­mak­nuo s mr­tve toč­ke, ini­ci­ja­ti­vu je po­no­vio i ove go­di­ne. No opet ni­šta. – Služ­be­no sam kon­tak­ti­rao s nad­lež­nim služ­ba­ma te do­bio od­go­vor da, iako je ri­ječ o vr­lo vri­jed­noj ak­ci­ji, ona ni­je mo­gu­ća – ka­že Stojak te do­me­će ka­ko do­dat­no objaš­nje­nje ni­je do­bio. U od­go­vo­ru Gra­da sto­ji tek ka­ko je “pri­jed­log kom­plek­s­ne na­ra­vi i zah­ti­je­va su­rad­nju vi­še grad­skih uprav­nih ti­je­la”. On sma­tra da bi bi­lo ide­al­no na Ja­ru­nu, ali i dru­ge op­ci­je su mo­gu­će. – U Hr­vat­skoj ima ne­ko­li­ko od­lič­nih pri­mje­ra, po­put Crik­ve­ni­ce ko­ja ima i pla­žu i ka­fić za pse. Ne­ma ni­kak­ve ve­ze što je to grad na mo­ru, psi­ma je vru­će svu­da – is­ti­če Stojak, či­ja se sed­mo­go­diš­nja ku­ji­ca Ne­ra ta­ko­đer vo­li ku­pa­ti te bi bi­lo od­lič­no da je mo­že vo­di­ti na ure­đe­nu pla­žu.

Kaz­ne pi­šu ko­mu­nal­ci

Važ­no je, ka­že, sa­mo da se do­bi­je odo­bre­nje i da je ri­ječ o lo­ka­ci­ji ko­ja je ma­lo uda­lje­ni­ja od os­ta­lih ku­pa­ča. Osim tu­še­va, ni­je po­treb­na ni­kak­va dru­ga in­fras­truk­tu­ra, a pla­ža bi uve­li­ke olak­ša­la ži­vot vlas­ni­ci­ma ko­ji ne bi vi­še mo­ra­li kr­ši­ti pro­pi­se. No, dok se god ne ure­di služ­be­na pla­ža, svat­ko tko do­ve­de psa na ku­pa­nje ri­ski­ra kaz­nu od 600 do 1000 ku­na. Na­pla­ću­ju je ko­mu­nal­ni re­da­ri na te­me­lju grad­ske Od­lu­ke o uvje­ti­ma i na­či­nu dr­ža­nja kuć­nih lju­bi­ma­ca te na­či­nu pos­tu­pa­nja s na­đe­nim i iz­gub­lje- nim ži­vo­ti­nja­ma. Iz us­ta­no­ve Uprav­lja­nje sport­skim objek­ti­ma do­da­ju ka­ko nji­ho­vi za­pos­le­ni­ci te za­šti­ta­ri an­ga­ži­ra­ni na po­dru­čju Ja­ru­na i Bun­de­ka ne­ma­ju ov­las­ti za na­pla­ći­va­nje kaz­ni i iz­da­va­nje pre­kr­šaj­nih na­lo­ga. – Oni mo­gu sa­mo upo­zo­ri­ti vlas­ni­ke na po­što­va­nje odred­bi i od­lu­ka – objaš­nja­va Ne­ven Saks iz Uprav­lja­nja sport­skim objek­ti­ma.

Odve­dem je pod tuš da se ra­s­hla­di ili ode­mo na za­ba­če­ni­ji dio pla­že. Ne­ma pro­ble­ma ka­da ne­ma gu­žve MILJENKO MILOVAN vlas­nik ku­ji­ce Bun­de (go­re) U Hr­vat­skoj ima ne­ko­li­ko od­lič­nih pri­mje­ra, po­put Crik­ve­ni­ce ko­ja ima i pla­žu i ka­fić za pse TO­MIS­LAV STOJAK grad­ski zas­tup­nik HNS-a (do­lje)

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Dok se vlas­ni­ci ku­pa­ju, psi su pri­si­lje­ni hlad po­tra­ži­ti u obliž­njoj šu­mi

PRIVATNA ARHIVA

I gra­do­vi na mo­ru ima­ju pla­že za pse, psi­ma je vru­će svu­da

LUKUNIĆ/PIXSELL ŽELJ­KO

Znak vr­lo jas­no ka­že ka­ko se na Bun­de­ku psi ne mo­gu ku­pa­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.