Do­no­si­mo: ka­ko naj­bo­lje ure­di­ti so­bu za uče­ni­ka

Vo­di­te ra­ču­na da u so­bi ma­li­ša­ni pro­vo­de naj­vi­še vre­me­na te da u njoj uče, igra­ju se i spa­va­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu - Mar­ti­na Stru­kić

Dje­čja so­ba je pros­to­ri­ja koja mo­ra za­do­vo­lji­ti sve po­tre­be dje­te­ta – od spa­va­nja i uče­nja do od­mo­ra, igre i dru­že­nja mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net Ka­ko još sit­no bro­ji­mo do po­čet­ka no­ve škol­ske go­di­ne ak­tu­ali­zi­ra se pi­ta­nje ure­đe­nja so­be ili pros­to­ra u ko­je­mu će vaš đak bo­ra­vi­ti ve­ći­nu vre­me­na. Bu­du­ći da je to pros­tor u ko­je­mu mo­ra obav­lja­ti ak­tiv­nost koja mu i ni­je naj­dra­ža, važ­no je uči­ni­ti pros­tor za uče­nje što ugod­ni­jim, ali i funk­ci­onal­nim. Pri ure­đe­nju ili pre­ure­đe­nju uklju­či­te ga u sve ak­tiv­nos­ti bi­ra­nja i od­lu­či­va­nja te mu omo­gu­ći­te da pros­tor uči­ni svo­jim, bi­lo oda­bi­rom bo­ja, bi­lo bi­ra­njem de­ko­ra­ci­ja i te­ma ko­je su mu naj­za­nim­lji­vi­je. Pri­je sve­ga mu mo­ra­te osi­gu­ra­ti do­volj­no ve­lik rad­ni stol, na mjes­tu s do­volj­no pri­rod­nog svje­tla, i do­bro umjet­no os­vjet­lje­nje, u obli­ku rad­ne svje­tilj­ke na sa­mom sto­lu. Zbog pre­ple­ta­nja raz­li­či­tih funk­ci­ja u re­la­tiv­no ma­lo kva­dra­ta, važ­na je do­bra or­ga­ni­za­ci­ja na­mje­šta­ja i is­ko­ris­ti­vost sva­kog kut­ka so­be. Kva­dra­tu­ra, ori­jen­ta­ci­ja i oblik pros­to­ri­je te dob dje­te­ta odre­đu­ju glav­ne kri­te­ri­je pri ure­đe­nju. Za raz­li­ku od os­ta­lih pros­to­ri­ja u do­mu či­ji iz­gled mo­že du­go os­ta­ti ne­pro­mi­je­njen, dje­čje so­be se re­do­vi­to mi­je­nja­ju suk­lad­no do­bi dje­te­ta, nje­go­vim po­tre­ba­ma i afi­ni­te­ti­ma. Za­poč­ni­te sa smje­šta­jem os­nov­nog na­mje­šta­ja – kre­ve­ta kao naj­ve­ćeg ele­men­ta u pros­to­ri­ji, or­ma­ra, rad­nog sto­la, po­li­ca za knji­ge i igrač­ke... Na­kon oda­bi­ra po­lo­ža­ja na­mje­šta­ja, mo­že­te se po­za­ba­vi­ti bo­ja­ma i uzor­ci­ma ma­te­ri­ja­la. Bi­je­li na­mje­štaj vr­lo je za­hva­lan, es­tet­ski pro­fi­njen i os­tav­lja mo­guć­nost igre bo­ja­ma na zi­do­vi­ma i de­ko­ra­ci­ja­ma. Ujed­no, pru­ža mo­guć­nost jed­nos­tav­ne pro­mje­ne iz­gle­da so­be ovis­no o dje­čjoj do­bi. Dje­ca br­zo mi­je­nja­ju svo­je že­lje, omi­lje­ne bo­je ili li­ko­ve, pa bu­di­te oprez­ni bi­ra­te li na­mje­štaj u bo­ja­ma. Do­bra po­zi­ci­ja kre­ve­ta je da­lje od pro­zo­ra i gri­ja­ćeg ti­je­la, s do­brim pre­gle­dom pre­ma vra­ti­ma i ori­jen­ta­ci­jom uz­glav­lja pre­ma sje­ve­ru. Di­je­te za rad­nim sto­lom tre­ba bi­ti smje­šte­no ta­ko da mu po­zi­ci­ja omo­gu­ća­va da vi­di tko ula­zi u so­bu. Do­bar rad­ni stol mo­ra bi­ti čvrst, sta­bi­lan, do­volj­no dug i ši­rok ka­ko bi na nje­ga stao škol­ski pri­bor i ra­ču­na­lo. Ovaj dio na­mje­šta­ja mo­ra pra­ti­ti adek­va­tan, er­go­nom­ski obli­ko­van rad­ni sto­lac ko­ji će omo­gu­ći­ti udob­no sje­de­nje ti­je­kom uče­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.