Pro­da­no­vić će na ra­di­ju pred­sta­vi­ti svo­je omi­lje­ne pje­sme

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od­vjet­nik će od sre­di­ne ruj­na na ra­dij­skoj pos­ta­ji Yam­mat FM vo­di­ti emi­si­ju i pu­šta­ti omi­lje­ne pje­sme iz svo­je bo­ga­te fo­no­te­ke Sa­mir Mil­la, Ma­rin­ko Ju­ra­sić Je­dan od naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih od­vjet­ni­ka Če­do Pro­da­no­vić ove je­se­ni kre­nut će s no­vom ka­ri­je­rom. Na za­gre­bač­kom Yam­mat FM-u sva­ki tje­dan vo­dit će emi- si­ju “Glaz­be­na kan­ce­la­ri­ja Če­de Pro­da­no­vi­ća”, u ko­joj će pred­stav­lja­ti svo­je naj­dra­že pje­sme. Ni­šta čud­no, bu­du­ći da je Pro­da­no­vić ve­li­ki lju­bi­telj glaz­be i vlas­nik vi­še od 10 ti­su­ća plo­ča i CD-a. – Če­do je u trav­nju gos­to­vao u na­šem in­ter­v­juu tjed­na, u ko­jem gos­ti sa­mi bi­ra­ju glaz­bu. Iz­ne­na­dio me svo­jim glaz­be­nim uku­som. Pus­tio je St. Ger­ma­in, Ni­lea Rod­ger­sa i dru­ge kva­li­tet­ne glaz­be­ni­ke, što me od­mah za­in­te­re­si­ra­lo. Na­kon emi­si­je smo sje­li na ka­vu i do­go­vo­ri­li su­rad­nju – ka­že Alen Ba­len, di­rek­tor Yam­mat FM-a, ko­ji je odu­šev­ljen Pro­da­no­vi­će­vim glaz­be­nim zna­njem. – On ima fo­to­graf­sko pam­će­nje, i o sva­koj pje­smi će vam is­pri­ča­ti pu­no to­ga na za­nim­ljiv na­čin. Vje­ruj­te mi, bit će pra­vo os­vje­že­nje u do­ma­ćem ete­ru, jer vo­di­te­lja po­put nje­ga kod nas ne­ma – ka­že Ba­len. Pro­tek­la tri mje­se­ca Ba­len je s Pro­da­no­vi­ćem do­go­va­rao kon­cep­ci­ju emi­si­je, a od­vjet­nik je pro­šao i obu­ku, bu­du­ći da se do­sad ni­je su­sre­tao s ra­dij­skom teh­ni­kom. Poz­na­to je da je Pro­da­no­vić ve­li­ki lju­bi­telj jazz glaz­be, ko­ji u ko­lek­ci­ji ima naj­vi­še tak­vih plo­ča, no, ka­ko nam je ka­zao, nje­go­va emi­si­ja te­me­ljit će se i na dru­gim glaz­be­nim sti­lo­vi­ma. – Ne že­lim bi­ti do­sa­dan i oni­ma ko­ji ni­su lju­bi­te­lji te vr­ste glaz­be ili pre­fe­ri­ra­ju dru­ge glaz­be­ne sti­lo­ve – ka­že Pro­da­no­vić. A ka­ko će to iz­gle­da­ti saz­nat će­mo sre­di­nom ruj­na, ka­da na Yam­mat FM-u po­či­nje no­va je­sen­ska she­ma.

Bo­ga­ta ko­lek­ci­ja Pro­da­no­vić u svo­joj ko­lek­ci­ji ima vi­še od 10 ti­su­ća al­bu­ma, a pre­fe­ri­ra jazz glaz­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.