$ / ku­na 6,693

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Jo­lan­da Rak Šajn

Tvrt­ka Man­da­rin­ko tra­ži i 100 rad­ni­ka iz Sla­vo­ni­je, za­sad se ja­vi­lo njih 25, dok su stra­ni rad­ni­ci u po­ljo­pri­vre­di go­to­vo ne­mo­gu­ća mi­si­ja jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Ovo­go­diš­nji urod man­da­ri­na bit će re­kor­dan, čak 90.000 to­na, a mi ne mo­že­mo na­ći rad­ni­ke ko­ji će te man­da­ri­ne ubra­ti i pri­pre­mi­ti za tr­ži­šte – ka­že pred­sjed­nik upra­ve AgroFruc­tus gru­pe De­nis Ma­ti­je­vić, ujed­no vlas­nik i naj­ve­ćeg ot­kup­nog cen­tra u Opu­ze­nu. Iz AgroFruc­tu­sa is­ti­ču ka­ko im ne­dos­ta­je 150 se­zon­skih rad­ni­ka, a raz­log vi­de u is­e­lja­va­nju i ne­mo­guć­nos­ti uvo­za rad­ne sna­ge.

Pro­pa­da i pri­li­ka za ra­zvoj

– Iz Hr­vat­ske se is­e­li­lo vi­še od 100 ti­su­ća rad­no spo­sob­nih, a trend od­la­ska či­ta­vih obi­te­lji još uvi­jek je u uz­laz­noj pu­ta­nji – ža­li se Ma­ti­je­vić, na­po­mi­nju­ći ka­ko je učin­ko­vi­ti­je is­ko­ri­šta­va­nje uro­da ključ­no za kon­ku­rent­nost i bo­lji­tak hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de. – Ako su pro­izvo­đa­či u to­me one­mo­gu­će­ni, urod pro­pa­da, a s nji­me i pri­li­ka za pros­pe­ri­tet – sma­tra Ma­ti­je­vić, do­da­ju­ći da je 20 do­zvo­la za no­va za­poš­lja­va­nja stra­na­ca u sek­to­ru po­ljo­pri­vre­de i šu­mar­stva, pre­ma Vla­di­noj od­lu­ci o ut­vr­đi­va­nju go­diš­nje kvo­te do­zvo­la za za­poš­lja­va­nje stra­na­ca za ka­len­dar­sku go­di­nu 2016., da­le­ko od pos­to­je­ćih po­tre­ba hr­vat­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka. Hr­vat­ska ima oko 170 ti­su­ća po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va, a pre­ma kvo­ti za taj sek­tor, na 8500 gos­po­dar­sta­va mo­gu­će je za­pos­li­ti tek jed­nog stran­ca. Ap­surd­na je i sa­ma po­mi­sao da je to do­volj­no, is­ti­če Ma­ti­je­vić. Stra­hi­mir Fi­li­po­vić, os­ni­vač i vlas­nik tvrt­ke Man­da­rin­ko iz Opu­ze­na, ka­že ka­ko su oni an­ga­ži­ra­li

De­nis Ma­ti­je­vić: Hr­vat­ski rad­ni­ci i da­lje se is­e­lja­va­ju, či­ta­ve obi­te­lji, a od 170.000 OPG-a tek sva­ki 8500. mo­že za­pos­li­ti jed­nog stran­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.