Cr­no-bi­je­li Fa­ce­bo­ok ak­ci­ja je pro­tiv ra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić

Trend je po­čeo u ko­lo­vo­zu u In­di­ji. No­vi la­nac “iz­a­zo­va” na Fa­ce­bo­oku ima do­bru na­mje­ru – po­di­za­nje svi­jes­ti o zlo­ćud­noj bo­les­ti teh­no@ve­cer­nji.net Na Fa­ce­bo­oku, naj­po­pu­lar­ni­joj, a mo­gli bi­smo re­ći i je­di­noj svjet­skoj druš­tve­noj mre­ži koja okup­lja naj­ši­ri spek­tar ko­ris­ni­ka, po­nov­no je po­kre­nu­ta vi­ral­na ak­ci­ja, no ovo­ga pu­ta ma­lo je ne­jas­no ko­ji je pra­vi po­vod i tko ga je po­kre­nuo. Po­če­la je u ko­lo­vo­zu u In­di­ji te se, ka­ko to bi­va s druš­tve­nim mre­ža­ma, ubr­zo pro­ši­ri­la, pa i u Hr­vat­skoj. Na­ime, fej­sbu­kov­ci di­je­le cr­no-bi­je­le fo­to­gra­fi­je, a ne­ki tvr­de da je ri­ječ o po­di­za­nju svi­jes­ti i po­dr­š­ci u bor­bi pro­tiv ra­ka. Ne­ki ka­žu da je ak­ci­ja kre­nu­la spon­ta­no te da, iako su­dje­lu­ju, ni­su si­gur­ni u pra­vi raz­log. Jed­nos­tav­no, pri­vuk­la ih je cr­no-bi­je­la fo­to­gra­fi­ja, ne tra­ži pu­no tru­da. Ima i onih ko­ji mis­le da zna­ju raz­log zbog ko­je je po­kre­nut no­vi la­nac “iz­a­zo­va” na fej­su, ali tvr­de da ni­je ri­ječ o to­me da fo­to­gra­fi­ja mo­ra bi­ti cr­no-bi­je­la, već da mo­ra bi­ti sta­ra. Ipak, is­kris­ta­li­zi­ra­lo se da se iz­a­zov od­no­si na cr­no-bi­je­lu fo­to­gra­fi­ju (#Chal­len­geBlac­kan­dWhi­te), a ne­ki ra­ni­ji pos­to­vi ima­ju i cap­ti­on, ili pot­pis pod sli­ku ko­ji objaš­nja­va da je ri­ječ o bor­bi pro­tiv ra­ka. Dak­le, pri­hva­ti­te li iz­a­zov, bi­lo bi do­bro na­pi­sa­ti zbog če­ga. Ina­če, iz­a­zo­vi na fej­su ni­su no­vost, ima ih sva­kak­vih, od iz­a­zo­va da obja­vi­te pje­smu koja po­či­nje ne­kim slo­vom, pre­ko la­na­ca obja­va ko­ji tra­že da upu­ti­te na zna- če­nje pri­ja­telj­stva do vje­ro­jat­no naj­poz­na­ti­jeg iz­a­zo­va s hlad­nom vo­dom poz­na­tog kao Ice Buc­ket Chal­len­ge. Bi­lo je to u sklo­pu kam­pa­nje za pri­kup­lja­nje nov­ca za bor­bu pro­tiv ami­otro­fič­ne la­te­ral­ne skle­ro­ze (ALS). Go­to­vo svi poz­na­ti teh­nov­la­da­ri svi­je­ta pri­je dvi­je go­di­ne to su i uči­ni­li, po­put Mar­ka Zuc­ker­ber­ga, pr­vog čo­vje­ka Fa­ce­bo­oka, Satyi­ja Na­del­la, di­rek­to­ra Mi­cro­sof­ta... Ta­da je po­če­la ma­sov­na ak­ci­ja ko­ju su pra­ti­le i upla­te u hu­ma­ni­tar­nu or­ga­ni­za­ci­ju koja je to po­kre­nu­la. Cr­no-bi­je­li iz­a­zov ima do­bru na­mje­ru, pro­blem je što ne pos­to­ji ime­no­va­na udru­ga ili hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja koja bi sve or­ga­ni­zi­ra­la. Is­ti­na, ne mo­ra pos­to­ja­ti iz­a­zov da da­ru­je­te no­vac u do­bre svr­he, sto­ga od­lu­či­te li da je do­bra stvar, pri­dru­ži­te se ba­rem na sim­bo­li­čan na­čin.

Ak­ci­ji ili tren­du pri­dru­ži­li su se i Ši­ben­ča­ni, me­đu nji­ma i F. Vi­do­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.