1000

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu -

KU­NA JE NAJ­MA­NJE PO­TREB­NO ZA OPRE­MU OS­NO­VA­CA

Mno­gi ro­di­te­lji sva­kog ruj­na mu­ku mu­če ka­ko s ras­po­lo­ži­vim nov­cem na­ba­vi­ti sve što je po­treb­no za đa­ka, ili vi­še njih, što im do­dat­no op­te­re­ću­je kuć­ni pro­ra­čun. Sti­skat će re­men ko­li­ko god mo­gu sa­mo da svom dje­te­tu da­du naj­bo­lje. Da bi opre­mio svog pr­va­ši­ća za ško­lu – odje­ća, obu­ća, pa­pu­či­ce za ško­lu, ruk­sak... – tre­ba mu naj­ma­nje ti­su­ću ku­na. Za one dub­ljeg dže­pa taj iz­nos se pe­nje i iz­nad 2000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.