Na­kon Mer­kel - bur­ko­fob

Jens Spahn, pri­pad­nik mla­dih la­vo­va CDU-a, dek­la­ri­ra­ni ho­mo­sek­su­alac, spo­mi­nje se kao glav­ni kan­di­dat za na­s­ljed­ni­ka An­ge­le Mer­kel

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Vanj­ska@ve­cer­nji.net

U Bun­des­tag je iz­a­bran s vi­še od 50 pos­to pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va, a po­pu­lar­nost mu ras­te zbog čvr­stih sta­vo­va pre­ma mi­gran­ti­ma Ber­nard Ka­ra­kaš, Sandra Velj­ko­vić S učes­ta­lim na­pa­di­ma is­la­mis­ta u Eu­ro­pi, ali i sve iz­gled­ni­jim no­vim iz­bje­glič­kim va­lom ko­ji bi usko­ro mo­gao zap­ljus­nu­ti Eu­rop­sku uni­ju, sto­li­ca nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel sve je ne­si­gur­ni­ja. Ipak, iz­vjes­no je da će se “naj­moć­ni­ja že­na Eu­ro­pe”, ka­ko joj te­pa­ju svjet­ski me­di­ji, po­nov­no kan­di­di­ra­ti na iz­bo­ri­ma i bi­ti je­dan od pre­ten­de­na­ta za po­zi­ci­ju vo­đe Nje­mač­ke, no sve je vi­še onih ko­ji tvr­de ka­ko je vri­je­me An­ge­le Mer­kel ipak proš­lo.

Pok­lo­pio ju iz­bje­glič­ki val

Nje­nu po­zi­ci­ju do­dat­no bi mo­gao ugro­zi­ti no­vi val imi­gra­na­ta ko­ji bi, pro­cje­nju­je se, mo­gao po­kre­nu­ti oko dva mi­li­ju­na lju­di okup­lje­nih u Tur­skoj na put sa sa­mo jed­nim ci­ljem. Be­zu­vjet­no se do­ko­pa­ti Nje­mač­ke. I sve to po­zi­va­ju­ći se na proš­lo­go­diš­nji po­ziv An­ge­le Mer­kel da su im vra­ta u Nje­mač­koj ši­rom otvo­re­na. A upra­vo je to ono što se ne svi­đa sve ve­ćem bro­ju Ni­je­ma­ca ko­ji na bi­ra­li­šti­ma kro­je po­li­tič­ku sud­bi­nu zem­lje. Ti­je­kom po­li­tič­kih de­ba­ta ko­je su se u Nje­mač­koj odvi­ja­le ovo­ga lje­ta, sve ma­nje se ču­la kan­ce­lar­ki­na po­ru­ka “us­pjet će­mo”, no za­to je sve glas­ni­ji i pri­sut­ni­ji u jav­nos­ti bio Jens Spahn, zas­tup­nik CDU-a u Bun­des­ta­gu, ko­ji je ujed­no poz­nat po svo­jim znat­no tvr­đim sta­vo­vi­ma. To­li­ko tvr­di­ma da ga ko­lok­vi­jal­no pro­zi­va­ju “bur­ko­fo­bom”. I upra­vo Jen­sa Spah­na sa­da mno­gi vi­de na mjes­tu bu­du­ćeg kan­ce­la­ra, vi­de ga kao čo­vje­ka ko­ji će rje­ša­va­ti pro­ble­me s ko­ji­ma se Nje­mač­ka sa­da su­sre­će. – Nje­mač­ki na­rod že­li po­mo­ći iz­bje­gli­ca­ma, ali že­li­mo im po­mo­ći na is­pra­van na­čin. Otvo­re­nost nje­mač­kog druš­tva pod pri­ti­skom je vr­lo kon­zer­va­tiv­ne for­me is­la­ma. Mo­rat će­mo se vr­lo žes­to­ko bo­ri­ti da oču­va­mo nje­mač­ko druš­tvo – ka­že Spahn. Iako mu je sa­mo 36 go­di­na, ni­po­što se ne mo­že re­ći da je Spahn mlad i na­do­bu­dan, ne­isku­san po­li­ti­čar. Sa sa­mo 22 go­di­ne iz­a­bran je 2002. pr­vi put u sa­vez­ni par­la­ment gdje je, kao naj­mla­đi zas­tup­nik ika­da, zas­tu­pao gra­đa­ne iz­bor­ne je­di­ni­ce Ste­in­furt Bor­ken. Ko­li­ko je to us­pješ­no ra­dio go­vo­ri i po­da­tak da je na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma 2005. go­di­ne ušao u par­la­ment s vi­še od 51 pos­to pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va. Slič­no se do­go­di­lo i na slje­de­ćem iz­bor- nom cik­lu­su ka­da je po­nov­no, ve­li­kom ve­ći­nom pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va, ušao u Bun­des­tag.

Spa­si­mo nje­mač­ko druš­tvo

Ti­je­kom 2015. go­di­ne Spahn je ime­no­van par­la­men­tar­nim dr­žav­nim taj­ni­kom u fe­de­ral­nom mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja gdje nad­zi­re dr­žav­ni pro­ra­čun. Ujed­no pred­stav­lja Nje­mač­ku na go­diš­njim pre­go­vo­ri­ma o pro­ra­ču­nu Eu­rop­ske uni­je. Iako je po po­li-

Iako je Spahn dio kon­zer­va­tiv­nog kri­la stran­ke, na­pra­vio je pu­no i za LGBT za­jed­ni­cu

tič­kim uvje­re­nji­ma pred­stav­nik kon­zer­va­tiv­nog kri­la stran­ke, Spahn je ujed­no i dek­la­ri­ra­ni ho­mo­sek­su­alac ko­ji je uči­nio ve­li­ke po­ma­ke na nje­mač­koj po­li­tič­koj sce­ni za pri­pad­ni­ke LGBT za­jed­ni­ce. Us­pio je sma­nji­ti po­re­ze lju­di­ma ko­ji se na­la­ze u is­tos­pol­noj za­jed­ni­ci, a bio je i ve­li­ki za­go­vor­nik is­tos­pol­nih bra­ko­va, no ovu ini­ci­ja­ti­vu za­us­ta­vi­li su čla­no­vi nje­go­ve stran­ke. Kao par­la­men­tar­ni taj­nik u vla­di An­ge­le Mer­kel, ti­je­kom proš­lo­go­diš­nje iz­bje­glič­ke kri­ze bio je je­dan od nje­nih naj­ve­ćih kri­ti­ča­ra s tvrd­njom ka­ko “stran­ka stav­lja pre­vi­še na­gla­ska na hu­ma­ni­tar­ni pris­tup ovom pro­ble­mu”. – Iz­gu­bi­li smo kon­tro­lu nad onim što se do­ga­đa u dr­ža­vi, i to zbog ka­osa na tur­sko-grč­koj gra­ni­ci. To se mo­ra pro­mi­je­ni­ti – us­t­vr­dio je pri­je ne­ko­li­ko da­na Spahn. A upra­vo ovak­ve iz­ja­ve glaz­ba su za uši nje­mač­kih bi­ra­ča ko­ji­ma je već po­ma­lo dos­ta ka­osa, ko­ji­ma ne sme­ta­ju stran­ci, ali ko­ji že­le da se Nje­mač­ka vra­ti u sta­nje mi­ra, si­gur­nos­ti i sta­bil­nos­ti.

Kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel i da­lje uži­va po­pu­lar­nost me­đu ve­li­kim di­je­lom nje­mač­ke jav­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.