Vla­da će Si­ni­ši Ko­va­či­ću pro­du­lji­ti man­dat do 1. lis­to­pa­da?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Na sjed­ni­ci Vla­de na­ći će se i pri­jed­log iz­mje­ne Za­ko­na o HRT-u ko­jim bi se man­dat v. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a sa šest pro­du­ljio na 12 bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net Si­ni­ša Ko­va­čić os­ta­je v. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a do 1. lis­to­pa­da, a on­da, osvo­ji li HDZ vlast na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, Ko­va­čić bi sta­tus vr­ši­te­lja duž­nos­ti mo­gao za­mi­je­ni­ti – pu­nim pe­to­go­diš­njim man­da­tom na če­lu Pri­sav­lja. Ova­kav se za­klju­čak na­me­će na­kon či­nje­ni­ce da će se na da­naš­njem dnev­nom re­du Vla­de, i to kao pr­va toč­ka, na­ći pri­jed­log ured­be (iz­ra­đen u nad­lež­nom Mi­nis­tar­stvu kul­tu­re) za iz­mje­nom Za­ko­na o HRT-u, i to ta­ko da se vre­men­ski rok za obav­lja­nje pos­lo­va v. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a pro­du­lji sa šest na 12 mje­se­ci te da se pri­je­laz­nom odred­bom pro­pi­še da se sa­daš­nji pri­vre­me­ni Ko­va­či­ćev man­dat (ko­ji is­tje­če 4. ruj­na) pro­du­lji do 1. lis­to­pa­da. Zna­či, do za­vr­šet­ka iz­bo­ra i for­mi­ra­nja no­vog Sa­bo­ra. Raz­log za pred­lo­že­no pro­du­lje­nje ro­ka, ka­ko pi­še u pri­jed­lo­gu za Vla­di­nu sjed­ni­cu, jest to što na­kon 4. ruj­na HRT vi­še ne bi imao za­kon­skog zas­tup­ni­ka (od­nos­no oso­bu ov­la­šte­nu da ga zas­tu­pa i pred­stav­lja u prav­nom pro­me­tu), a tak­vo bi sta­nje mo­glo pro­uz­ro­či­ti zna­čaj­nu šte­tu HRT-u, ka­ko u re­dov­nom pos­lo­va­nju ta­ko i u rad­no­prav­nim od­no­si­ma (jer ne­će bi­ti ov­la­šte­nog pot­pis­ni­ka ni za os­nov­ne po­tre­be osi­gu­ra­nja iz­da­ta­ka za pla­će i dru­ge nuž­ne po­tre­be). No, oni ko­ji sad či­ne vlast, od­nos­no nje­ni su naj­u­tje­caj­ni­ji pred­stav­ni­ci, i da­lje oko ovog pro­ble­ma ni­su pos­ti­gli za­jed­nič­ki je­zik. Jer, HDZ-u je Ko­va­čić pri­hvat­ljiv, dok je Mos­tu tak­vo rje­še­nje ne­pri­hvat­lji­vo. – Ide se u tom smje­ru da se pos­tig­ne do­go­vor, ali ta­ko da se Ko­va­či­ću pro­du­lji man­dat do 1. lis­to­pa­da – ka­zao nam je ju­čer iz­vor iz HDZ-a upu­ćen u te­mu. Iz Mos­ta pak sti­žu sa­svim su­prot­ne ri­je­či. – Ni­smo za to da HRT os­ta­ne bez upra­ve, ali mi ni­ka­ko ne mo­že­mo po­dr­ža­ti Si­ni­šu Ko­va­či­ća. On ne do­la­zi u ob­zir. Ako oni u HDZ-u to ho­će na­pra­vi­ti, od­nos­no pro­du­lji­ti mu man­dat v. d. glav­nog rav­na­te­lja HRT-a, ne­ka to uči­ne. Ima­ju do­volj­no ru­ku da nas pre­gla­sa­ju u Vla­di – po­ru­či­li su iz Mos­ta.

S. Ko­va­čić ne do­la­zi u ob­zir. Ako mu HDZ že­li pro­du­lji­ti man­dat, ne­ka to uči­ni. Ima­ju do­volj­no ru­ku da nas pre­gla­sa­ju, ka­žu u Mos­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.