No­vi ka­ta­log usko­ro u 475 ti­su­ća do­mo­va

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 - (jra)

– No­vim ka­ta­lo­gom že­li­mo po­tak­nu­ti lju­de da pro­mis­le o ve­li­kim oče­ki­va­nji­ma u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu, a po­go­to­vo u ku­hi­nji i oko nje. Že­li­mo svi­ma po­ru­či­ti: od­ba­ci­te pra­vi­la i re­cep­te za sre­ću. Pus­ti­te oče­ki­va­nja. Pre­pus­ti­te se se­bi – ka­za­la je na pred­stav­lja­nju Ike­ina ka­ta­lo­ga za 2017. Da­ri­ja Ku­ljić, koja od po­čet­ka ruj­na od Aus­tri­jan­ca Ge­or­ga Plat­ze­ra pre­uzi­ma vo­đe­nje rob­ne ku­će Ikea Zagreb. Te­ma ka­ta­lo­ga u 2017. je “Di­zajn za lju­de”, a ovih da­na, tre­ću go­di­nu za­re­dom, po­či­nje nje­go­va dis­tri­bu­ci­ja na adre­se vi­še od 475 ti­su­ća ku­ćans­ta­va u Za­gre­bu i oko­li­ci. Pr­vi put ima i do­da­tan sa­dr­žaj – 13 pri­ča o lju­di­ma i nji­ho­vim do­mo­vi­ma, či­me Ikea po­ka­zu­je da se po­ve­zu­je s raz­li­či­tim lju­di­ma u raz­li­či­tim kul­tu­ra­ma, na­gla­sio je PR me­na­džer Ikee Hr­vat­ska Igor Šte­fa­nac. Ikea do 2020. na uprav­ljač­kim po­zi­ci­ja­ma pla­ni­ra ima­ti jed­na­ku zas­tup­lje­nost mu­ška­ra­ca i že­na. No, u Hr­vat­skoj je to već 55% ukup­no za­pos­le­nih i 53% na vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma. No­vi ka­ta­log ima 324 stra­ni­ce, pre­ve­den je na 34 je­zi­ka i dis­tri­bu­iran u 48 ze­ma­lja u 211 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka.

No­va vo­di­te­lji­ca rob­ne ku­će Da­ri­ja Ku­ljić po­ka­zu­je no­vos­ti u po­nu­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.