Kon­tro­li­ra­nje re­to­ri­ke ta­bli­com mno­že­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ol­ga Ca­re­vić prof. dr. sc. iz Za­gre­ba

Na­ši bi po­li­ti­ča­ri u je­ku pre­diz­bor­ne pro­midž­be tre­ba­li do­la­zi­ti na sku­po­ve zdra­va du­ha i uma. Bez oz­bilj­ne kon­tro­le svo­jih iz­ja­va po­ne­kad dje­lu­ju kao da su upra­vo sti­gli iz šu­me u ko­joj ras­tu priv­lač­ne, ali otrov­ne glji­ve Bo­le­tus sa­ta­nas ko­ji­ma zbog lje­po­te ni­su mo­gli odo­lje­ti. Mo­žda za glji­ve i pos­to­je ne­ki pro­tu­otro­vi, ali ne i za po­li­ti­ča­ra ko­ji je iz­gu­bio mje­ru pro­su­đi­va­nja svo­jih ri­je­či. Po­ne­kad je ko­ris­no sje­ti­ti se pos­lo­vi­ce “Is­pe­ci pa re­ci”, od­nos­no pri­je sva­ke iz­go­vo­re­ne ri­je­či bro­ji­ti do de­set… Ta­ko će se ma­nje go­vo­ri­ti, a vi­še bro­ji­ti što bi slu­ša­telj­stvu vje­ro­jat­no bi­lo dra­že. Mo­že se ko­ris­ti­ti čak i ta­bli­ca mno­že­nja. Šte­ta što se Zo­ran Mi­la­no­vić ni­je to­ga sje­tio u raz­go­vo­ru s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­skih bra­ni­te­lja. Ni­je se Mi­la­no­vić sje­tio ni da će nje­go­ve iz­ja­ve bi­ti pod­vrg­nu­te ocje­nji­va­nju po­li­ti­ča­ra i gra­đa­na ne sa­mo u zem­lji ne­go i iz­van nje i kak­vu po­ru­ku ša­lju nje­go­ve ri­je­či o kan­di­da­tu za pre­mi­je­ra i o stran­ci ko­ju vo­di. Ne znam je li že­lio bi­ti ori­gi­na­lan,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.