NOĆNI LOV NA POKEMONE U SREDIŠTU GRA­DA PUNI PARKOVE BOLJE OD KONCERATA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­vrat­kom lju­di u Zagreb na­kon ljet­nih praz­ni­ka, u grad se vra­ća­ju i ne­ke sta­re na­vi­ke. Is­pi­ja­nje ka­ve u omi­lje­nom kvar­tov­skom ka­fi­ću, ća­ska­nje s ku­mi­ca­ma na­kon kup­nje na Dol­cu, tr­ča­nje na tra­mvaj u zad­nji tren... Je­dan ta­kav uobi­ča­jen pri­zor bi­lo je i okup­lja­nje pri­ja­te­lja u gra­du pri­je su­bot­njeg pro­vo­da. Mno­gi su se, na­ime, pri­je iz­la­ska zna­li sas­ta­ti kod sa­ta, na Zri­njev­cu ili kod Glav­nog ko­lo­dvo­ra te če­ka­ti za­jed­no od­la­zak u ne­ki od klu­bo­va. I dok se ve­ći­na pre­poz­nat­lji­vih sce­na mo­že opet vi­dje­ti na grad­skim uli­ca­ma, ova se mo­že vi­dje­ti u ma­lo iz­mi­je­nje­nom iz­da­nju. Ta­ko je proš­le su­bo­te oko po­no­ći cen­tar gra­da po­nov­no bio pun, a po­seb­no se pu­no lju­di oku­pi­lo na Zri­njev­cu. Me­đu­sob­no su se dru­ži­li, raz­go­va­ra­li i smi­ja­li iako su se ne­ki od njih tek upoz­na­li. Na pr­vi po­gled ni­šta neo­bič­no, ali na­kon kra­ćeg pro­uča­va­nja – ne­ko­li­ko sit­ni­ca poč­ne upa­da­ti u oči. Nit­ko od pri­sut­nih ni­je odje­ven za iz­la­zak, ali su za­to svi oprem­lje­ni mo­bi­te­li­ma, pri

Po­ke­mo­ni i nji­ho­vi tre­ne­ri za­po­sje­li su Zri­nje­vac, Trg, Ja­run, Mak­si­mir...

če­mu ve­ći­na uza se ima još ne­ko­li­ko ži­ca, ta­ble­te, pri­je­nos­na ra­ču­na­la, do­dat­ne ba­te­ri­je... Ima i dos­ta mla­đih lju­di, a pro­sjek go­di­na je za­pra­vo pu­no ni­ži ne­go što bi se oče­ki­va­lo. “Pa za­što ži­ce i ba­te­ri­je, umjes­to štik­li i šmin­ke?”, lo­gič­no je pi­ta­nje, na što sku­pi­na koja sje­di uz fon­ta­nu na Zri­njev­cu sprem­no po­ka­zu­je ekran mo­bi­te­la i po­ru­ču­je: “Hva­ta­mo Pokemone”. Ra­di se o lo­ka­ci­ji koja je, či­ni se, naj­bo­lja za lov u Za­gre­bu. Iako, na­po­mi­nju igra­či, slič­no je i na Ja­ru­nu, u Mak­si­mi­ru... – Zagreb je su­per po pi­ta­nju Po­ke­mo­na, svi mi ko­ji smo du­go bi­li na mo­ru, po­seb­no u ma­lim mjes­ti­ma, je­dva smo če­ka­li da se vra­ti­mo i kre­ne­mo u lov – na­po­mi­nje je­dan od 50-ak igra­ča ko­ji su ve­čer pro­ve­li na Zri­njev­cu. Omi­lje­ni za­gre­bač­ki park oči­to su “za­uze­li“Po­ke­mo­ni i nji­ho­vi tre­ne­ri. Jer, ne­ka­da bi se čud­no gle­da­lo na lju­de ko­ji u su­bo­tu na­ve­čer u cen­tru gra­da igra­ju igri­ce. Sa­da se pak na Zri­njev­cu čud­no gle­da na sva­ko­ga tko – ne igra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.