Snaž­na kr­sta­ri­ca s ugla­đe­nim auto­ma­ti­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Šted­ljiv i sna­žan di­ze­laš od 180 konj­skih sna­ga, vr­hun­ski kla­sič­ni auto­mat­ski mje­njač i bo­ga­ta opre­ma nu­de se po ci­je­ni od 266.895 ku­na

Pe­uge­oto­vu pos­lov­nu li­mu­zi­nu 508, vr­lo us­pješ­no re­di­zaj­ni­ra­nu pri­je dvi­je go­di­ne, is­pro­ba­li smo u naj­po­želj­ni­joj ver­zi­ji - s 2-li­tre­nim Blu­eHDI di­zel­skim mo­to­rom od 180 KS i okru­glih 400 Nm okret­nog mo­men­ta. Dak­le, stvo­re­nu za kr­sta­re­nje auto­ces­tom gdje se naj­bo­lje i po­na­ša, dok joj je iz­gled vr­lo svjež i priv­la­čan. No­vost je no­va ge­ne­ra­ci­ja kla­sič­nog šes­t­stu­panj­skog auto­mat­skog mje­nja­ča EAT6 ko­jeg za Pe­uge­ot pro­izvo­di ja­pan­ski Ai­sin. Sa­da se mi­je­nja­ti br­zi­ne mo­že po­mo­ću po­lu­gi­ca iza uprav­lja­ča, a nu­di se sport­ski mod u ko­jem su stup­nje­vi ra­zvu­če­ni, kao i mod za zim­sku vož­nju s kre­ta­njem iz dru­gog stup­nja. Ra­di vr­lo ugla­đe­no i bez­tr­zaj­no, ali i brzo pa se go­to­vo mo­že po­mis­li­ti da se ra­di o mje­nja­ču s dvi­je spoj­ke. U sport­skom auto­mat­skom mo­du, a još vi­še ruč­nom iz­mje­nom br­zi­na po­mo­ću po­lu­gi­ca mo­že se, ako baš že­li­te, mi­je­nja­ti stup­nje­ve za­is­ta di­na­mič­no. Pe­uge­ot 508 je s ovim mo­to­rom i mje­nja­čem, kao i pos­tav­ka­ma ovje­sa, do­volj­no sna­žan i brz za pra­vu sport­sku vož­nju. Do­ka­zu­ju to i per­for­man­se jer 508 do stot­ke sti­že za sa­mo 8,5 s, dok mu je naj­ve­ća br­zi­na 230 km/h. Ali, ipak ga je naj­ljep­še vo­zi­ti u auto­mat­skom mo­du i uži­va­ti u udob­nos­ti. Po­troš­nja nam se kre­ta­la do 7,5 l/100 km, dok na otvo­re­noj ces­ti mo­že bi­ti i znat­no ni­ža. Li­mu­zi­na du­ga 483 cm nu­di obi­lje pros­to­ra na straž­njoj klu­pi i prt­ljaž­nik od 470 li­ta­ra. Ova kom­bi­na­ci­ja do­la­zi i uz iz­daš­nu opre­mu Al­lu­re u ko­ju me­đu os­ta­lim spa­da­ju 17-col­ni na­plat­ci, par­kir­ni sen­zo­ri stra­ga, kro­mi­ra­ni ukra­si, auto­mat­ski dvo­zon­ski kli­ma-ure­đaj, dje­lo­mič­no kož­na i gri­ja­na pred­nja sje­da­la, mul­ti­me­dij­ski ekran s na­vi­ga­ci­jom. Ci­je­na od 266.895 ku­na - s ob­zi­rom na ono što sve ovaj auto­mo­bil nu­di - či­ni se re­al­nom.

Stup­nje­vi pri­je­no­sa mo­gu se mi­je­nja­ti i po­mo­ću po­lu­gi­ca iza uprav­lja­ča, a nu­de se i sport­ski te zim­ski mod

Zvuč­na iz­o­la­ci­ja je ja­ko do­bra pa su mo­tor i stru­ja­nje zra­ka u ka­bi­ni go­to­vo ne­čuj­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.