Mi­gran­ti bi u ko­nač­ni­ci mo­gli pre­su­di­ti A. Mer­kel

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Hoće li mi­gran­ti pre­su­di­ti po­li­tič­koj ka­ri­je­ri nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel? Ako je vje­ro­va­ti an­ke­ta­ma, hoće jer je an­ke­ta ju­čer objav­lje­na u lis­tu Bild po­ka­za­la da po­lo­vi­na is­pi­ta­ni­ka ne po­dr­ža­va Mer­kel u če­t­vr­tom man­da­tu. Svjes­na je to­ga i sa­ma kan­ce­lar­ka ko­ja se još ne že­li iz­jas­ni­ti o to­me hoće li se kan­di­di­ra­ti za slje­de­ći man­dat. Po­ru­či­la je tek ka­ko će ko­nač­nu od­lu­ku o bu­du­ćoj kan­di­da­tu­ri do­ni­je­ti po­čet­kom idu­će go­di­ne. Do­dat­ni uda­rac kan­ce­lar­ki pred­stav­lja i iz­ja­va vi­ce­kan­ce­la­ra Sig­ma­ra Ga­bri­ela, čel­ni­ka SPD-a, ko­ali­cij­skog part­ne­ra u vla­di, da su kon­zer­va­tiv­ci kan­ce­lar­ke Mer­kel “pod­ci­je­ni­li” iz­a­zov ko­ji pred­stav­lja in­te­gra­ci­ja re­kord­nog pri­lje­va mi­gra­na­ta. – Uvi­jek sam go­vo­rio da je ne­za­mis­li­vo da Nje­mač­ka pri­mi mi­li­jun lju­di sva­ke go­di­ne – re­kao je Ga­bri­el u in­ter­v­juu objav­lje­nom u su­bo­tu. Ins­ti­tut za is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta ra­da (IAB) pri­op­ćio je u pe­tak da bi Nje­mač­ka ove go­di­ne tre­ba­la pri­mi­ti 300 do 400 ti­su­ća iz­bje­gli­ca, što je dvi­je tre­ći­ne ma­nje od pro­tek­le re­kord­ne go­di­ne. Do kra­ja go­di­ne bi oko 160 ti­su­ća iz­bje­gli­ca tre­ba­lo os­tva­ri­ti uvje­te za neo­gra­ni­čen pris­tup tr­ži­štu ra­da, a du­go­roč­no bi se taj broj tre­bao po­pe­ti na 700 ti­su­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.