HR­VAT­SKA TRE­BA OSNOVATI MINISTARSTVO BUDUĆNOSTI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ni­smo is­klju­či­va­li iz tog pro­jek­ta, pa to ne­će­mo či­ni­ti ni ubu­du­će, bu­de li Bo­ris Jo­kić za­in­te­re­si­ran za su­rad­nju – ka­zao nam je Ra­do­van Fuc­hs, pred­sjed­nik HDZ-ova Od­bo­ra za zna­nost. Iako u HDZ-u ne že­le go­vo­ri­ti o po­ten­ci­jal­nom mi­nis­tru obra­zo­va­nja, u odre­đe­nim kru­go­vi­ma spo­mi­nju i pro­fe­so­ra Da­mi­ra Je­li­ća.

Go­to­vo smi­ješ­no, da ne ka­žem dje­ti­njas­to, zvu­če ne­ke pre­diz­bor­ne ras­pra­ve u Hr­vat­skoj. Ras­prav­lja se o to­me što je či­nio ne­či­ji otac, umjes­to da se ras­prav­lja o to­me što će či­ni­ti na­ša dje­ca. Šved­ska ima Ministarstvo za bu­du­će stra­te­gi­je i nor­dij­sku su­rad­nju. Svi ga zo­vu ministarstvo budućnosti. U Hr­vat­skoj mo­žda ne bi proš­lo u ime­nu iz­raz „za bal­kan­sku su­rad­nju“, ali za­što se ne bi os­no­va­lo ministarstvo za bu­duć­nost. Na če­lu šved­skog mi­nis­tar­stva za bu­duć­nost na­la­zi se Kris­ti­na Per­sson (71) koja je ti­je­kom ne­dav­nog po­sje­ta Ita­li­ji ka­za­la ka­ko se svi­jet br­zo mi­je­nja, pa se pre­ma to­me tre­ba­ju evo­lu­ira­ti i dr­žav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je, ali “za stva­ra­nje ra­zvit­ka po­treb­na je vi­zi­ja na du­gu sta­zu“. Pri to­me tre­ba ima­ti po­vje­re­nja u dru­ge, u ins­ti­tu­ci­je i u ino­va­ci­je. “Da­nas ni­jed­no druš­tvo ne mo­že pre­ži­vje­ti bez so­li­dar­nos­ti. Pro­mje­ne su za­kon ži­vo­ta, jer oni ko­ji mis­le na proš­lost i sa­daš­njost ne gle­da­ju na­pri­jed i iz­gu­bit će pri­li­ku da do­đu u bu­duć­nost“, ka­že

Šved­ska tak­vo ministarstvo ima, a ono slu­ži i to­me da nit­ko ne bu­de ne­za­pos­len

Per­sson. Nje­zi­no ministarstvo, uz os­ta­lo, raz­ma­tra od­nos teh­no­lo­škog na­pret­ka i svi­je­ta ra­da, ali ne da se za­us­ta­vi taj na­pre­dak ka­ko bi se za­dr­ža­li lju­di na rad­nim mjes­ti­ma, već da ga se is­ko­ris­ti ka­ko nit­ko ne bi bio ne­za­pos­len. “Moj po­sao je pro­izvo­di­ti no­ve po­li­tič­ke ide­je i ana­li­ze ra­zvit­ka za du­že raz­dob­lje. Po­ku­ša­va­mo shva­ti­ti što će se do­go­di­ti pri­je ne­go­li se do­go­di ka­ko bi­smo zna­li uprav­lja­ti pro­ble­mi­ma pri­je ne­go što eks­plo­di­ra­ju“, ka­že Per­sson. U Hr­vat­skoj, na pri­mjer, sve stran­ke go­vo­re ka­ko tre­ba spa­si­ti ra­fi­ne­ri­ju Si­sak, a ne raz­miš­lja­ju o to­me ho­će li auto­mo­bi­li ići na ben­zin. U Dan­skoj, Šved­skoj, Ni­zo­zem­skoj... za­bra­nje­na je, od 2025., kup­nja auto­mo­bi­la s po­go­nom na naf­t­ne de­ri­va­te. Šved­ska je dru­ga zem­lja na svi­je­tu po ino­va­ci­ja­ma, pre­ma WIPO-u. Hr­vat­ska, u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji, ras­prav­lja o oče­vi­ma i dje­do­vi­ma, o lus­tra­ci­ji, čet­ni­ci­ma i us­ta­ša­ma... Glo­ba­li­za­ci­ju se ne mo­že za­us­ta­vi­ti, već joj se tre­ba pri­la­go­di­ti, a oni ko­ji ne gle­da­ju na­pri­jed iz­gu­bit će pri­li­ku da do­đu u bu­duć­nost.

Bo­ris Jo­kić os­tav­lja do­jam da bi mjes­to vo­di­te­lja re­for­me mo­gao pri­hva­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.