UZ ZDRAVU PREHRANU DI­JE­TE ĆE IMA­TI BO­LJU KONCENTRACIJU, RAZMIŠLJAT ĆE JASNIJE I BR­ŽE MISLITI

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu -

Do­ru­čak se ne smi­je ni­ka­ko pre­ska­ka­ti, a os­ta­li obro­ci tre­ba­ju bi­ti ras­po­re­đe­ni na če­ti­ri ili pet ma­njih obro­ka. Ide­ja za do­ru­čak; ša­li­ca mli­je­ka ili ci­je­đe­nog so­ka (mo­že­te na­pra­vi­ti mje­ša­vi­nu vo­ća u so­ku) ili voć­na sa­la­ta. Ako bi­ra­te ži­ta­ri­ce, ne­ka to bu­du cje­lo­vi­te ži­ta­ri­ce.

Po­vr­će i vo­će mo­ra se na­ći sva­kod­nev­no na ta­nju­ru. Ba­rem dvi­je voć­ke dnev­no i u sva­kom glav­nom obro­ku po­vr­će. Ma­hu­nar­ke poput so­je, gra­ška, bo­ba, mla­dog gra­ha i le­će ne­ka se na­đu ba­rem jed­nom tjed­no na ta­nju­ru. Mas­no­će se iz pre­hra­ne dje­ce ne smi­ju iz­ba­ci­va­ti. Ome­ga-3 i ome­ga-6 mas­ne ki­se­li­ne važ­ne su u pre­hra­ni. Do­bri su iz­vo­ri vri­jed­nih mas­no­ća ri­ba, me­so, mli­je­ko i mli­ječ­ni pro­izvo­di, ja­ja, ora­šas­ti plo­do­vi, mas­li­no­vo ulje... Dje­ca pri­je sve­ga usva­ja­ju navike ro­di­te­lja za­to je važ­no da ro­di­te­lji bu­du do­bar pri­mjer. (mp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.