NOEL CAMERON

Na hr­vat­skim oto­ci­ma ot­krit će­mo za­što sve vi­še bo­lu­je­mo od di­ja­be­te­sa i vi­so­kog tla­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Me­ta­bo­lič­ki sin­drom, glav­ni uz­rok vi­so­ke smrt­nos­ti, na­zi­va­ju i epi­de­mi­jom 21. sto­lje­ća. Ri­ječ je o sku­pi­ni me­ta­bo­lič­kih po­re­me­ća­ja ko­ji se oči­tu­ju kao in­zu­lin­ska re­zis­ten­ci­ja, na­kup­lja­nje mas­nog tki­va u po­dru­čju tr­bu­ha, vi­so­ka ra­zi­na ko­les­te­ro­la i po­vi­šen krv­ni tlak. U Hr­vat­skoj se jav­lja u 30 pos­to po­pu­la­ci­je, a na oto­ci­ma i do 58 pos­to. Zbog svo­je po­vi­jes­ti, mi­je­ša­nja tra­di­ci­onal­nog i tran­zi­cij­skog na­či­na ži­vo­ta te kon­ti­nu­ira­ne de­po­pu­la­ci­je, oto­ci su po­seb­no “po­god­ni” za me­ta­bo­lič­ki sin­drom. Od­ne­dav­no se pro­vo­di stu­di­ja koja bi ih mo­gla ri­je­ši­ti ove opas­ne po­ja­ve. Na ju­bi­lar­nom 20. kon­gre­su Eu­rop­skog an­tro­po­lo­škog druš­tva u Za­gre­bu su­dje­lo­vao je i pro­fe­sor Noel Cameron sa Sve­uči­li­šta Lo­ug­h­bo­ro­ugh u En­gle­skoj. Hr­vat­ska mu ni­je ne­poz­na­ta, a sam pro­vo­di is­tra­ži­va­nje o ra­zvo­ju dva­ju bit­nih an­tro­po­lo­ških na­la­za, Aus­tra­lo­pi­te­ka se­di­be i ve­li­ke ovo­go­diš­nje sen­za­ci­je, Ho­mo na­le­di­ja. Pred­sjed­nik kon­gre­sa bio je do­cent Sa­ša Mi­sso­ni, rav­na­telj Ins­ti­tu­ta za an­tro­po­lo­gi­ju, a po­čas­ni pred­sjed­nik bio je aka­de­mik Pa­vao Ru­dan, glav­ni taj­nik HAZU.

Ovo ni­je pr­vi put da ste po­sje­ti­li Hr­vat­sku, a ra­di­te i je­dan ključ­ni pro­jekt.

U Hr­vat­sku do­la­zim još od 80-ih. Upra­vo smo sa Sa­šom Mi­sso­ni­jem i nje­go­vim ti­mom po­kre­nu­li no­vu stu­di­ju na­zva­nu CRIBS, Cro­ati­an Is­lan­ds Bir­th Study (stu­di­ja o ra­đa­nju na hr­vat­skim oto­ci­ma, op.a.). Ri­ječ je o pi­lot-stu­di­ji koja uklju­ču­je 700 maj­ki i nji­ho­vih po­to­ma­ka, dje­ce koja se upra­vo sa­da ra­đa­ju na oto­ci­ma Hva­ru, Bra­ču i Kor­ču­li. Ona se ra­đa­ju u KBC-u Split, a mi pra­ti­mo maj­ke od 12. tjed­na trud­no­će do ro­đe­nja nji­ho­ve dje­ce da bi­smo na­kon to­ga pra­ti­li i maj­ku i di­je­te. Pr­vo je di­je­te obu­hva­će­no stu­di­jom ro­đe­no pri­je mje­sec da­na. Stu­di­jom že­li­mo do­bi­ti uvid u ri­zi­ke ra­zvo­ja me­ta­bo­lič­kog sin­dro­ma ko­ji je pre­poz­nat tek u po­s­ljed­njih 20 ili 30 go­di­na. On kom­bi­ni­ra ne­za­raz­ne bo­les­ti ve­za­ne za na­čin ži­vo­ta, ri­zik od di­ja­be­te­sa 2, pre­ti­lost,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.