Ko­rum­pi­ra­na eli­ta smje­nju­je pred­sjed­ni­cu Dil­mu de Ro­usseff

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net

Za­mje­nik Te­mer, ko­ji će vla­da­ti do iz­bo­ra 2018. bu­de li De Ro­usseff opo­zva­na, već kre­še pra­va rad­ni­ka i že­na te fi­nan­ci­ra­nje ško­la i bol­ni­ca Sil­va­na Pe­ri­ca Bra­zil­ski se­nat bi da­nas, ve­li­ki su iz­gle­di, mo­gao opo­zva­ti pr­vu pred­sjed­ni­cu te dr­ža­ve Dil­mu de Ro­usseff, što bi na uli­ce mo­glo iz­ves­ti ti­su­će lju­di. Već i nje­zin do­la­zak na svje­do­če­nje iz­veo je na uli­ce mno­gih gra­do­va nje­zi­ne pris­ta­še, s ko­ji­ma se po­li­ci­ja obra­ču­na­la su­zav­cem i vo­de­nim to­po­vi­ma. Pro­s­vjed­ni­ci su, dok je ona da­va­la is­kaz, za­tvo­ri­li di­je­lo­ve Ave­ni­je Pa­ulis­te, jed­ne od glav­nih pro­met­ni­ca u São Pa­ulu. Pro­tiv De Ro­usseff vo­di se pos­tu­pak zbog pri­kri­va­nja pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta, sus­pen­di­ra­na je u svib­nju ove go­di­ne i pos­tu­pak “im­pe­ac­h­men­ta” sad ide kra­ju. Pred­sjed­ni­ca iza ko­je je i is­kus­tvo čla­ni­ce mar­k­sis­tič­ke ge­ri­le tvr­di da je za­pra­vo ri­ječ o dr­žav­nom uda­ru. – Ne oče­kuj­te od me­ne da us­luž­no šu­tim kao ku­ka­vi­ca – rek­la je sus­pen­di­ra­na pred­sjed­ni­ca ne­gi- ra­ju­ći op­tuž­be. Ana­li­ti­ča­ri tvr­de da je u Bra­zi­lu la­ki­ra­nje pro­ra­ču­na, to za što op­tu­žu­ju pred­sjed­ni­cu, za­pra­vo čes­ta prak­sa. Zbog nje­zi­na opo­zi­va us­ta­le su i že­ne, jer je nje­zin za­mje­nik Mic­hel Te­mer ne sa­mo pos­ta­vio po­sve mu­šku i po­sve bi­je­lu vla­du, ne­go i nas­to­ji iona­ko ne­li­be­ral­ne pro­pi­se još vra­ti­ti una­trag. U Bra­zi­lu je, ta­ko, abor­tus ile­ga­lan, osim ako je ri­ječ o bo­les­ti ili si­lo­va­nju, a sad bi vlast htje­la da bu­de za­bra­njen i kad je ri­ječ o si­lo­va­nju! Stvar­nost je, na­rav­no, sa­svim ne­što dru­go i go­diš­nje bu­de mi­li­jun ile­gal­nih abor­tu­sa. Zbog opo­zi­va je nas­tao i no­vi fe­mi­nis­tič­ki po­kret, Že­ne za de­mo­kra­ci­ju, ko­je po­ru­ču­ju ka­ko bez že­na i fe­mi­niz­ma ne­ma de­mo­kra­ci­je. Bu­de li De Ro­usseff smi­je­nje­na, sve do no­vih iz­bo­ra 2018. za­mje­nji­vat će je Te­mer, ko­ji već sma­nju­je fi­nan­ci­ra­nje ško­la i bol­ni­ca te pra­va rad­ni­ka. Ne­ki tvr­de da je glav­ni cilj opo­zi­va pred­sjed­ni­ce za­pra­vo spre­ča­va­nje kan­di­da­tu­re nje­zi­na men­to­ra i pret­hod­ni­ka Lu­le da Sil­ve, ko­ji je ta­ko­đer op­tu­žen, no za ko­rup­ci­ju. Ne­obič­nost je te pro­ce­du­re i to što su po­li­ti­ča­ri ko­ji su po­ve­li pos­tu­pak pro­tiv De Ro­usseff re­dom op­tu­že­ni za ko­rup­ci­ju, a pod is­tra­gom su 364 po­li­ti­ča­ra.

‘Ni­sam ku­ka­vi­ca’

Biv­ša mar­k­sis­tič­ka ge­ril­ka bo­ri­la se i pri is­pi­ti­va­nju pred se­na­tom. Tvr­di da je pro­tiv nje pro­ve­den udar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.