Tri oso­be po­gi­nu­le u fron­tal­nom su­da­ru auto­mo­bi­la i auto­bu­sa Pro­me­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

KRILO-JESENICE – Tri oso­be po­gi­nu­le su u stra­vič­noj ne­sre­ći koja se ju­čer u 15.55 do­go­di­la na Ja­dran­skoj ma­gis­tra­li u mjes­tu Krilo-Jesenice iz­me­đu Spli­ta i Omi­ša. Pre­ma za sa­da dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ne­sre­ća se do­go­di­la ka­da su se su­da­ri­li osob­no vo­zi­lo u ko­jem su bi­le tri oso­be te grad­ski auto­bus split­skog po­du­ze­ća Pro­met ko­ji je pro­me­to­vao na re­la­ci­ji Split – Omiš. Nes­luž­be­no se doz­na­je da je bi­la ri­ječ o fron­tal­nom su­da­ru, a o kak­voj si­li­ni uda­ra­ca se ra­di­lo, svje­do­či i to što su dvi­je oso­be iz vo­zi­la na mjes­tu po­gi­nu­le, dok je tre­ća pre­mi­nu­la u ko­li­ma Hit­ne po­mo­ći na pu­tu za split­sku bol­ni­cu. Ko­li­ko je put­ni­ka bi­lo u auto­bu­su za sa­da ni­je poz­na­to, a ne­poz­na­to je i to ko­li­ko je put­ni­ka iz auto­bu­sa oz­li­je­đe­no. Zbog oče­vi­da, pro­met je tim dje­lom Ja­dran­ske ma­gis­tra­le bio obus­tav­ljen u oba smje­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.