Ovo što sa­da je­de­mo mi­nis­tar zdrav­lja ne bi pre­po­ru­čio

Želj­ko Kra­lji­čak, HDSSB-ov kan­di­dat za mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de uvoz hra­ne sma­njio bi uki­da­njem po­re­za i pot­po­ra­ma OPG-ima

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

pot­po­ra tre­ba mi­je­nja­ti u pr­voj go­di­ni man­da­ta jer se sa­mo ta­ko mo­gu oja­ča­ti stvar­ni pro­izvo­đa­či hra­ne, a lju­bi­te­lji oko­li­ša, pti­ca, ža­ba ne­ka to ra­de o svom tro­šku.

Je li nuž­no sma­nji­va­ti po­re­ze?

Po­rez­na da­va­nja, PDV, pa­ra­fi­skal­ne na­me­te, ko­ji su tro­šak u pro­izvod­nji, tre­ba jed­nos­tav­no uki-

Tri su pu­ta ve­će pot­po­re za za­šti­tu oko­li­ša ne­go za pro­izvod­nju hra­ne, te raz­li­ke tre­ba pre­ki­nu­ti

nu­ti ili to­li­ko sma­nji­ti da s nji­ma re­gu­li­ra­mo ci­je­nu ko­šta­nja pro­izvo­da. Ako sma­nji­mo tro­šak pro­izvod­nje kroz iz­da­va­nja za dr­ža­vu i pot­po­mog­ne­mo pro­izvo­đa­ča, ta­da će­mo u Hr­vat­skoj po­če­ti stva­ra­ti naj­jef­ti­ni­ji ili kon­ku­ren­tan pro­izvod i ja­ča­ti po­zi­ci­ju na tr­ži­štu. Sa­mo ta­ko mo­že­mo za­us­ta­vi­ti pre­ko­mje­ran uvoz. Ono što mi sa­da je­de­mo ni­je hra­na ko­ju bi pre­po­ru­čio bi­lo ko­ji mi­nis­tar zdrav­lja. Ako je hra­na bi­la de­set mje­se­ci za­mrz­nu­ta i doš­lo je do tru­le­nja, pi­ta­nje je je li zdra­va.

Ka­ko vra­ti­ti mla­de lju­de u se­la?

Mo­ra­mo ih za­in­te­re­si­ra­ti da pos­ta­nu no­si­te­lji OPG-a, ali ih pr­vo pri­si­li­ti da uče i pos­ta­nu do­bri, kva­li­fi­ci­ra­ni far­me­ri. Ko­li­ko lju­di poz­na­je sus­ta­ve na­vod­nja­va­nja ili kva­li­te­tu fo­li­je za plas­te­ni­ke? Ali, tre­ba im da­ti i sve re­sur­se – da ku­pe zem­lji­šte, pot­po­re, osi­gu­ra­ti im kup­ce.

Do­ma­ću hra­nu tre­ba znat­no ja­če pla­si­ra­ti u tu­riz­mu?

Pro­ma­trao sam ovo­ga lje­ta ko­lo­ne po­tro­ša­ča u tr­go­vač­kim cen­tri­ma na oba­li, ali ni­sam vi­dio hr­vat­ske pro­izvo­de na po­li­ca­ma. Ako dr­ža­va do­pus­ti ci­je­nu mli­je­ka od dvi­je ku­ne i svinj­skog vra­ta od 16 ku­na, ne šte­ti sa­mo do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma, ne­go i se­bi. Naš tu­ri­zam ima oz­bilj­nu pov­las­ti­cu, PDV od 13%, što zna­či da iz­me­đu 12 i 15 mi­li­jar­di ku­na go­diš­nje uz­mu vlas­ni­ci kre­ve­ta i res­to­ra­na, a za tak­vu pov­las­ti­cu ne­ma­ju ni­kak­vu obve­zu pre­ma hr­vat­skom pre­hram­be­nom pro­izvo­du. I na kra­ju, hr­vat­ski su OPG-ovi fi­nan­ci­ra­li tu­ne­le i auto­ces­te da bi­smo ima­li vi­še gos­ti­ju na mo­ru. Doš­lo je vri­je­me da im se to vra­ti.

Bis­te li pre­se­li­li sje­di­šte mi­nis­tar­stva u Osi­jek?

Sla­vo­ni­ja ima dos­ta praz­nih lo­ka­ci­ja i pa­met­nih lju­di ko­ji bi mo­gli ra­di­ti za mi­nis­tar­stvo. Sa­mo ako se agen­ci­je pre­ba­ce u Sla­vo­ni­ju, do­ni­jet će joj to 2000 rad­nih mjes­ta, to je naj­ma­nje 4000 dje­ce koja ne­će oti­ći u Nje­mač­ku.

LAZAR GRUJIĆ: Sta­tus bra­ni­te­lja, pri­mje­na Za­ko­na o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma i sta­tus lo­go­ra­ša mo­ra­ju bi­ti za­da­ća sva­ke slje­de­će Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.