Hr­vat­ski ru­ko­me­ta­ši u Ate­ni osvo­ji­li olim­pij­sko zla­to

Ru­ko­me­ta­ši su do fi­na­la doš­li bez po­ra­za, da bi u dra­ma­tič­noj za­vr­š­ni­ci po­bi­je­di­li Nje­mač­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na da­naš­nji dan 2004., po­s­ljed­njeg da­na 28. ljet­nih Olim­pij­skih iga­ra u Ate­ni, hr­vat­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju. Hr­vat­ski ru­ko­me­ta­ši su do fi­na­la doš­li bez po­ra­za, da bi u dra­ma­tič­nom fi­nal­nom ogle­du po­bi­je­di­li Nje­mač­ku 26:24 (11:12) te ta­ko nas­lo­vu svjet­skih pr­va­ka do­da­li i olim­pij­sko zla­to. U po­s­ljed­njih pet mi­nu­ta Hr­vat­ska je uš­la s go­lom pred­nos­ti, a ta­da je pro­igrao Nik­ša Ka­leb, ko­ji je s tri uzas­top­na go­la osi­gu­rao ve­li­ku po­bje­du. U naj­bo­ljoj mom­ča­di olim­pij­skog ru­ko­met­nog tur­ni­ra bi­li su: Iva­no Ba­lić i Mir­za Džom­ba. Uz to, Iva­no Ba­lić pro­gla­šen je i naj­ko­ris­ni­jim igra­čem tur­ni­ra.

Iva­no Ba­lić bio je naj­ko­ris­ni­ji igrač, a Mir­za Džom­ba naj­bo­lje des­no kri­lo Iga­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.