U naj­kra­ćoj uli­ci na dva kuć­na bro­ja ži­vi 7 sta­na­ra

Uli­ca Jur­ja Hab­de­li­ća du­ga je 65 me­ta­ra i pre­pje­ša­či se za mi­nu­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na bro­ju 1 je Gim­na­zi­ja Ti­tu­ša Bre­zo­vač­kog i Bu­do­kai aka­de­mi­ja, na dvoj­ci se sas­ta­ju ge­ne­ra­li i fi­la­te­lis­ti, a na bro­ju 4 – naj­sta­ri­ja je lje­kar­na

U njoj pos­to­je sa­mo tri kuć­na bro­ja –1, 2 i 4. A du­ga je toč­no 65 me­ta­ra. I pre­pje­ša­či se za jed­nu mi­nu­tu. Uli­ca Jur­ja Hab­de­li­ća na Gor­njem gra­du naj­kra­ća je grad­ska uli­ca. Ta­ko su ba­rem uči­li ma­lo­broj­ne sta­na­re ko­ji u njoj ži­ve. A slu­ša­ju to i od tu­ris­tič­kih vo­di­ča ko­ji u obi­la­sku grada stran­ci­ma Hab­de­li­će­vu pred­stav­lja­ju upra­vo kao naj­kra­ću. Ia­ko ma­le­na, uli­ca ima bo­ga­tu po­vi­jest.

Naj­sta­ri­ja grad­ska lje­kar­na

U njoj se da­nas na­la­zi Gim­na­zi­ja Ti­tu­ša Bre­zo­vač­kog na bro­ju 1, naj­sta­ri­ja grad­ska lje­kar­na na bro­ju 4, od­mah po­kraj, na bro­ju 2 sje­di­šte je Hr­vat­skog fi­la­te­lis­tič­kog sa­ve­za, i to već vi­še od 50 go­di­na, a od­ne­dav­no se u is­toj zgra­di okup­lja­ju i umi­rov­lje­ni ge­ne­ra­li u sklo­pu udru­ge Hr­vat­ski ge­ne­ral­ski zbor. Ota­mo je, iz dvo­ri­šta na bro­ju 1, pri­je vi­še od 60 go­di­na kre­nu­la i pri­ča o bu­do­ka­iju kao bo­ri­lač­koj vje­šti­ni u Hr­vat­skoj, a nje­zin ute­me­lji­telj dr. Emin To­pić on­dje je stvo­rio ge­ne­ra­ci­je poz­na­tih spor­ta­ša. A sa­mih sta­na­ra i ne­ma baš pu­no, njih sed­me­ro u dvi­je obi­te­lji. Na bro­ju dva i bro­ju če­ti­ri. Već pet go­di­na na bro­ju 2 ži­vi i obi­telj Alek­san­dra Mar­ja­no­vi­ća Ka­va­nag­ha. – Stan smo nas­li­je­di­li od te­te, gos­po­đe Eis­ner, koja je ov­dje ži­vje­la ve­ći dio 20. sto­lje­ća. Ov­dje je u is­tom ula­zu ne­kad ure­de imao i da­naš­nji Mu­zej su­vre­me­ne umjet­nos­ti. Naj­sta­ri­ji dio zgra­de po­dig­nut je na ne­ka­daš­njem grad­skom be­de­mu, još sre­di­nom 17. sto­lje­ća – ka­že A. Mar­ja­no­vić Ka­va­nagh. Ne­obič­no je, do­da­je, ali i ma­nje poz­na­to da Hab­de­li­će­va skri­va i je­di­ni jav­ni WC na Gor­njem gra­du. U zgra­di do, na bro­ju 4, gdje je ne­kad ra­dio unuk Dan­tea Alig­hi­eri­ja, lje­kar­nu je ne­ko­li­ko sto­lje­ća kas­ni­je dr­ža­la i ba­ka sa­daš­njeg sta­na­ra – Mi­še Mar­če­ti­ća. – Uli­ca se ni­je mno­go pro­mi­je­ni­la una­zad pe­de­se­tak go­di­na. Je­di­no vri­je­me kad je bi­lo ma­lo “glas­ni­je” bi­lo je vri­je­me kad je pre­ko pu­ta bio “La­pi­da­rij” – ka­že Mar­če­tić pri­sje­ća­ju­ći se kul­t­nog di­skok­lu­ba, po­pu­lar­no zva­nog “Lap”, do­da­ju­ći da se ipak za­tva­rao u pris­toj­no vri­je­me – u 23 sa­ta.

Da ne bi upa­li u ne­vo­lje...

– Mom si­nu kao pri­pad­ni­ku da­naš­nje ge­ne­ra­ci­je koja ta­da tek iz­la­zi to je ne­za­mis­li­vo – ka­že Mar­če­tić, ko­ji u “Lap” ipak ni­je od­la­zio jer mu je bio – pre­bli­zu. Od­lu­čio se i za ne­što uda­lje­ni­ju ško­lu, s ob­zi­rom na to da je u is­toj zgra­di u ko­joj je ne­kad bio Lap i ško­la. Da­nas je to Gim­na­zi­ja Ti- tu­ša Bre­zo­vač­kog, u 17. sto­lje­ću ta­mo je bio ko­nvikt is­u­so­vač­ke gim­na­zi­je, a pri­je to­ga ku­ća gro­fa Dra­ško­vi­ća. – Ski­ja­ši Nat­ko Zr­n­čić Dim i So­fi­ja No­vo­se­lić, glu­mac Mis­lav Ča­vaj­da, pr­vi po­bjed­nik dje­čje Eu­ro­vi­zi­je Di­no Je­lu­sić... sa­mo su ne­ki od biv­ših uče­ni­ka. Još je Au­gust Še­noa pi­sao da je go­to­vo tre­ći­na hr­vat­ske in­te­li­gen­ci­je iz­iš­la iz ple­mić­kog ko­nvik­ta ko­ji se na­la­zio u ovoj zgra­di – ka­že rav­na­telj Da­mir Je­len­ski. Ta­mo je u vr­tić od­la­zio i Ivan Pe­rak, je­dan od sta­ro­sje­di­la­ca Gor­njeg grada. – Ro­di­te­lji su on­dje vo­di­li dje­cu da ne bi upa­da­la u ne­vo­lje – ka­že Pe­rak.

Ma­nje je poz­na­to da uli­ca skri­va i je­di­ni jav­ni WC na Gor­njem gra­du Ot­pri­je pet go­di­na na bro­ju 2 ži­vi i Alek­san­dar Mar­ja­no­vić Ka­va­nagh, a ha­us­tor di­je­li i s Hr­vat­skim ge­ne­ral­skim zbo­rom. Uli­ca na­zva­na po is­u­sov­cu, knji­žev­ni­ku i lek­si­ko­gra­fu ima tri kuć­na bro­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.