Ćo­ri­ća ipak ide na Otok, usko­ro sti­že u Li­ver­po­ol

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Tran­sfer An­te Ćo­ri­ća u Man­c­hes­ter City je pro­pao, no en­gle­ski me­di­ji tvr­de da bi ve­li­ki ta­lent Di­na­ma ipak mo­gao za­vr­ši­ti na Oto­ku. Ćo­ri­ća že­li tre­ner Li­ver­po­ola Jür­gen Klopp ko­ji je uvje­ren da će us­pje­ti do­go­vo­ri­ti tran­sfer. – U Li­ver­po­olu vje­ru­ju da će im se mla­di di­na­mo­vac pri­dru­ži­ti i da će u slje­de­ćih 48 sa­ti odra­di­ti li­ječ­nič­ki pre­gled – na­vo­di Da­ily Star. Pod­sje­ti­mo, Ćo­rić je bio na pra­gu pre­la­ska u Man­c­hes­ter City u tran­sfe­ru vri­jed­nom 18 mi­li­ju­na eura. No, po­sao je pro­pao na­kon što pred­stav­ni­ci gra­đa­na ni­su mo­gli jam­či­ti da će ima­ti oz­bilj­ni­ju ulo­gu u mom­ča­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.