Fuć­ka se Jo­va­no­vi­ću za Mi­la­no­vi­će­vo fuć­ka­nje!

Za­što Zlat­ko Ha­san­be­go­vić ne mo­že bi­ti mi­nis­tar Vla­de RH, a Zo­ran Mi­la­no­vić mo­že bi­ti nje­zin pred­sjed­nik!?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Koja je raz­li­ka iz­me­đu to­ga kad po­vjes­ni­čar jav­no ka­že ka­ko je to što se stal­no go­vo­ri da je an­ti­fa­ši­zam upi­san u naš Us­tav flo­sku­la jer te ri­je­či ta­mo ne­ma, i to­ga što se biv­šem pre­mi­je­ru, jer bi to opet htio bi­ti, fuć­ka za “Za dom sprem­ni”? Is­kriv­lja­va­njem smis­la ono­ga što je iz­go­vo­rio Zlat­ko Ha­san­be­go­vić dok ni­je bio mi­nis­tar, is­pa­lo je da je an­ti­fa­ši­zam za nje­ga flo­sku­la, dok je is­kriv­lja­va­njem smis­la go­vo­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća is­pa­lo da je on, ka­ko je to pos­prd­no za­klju­če­no u ko­men­ta­ru No­vog lis­ta, “lje­vi­čar ko­jem se fuć­ka za an­ti­fa­ši­zam”. Me­đu­tim, zbog to­ga što je iz­go­vo­rio mo­gu­ći bu­du­ći pre­mi­jer, po­li­tič­ki pro­dub­lju­ju­ći svo­ju aneg­do­tu o di­di us­ta­ši, no­vi­na­ri i ak­ti­vis­ti ne pro­ga­nja­ju Mi­la­no­vi­ća kao što su Ha­san­be­go­vi­ća po Mar­ko­vu tr­gu, već li­ce­mjer­no ne­for­si­ra­nje te te­me svo­de na po­tre­bu urav­no­te­že­nog pris­tu­pa u iz­bor­noj kam­pa­nji. Re­zul­tat to­ga je i da se Mi­la­no­vi­će­vo ni­čim iz­a­zva­no bav­lje­nje maj­kom po­li­tič­kog pro­tiv­ni­ka te ulju­đe­ni od­go­vor na uvre­du svo­de na ocje­nu o “ver­bal­nom ra­tu”. Jer bi valj­da, s ob­zi­rom na okol­nos­ti, bi­lo pris­tra­no re­ći da se ra­di is­klju­či­vo o jed­nos­tra­nom či­nu ver­bal­ne agre­si­je. A da ne go­vo­ri­mo o to­mu da se me­di­ji ne ba­ve ti­me mo­že li pre­mi­jer bi­ti net­ko tko mr­zi di­plo­ma­ci­ju, tko ne shva­ća da dr­žav­nik za svo­ju zem­lju mo­ra umi­je­ti i mo­ći kon­tro­li­ra­ti svo­je osje­ća­je i iz­ljev ra­to­bor­nih stras­ti u kri­vo vri­je­me i na po­greš­nom mjes­tu, a ne svu­da stav­lja­ti u pr­vi plan svo­ju osob­nost. La­ko se sa­da po­pu­lis­tič­ki še­pi­ri­ti pre­ma EU, Sr­bi­ji i BiH, a na šte­tu Hr­vat­ske i nje­zi­nih gra­đa­na. I to na­kon što su pro­fuć­ka­ne če­ti­ri go­di­ne za is­ka­zi­va­nje na­ci­onal­ne svi­jes­ti, dr­žav­nič­ke i re­for­m­ske sna­ge i hra­bros­ti, što je na kon­cu okru­nje­no sprem­noš­ću da se Hr­vat­sku pre­da u ru­ke na­vod­no ne­iskus­nom i nes­po­sob­nom lo­kal­nom po­li­ti­ča­ru. Čak i po­li­ti­ča­ri ko­ji su u pr­vim re­do­vi­ma kad tre­ba bra­ni­ti an­ti­fa­ši­zam, poput Ves­ne Pu­sić, Mi­la­no­vi­će­vo fuć­ka­nje ma­ki­ja­ve­lis­tič­ki ne­pri­mje­re­no prav­da­ju “pre­tje­ri­va­njem u kam­pa­nji”. Sa­svim je iz­gled­no da ni europ­ski in­te­lek­tu­al­ci ne­će pot­pi­si­va­ti pe­ti­ci­je kao što su one pro­tiv mi­nis­tra kul­tu­re, a ni­ti će se ogla­si­ti Efra­im Zur­rof, di­rek­tor Cen­tra Si­mon Wi­esen­t­hal. Ha­san­be­go­vi­ću ni­je po­mo­glo ni to što se ne vi­di da je no­sio us­ta­šku ka­pu, a sam to po­ri­če, a u sva­kom slu­ča­ju ni to što je ta­da bio u do­bi u ko­joj je i Ivi­ca Ra­čan mo­gao bi­ti snim­ljen ka­ko pu­ši džo­int. Ka­ko li je sa­mo me­dij­ski se­ci­ra­na Ha­san­be­go­vi­će­va is­pri­ka za ko­ju su mo­ra­lis­ti – ko­ji sa­da šu­te o iz­os­ta­loj Mi­la­no­vi­će­voj is­pri­ci – ta­da go­vo­ri­li da ni­je do­volj­na. Ne bi mu po­mo­glo ni da se prav­dao ka­ko se for­ma­ti­rao u ra­nim de­ve­de­se­ti­ma slu­ša­ju­ći on­daš­nje dr­žav­ni­ke me­đu ko­ji­ma se pro­us­ta­škim go­vo­ri­ma za do­mo­vi­nu is­ti­cao oso­bi­to Stje­pan Me­sić. Oči­to se za po­tre­be obra­ču­na s Ha­san­be­go­vi­ćem o nje­mu i nje­go­voj do­s­ljed­nos­ti sve zna, pa ni po­kaj­nič­ki is­tu­pi ne mo­gu ni­šta pro­mi­je­ni­ti jer je on druš­tve­no opa­san i ne­po­do­ban za mi­nis­tra, dok se Mi­la­no­vić, valj­da zbog svo­je ne­do­s­ljed­nos­ti, ne tre­ba is­pri­ča­va­ti te je sto­ga neo­pa­san i po­do­ban za pre­mi­je­ra!? Prem­da su Mi­la­no­vi­će­vi sta­vo­vi, sve­jed­no je­su li stvar­ni, glum­lje­ni ili po­greš­no shva­će­ni, ali za po­tre­be iz­bor­ne kam­pa­nje ne­de­man­ti­ra­ni, da­le­ko opas­ni­ji. Jer, ako se nje­mu fuć­ka za “Za dom sprem­ni” i ako to ig­no­ri­ra­ju oni ko­ji to ne bi smje­li, za­što bi su­tra ne­ki pi­ja­nac u Kni­nu ili ti­nej­džer na Thom­p­so­no­vu kon­cer­tu tre­bao vo­di­ti ra­ču­na o osje­ća­ji­ma lju­di ko­ji­ma taj poz­drav bu­di osob­na ili po­vi­jes­na sje­ća­nja na od­vrat­ne do­ga­đa­je. Je li se Želj­ko Jo­va­no­vić, kad se već iz li­ce­mjer­nih raz­lo­ga ne op­te­re­ću­je prin­ci­pi­jel­noš­ću, pi­tao kak­ve će efek­te iz­a­zva­ti šut­nja ili čak pro­zi­va­nje s po­zi­ci­je Sr­bi­na, bra­ni­te­lja i čla­na SDP-a “po­ma­lo li­ce­mjer­ne” nas­lov­ni­ce No­vog lis­ta “Zo­ran Mi­la­no­vić sra­mo­ta SDP-a i lje­vi­ce”. Je li i tak­va re­ak­ci­ja u in­te­re­su Sr­ba u Hr­vat­skoj? Oči­to ni­je su­de­ći po re­ak­ci­ji Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca i De­mo­krat­skog sa­ve­za Sr­ba, ko­ji ni­su je­di­ni ko­ji od Mi­la­no­vi­ća oče­ku­ju is­pri­ku. Op­tu­žu­ju­ći dru­ge za li­ce­mje­rje, Jo­va­no­vić bra­ni svo­je li­ce­mje­rje te osob­ne i stra­nač­ke in­te­re­se una­toč to­mu što je i ne­dav­no u Ri­je­ci na omi­lje­nu te­mu “mi smo druk­či­ji od HDZ-a” re­kao ka­ko su “SDP-u uvi­jek pr­vi in­te­re­si gra­đa­na, po­tom in­te­re­si stran­ke, a tek ta­da osob­ni”. Svo­je­dob­no je Jo­va­no­vić na Fa­ce­bo­oku pi­sao o ne­pod­noš­lji­vom “pro­da­va­nju ma­gle i jef­ti­ne de­ma­go­gi­je Glo­go­škog, Klem­ma i ša­to­ra­ša”, a sa­da šu­ti o jef­ti­noj de­ma­go­gi­ji i pro­da­va­nju ma­gle svo­ga še­fa s is­tom tom eki­pom. Iz­bo­ri će po­ka­za­ti ka­ko je Zo­ran Mi­la­no­vić pro­šao kod pu­bli­ke sa svo­jom pred­sta­vom “na je­zi­ku ko­ji bra­ni­te­lji je­di­no ra­zu­mi­ju”. Oči­to, za­sad je pro­šao pu­no bo­lje ne­go Zdrav­ko Ma­mić, Jo­sip Ši­mu­nić ili Zlat­ko Ha­san­be­go­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.