Na ta­nju­re vra­ća­ju osječ­ku kned­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Že­li­mo i oži­vje­ti sta­ri obi­čaj “Kned­lin sat”, s po­čet­ka 20. sto­lje­ća, ka­da se pet­kom u 11 sa­ti ku­ha­lo to je­lo – ka­žu u udru­zi PLANTa­ža Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić Za­ne­ma­re­na i za­bo­rav­lje­na osječ­ka kned­la, po sta­rom, tra­di­cij­skom re­cep­tu, usko­ro će se na­ći na je­lov­ni­ci­ma res­to­ra­na i slas­ti­čar­ni­ca u rod­nom gra­du, a osvo­ji­ti bi mo­gla i ci­je­lu re­gi­ju. Ri­ječ je o pro­jek­tu udru­ge PLANTa­ža koja že­li taj, ka­ko ka­žu, pra­vi gas­tro­nom­ski dra­gulj vra­ti­ti na ta­nju­re, ali i oži­vje­ti sta­ri obi­čaj “Kned­lin sat”, s po­čet­ka 20. sto­lje­ća. On­daš­nje su do­ma­ći­ce kned­le iz­ra­đi­va­le pet­kom u 11 sa­ti. – Osijek je 1526. po- stao di­je­lom Osman­skog Car­stva i bio je pod njim sve do pet­ka 29. ruj­na 1687., ka­da je u 11 sa­ti zad­nji osma­nlij­ski voj­nik na­pus­tio grad. U spo­men na taj ve­li­ki dan i du­go oče­ki­va­nu slo­bo­du, od 18. sto­lje­ća, ka­da su se u Osi­je­ku sa­gra­di­le pr­ve cr­k­ve, sva zvo­na zvo­ne pet­kom u 11 sa­ti. Ta se neo­bič­na zvo­nja­va ču­je i da­nas – ka­že Go­ra­na Bla­gus iz PLANTa­že. Prak­tič­ne osječ­ke do­ma­ći­ce dva­de­se­tih su go­di­na proš­log sto­lje­ća, nas­tav­lja ona, “shva­ti­le da je pe­tak ne­mr­s­ni dan” te da je upra­vo to vri­je­me, ka­da zvo­ni, sat za za­ku­ha­va­nje tjes­te­ni­ne ili Me­hl­s­pe­isen Glock, ka­ko bi ru­čak bio na vri­je­me go­tov. Pro­jekt “Osječ­ka kned­la” fi­nan­ci­ran je iz grad­skog pro­ra­ču­na. Kned­le se već mo­gu ku­ša­ti u jed­noj grad­skoj slas­ti­čar­ni­ci, a re­cept je objav­ljen i na Wi­ki­pe­di­ji.

Mje­šta­ni, ali i struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da su ne­sre­će na toj ces­ti čes­te

Re­cept: 750g krum­pi­ra, 150g oš­trog i 150g glat­kog braš­na, 1 ja­je, 50g še­će­ra, 10g so­li, 2 ve­li­ke žli­ce ora­ha, 2 ve­li­ke žli­ce ma­ka, šlji­ve, kruš­ne mr­vi­ce. Kned­le je po­treb­no uva­lja­ti u is­pr­že­ne kruš­ne mr­vi­ce, po­mi­je­ša­ne s po dvi­je žli­ce ma­ka i ora­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.