KATASTROFA DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

2007. Tri­na­es­to­ri­cu va­tro­ga­sa­ca za­hva­tio je po­žar na oto­ku Kor­na­tu; 12 ih je po­gi­nu­lo na li­cu mjes­ta ili u bol­ni­ci, a je­di­ni je pre­ži­vio Fra­ne Lu­čić. Bi­la je to jed­na od naj­ve­ćih mir­no­dop­skih ne­sre­ća koja je po­go­di­la Hr­vat­sku. Go­di­nu da­na pos­li­je objav­lje­no je da je tra­ge­di­ju iz­a­zva­lo iz­ga­ra­nje ne­ho­mo­ge­ne plin­ske smje­se. No mno­gi se i da­nas ne mi­re s na­la­zi­ma i vje­ru­ju u raz­li­či­te te­ori­je za­vje­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.