Ga­z­pro­mu do­bit ni­ža, a iz­voz u EU 19 je pos­to vi­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 - (H) (H)

Ru­ski dr­žav­ni plin­ski div Ga­z­prom iz­vi­jes­tio je o 17 pos­to ni­žoj ne­to do­bi­ti (3,4 mi­li­jar­de do­la­ra) u dru­gom tro­mje­se­čju zbog ve­ćih tro­ško­va pos­lo­va­nja. Pri­ho­di su pet pos­to vi­ši, a Ga­z­pro­mov ivoz u EU, nje­go­vo naj­ve­će tr­ži­šte, po­ras­tao je za 19 pos­to. mi­li­jar­de ku­na kre­di­ta, od ukup­no 267 mi­li­jar­di ko­li­ko su ban­ke pla­si­ra­le kra­jem pr­vog kvar­ta­la 2016., bi­lo je dje­lo­mič­no na­dok­na­di­vo ili pot­pu­no ne­na­dok­na­di­vo, tj. lo­še. Pre­ma HNB-u, to je 16,12% svih kre­di­ta i nji­hov je udio ne­što ma­nji ne­go kra­jem 2015. Naj­vi­še je lo­ših kre­di­ta bi­lo ve­za­nih uz švi­car­ski fra­nak - njih 2,6 mi­li­jar­de ku­na bi­lo je dje­lo­mič­no na­dok­na­di­vo i pot­pu­no ne­na­dok­na­di­vo. Kod kun­skih kre­di­ta, ko­jih je pla­si­ra­no 82,76 ml­rd ku­na, udio lo­ših je 16,49%, a kod eur­skih 14,76% (od 175,5 mi­li­jar­di ku­na).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.