Za tu­ri­zam na se­lu ras­po­lo­ži­vo 1,5 mi­li­jar­di ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Za pro­jek­te vri­jed­nos­ti do 50.000 eura mo­že se do­bi­ti i pot­po­ra od 100 pos­to ne­po­vrat­nih sred­sta­va Za ra­zvoj ru­ral­nog tu­riz­ma osi­gu­ra­no je vi­še od mi­li­jar­du i pol ku­na, obja­vi­lo je Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. – Uvje­ren sam da će­mo mje­ra­ma po­put ove po­tak­nu­ti ra­zvoj hr­vat­skih se­la i za­us­ta­vi­ti od­la­zak na­ših mla­dih u Nje­mač­ku, Ir­sku, Aus­tri­ju – iz­ja­vio je mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić naj­av­lju­ju­ći da će usko­ro obja­vi­ti dva na­tje­ča­ja za mi­kro i ma­la po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva i fi­zič­ke oso­be ko­je su no­si­telj ili član OPG-a. Za ula­ga­nja u ne­po­ljo­pri­vred­nu dje­lat­nost mo­gu­će je do­bi­ti i do 70 pos­to ne­po­vrat­nih sred­sta­va, a mak­si­mal­na vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si čak 200 ti­su­ća eura. Za pro­jek­te do 50.000 eura vri­jed­nos­ti mo­gu­će je do­bi­ti i pot­po­ru ko­ja po­kri­va 100 pos­to tro­ško­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.