Zas­ta­vi­ce su ipak bi­le ne­dos­ti­žan cilj dje­ča­ku s Mal­te

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mal­te­ška igra “gos­tra” ko­ja neo­do­lji­vo pod­sje­ća na ne­ka­daš­nje ja­dran­ske su­sre­te i igre bez gra­ni­ca pri­vuk­la je ve­lik broj gle­da­te­lja i na­tje­ca­te­lja u Val­let­tu. Sve su oči u jed­nom tre­nut­ku bi­le us­mje­re­ne u dje­ča­ka ko­ji se vi­nuo pre­ma zas­ta­vi­ca­ma, no os­tao je “pre­kra­tak”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.