Kro­no­lo­gi­ja pre­go­vo­ra o spo­ra­zu­mu TTIP

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

INICIJATIVA ANGELE MER­KEL

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel 2007. go­di­ne naj­a­vi­la je ide­ju o spo­ra­zu­mu ja­ča­nja tr­go­vi­ne iz­me­đu EU i SAD-a

POČETAK PRE­GO­VO­RA 2013.

Sre­di­nom 2013., dvi­je go­di­ne na­kon iz­ra­de ok­vir­nog spo­ra­zu­ma, po­če­li su pre­go­vo­ri rad­nih sku­pi­na

SPO­RA­ZUM NI­JE POSTIGNUT

Nje­mač­ki vi­ce­kan­ce­lar Ga­bri­el obja­vio ka­ko se ni­ti o jed­noj toč­ki spo­ra­zu­ma obje stra­ne ni­su mo­gle usu­gla­si­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.