Tur­ski no­go­met u do­ba “sul­ta­na” Er­doğa­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sport@ve­cer­nji.net

fas­ci­nan­tan no­go­me­taš, svjet­ska me­ga­zvi­jez­da. Mo­drić se odu­vi­jek is­ti­cao oz­bilj­noš­ću i zre­loš­ću, ni­kad ni­je bio eufo­ri­čan i is­kri­čav, ni­ma­lo pro­vo­ka­ti­van i po­le­mi­čan. Uvi­jek po­zi­tiv­na du­ha, po­sve­ćen re­pre­zen­ta­ci­ji, vječ­no na ras­po­la­ga­nju i bez­re­zerv­no odan. Mo­drić je igrač ko­ji je u 13 go­di­na pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re ili go­to­vo 500 klup­skih i re­pre­zen­ta­tiv­nih utak­mi­ca do­bio sa­mo je­dan je­di­ni cr­ve­ni kar­ton. Za­nim­lji­vo, Lu­ka je u jed­noj fa­zi ka­ri­je­re bio ka­pe­tan i u Tot­ten­ha­mu. Bi­lo je to pri­je pet go­di­na, na tur­ne­ji u Juž­no­afrič­koj Re­pu­bli­ci, ka­da mu je tre­ner Har­ry Red­k­napp dao vrp­cu kao dio stra­te­gi­je Spur­sa ko­jom su že­lje­li otu­pi­ti oš­tri­cu Mo­dri­će­ve am­bi­ci­je za pre­la­skom u Chel­sea. U Di­na­mu je bio ka­pe­tan dvi­je se­zo­ne, iz­me­đu Edu­ar­da i Bi- šća­na. Bio je pri­mje­ri­ce ka­pe­tan u ču­ve­noj utak­mi­ci pro­tiv Ajaxa u Am­s­ter­da­mu ko­jom je po­čeo Di­na­mov kon­ti­nu­itet u grup­nim fa­za­ma europ­skih na­tje­ca­nja.

Dje­di­ca pre­dvo­di Ta­li­ja­ne

Ina­če, u Eu­ro­pi je trend da se ka­pe­ta­ni­ma ime­nu­ju vra­ta­ri, pa ta­ko Ta­li­ja­ne pre­dvo­di dje­di­ca Buf­fon, Ni­jem­ce Ne­uer, Fran­cu­ze Llo­ris, dok je kod Špa­njo­la­ca do­ne­dav­no gaz­da bio Ca­sil­las. Sa­da je ta čast pri­pa­la Ser­gi­ju Ra­mo­su, pa su u Re­alo­voj svla­či­oni­ci, osim bra­da­to­ga za­vod­ni­ka Ser­gi­ja, tre­nu­tač­no ka­pe­ta­ni re­pre­zen­ta­ci­ja još tri­ju ze­ma­lja: Por­tu­ga­la (Ro­nal­do), Ko­lum­bi­je (Ja­mes Ro­dri­gu­ez) i Hr­vat­ske. Za­mis­li­te, ko­lo­sal­ni Ga­reth Ba­le kod Vel­ša­na je tek tre­ći iz­bor, iza As­hleya Wil­li­am­sa i Aa­ro­na Ram­seya. Svih 15 čla­no­va No­go­met­nog sa­ve­za pod­ni­je­lo os­tav­ku i sta­vi­lo se na ras­po­la­ga­nje is­tra­ži­te­lji­ma ko­ji pro­vje­ra­va­ju je­su li bi­li umi­je­ša­ni u puč Oz­ren Pod­nar Ne­us­pjeh voj­nog uda­ra pro­tiv pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­doğa­na odra­zio se i na tur­ski no­go­met. Proš­log je mje­se­ca svih 15 čla­no­va No­go­met­nog sa­ve­za pod­ni­je­lo os­tav­ku i sta­vi­lo se na ras­po­la­ga­nje is­traž­nim or­ga­ni­ma. A oni pro­vje­ri­ti je­su li no­go­met­ni duž­nos­ni­ci uple­te­ni u pro­pa­li puč ili su po­ve­za­ni s is­lam­skim kle­ri­kom Fet­hu­la­hom Güle­nom, ko­jeg Er­doğa­nov re­žim op­tu­žu­je za ro­va­re­nje pro­tiv nje­ga. Is­to­vre­me­no su ras­pu­šte­ni svi od­bo­ri i dru­gi or­ga­ni Sa­ve­za, ali će se na­tje­ca­nja i nas­tu­pi re­pre­zen­ta­ci­ja odvi­ja­ti neo­me­ta­no. To zna­či i da će dr­žav­na se­lek­ci­ja 5. ruj­na gos­to­va­ti u Za­gre­bu na po­čet­ku kva­li­fi­ka­ci­ja za Svjet­sko pr­vens­tvo u Ru­si­ji 2018.

Is­la­mis­ti uz Ga­la­ta­sa­ray

Kao što pri­li­či spor­tu ko­ji je za Tur­ke “važ­ni­ji od ži­vo­ta”, no­go­met odra­ža­va po­li­tič­ku bor­bu iz­me­đu po­bor­ni­ka is­la­miz­ma ko­ji pro­mi­če pred­sjed­nik Er­doğan i nje­go­va stran­ka AKP te pris­ta­li­ca svje­tov­ne ide­olo­gi­je oca mo­der­ne Tur­ske, “Atatür­ka”. Is­to­vre­me­no, na is­la­mis­tič­kom se kri­lu su­kob­lja­va­ju Er­doğan i nje­go­va cr­na mač­ka Gülen, ko­ji ži­vi u iz­g­nans­tvu, u SAD-u. Od vo­de­ćih je klu­bo­va is­la­mis­ti­ma naj­bli­ži Ga­la­ta­sa­ray, dok Beşik­taş gor­lji­vo ču­va Atatür­ko­vo se­ku­lar­no na­s­lje­đe. Fe­ner­bahçe je iz­me­đu ova dva po­la, no ipak bli­ži se­ku­lar­nos­ti. U ruj­nu 2014. ul­tra­si Ga­la­ta­sa­raya pri­dru­ži­li su se dru­gim mus­li­man­skim vjer­ni­ci­ma u pro­s­vje­du pro­tiv na­vod­no pro­tu­is­lam­skog fil­ma i ka­ri­ka­tu­ra is­ti­ču­ći di­vov­ski tran­s­pa­rent na utak­mi­ci pro­tiv Ak­hi­sa­ra. Na tran­s­pa­ren­tu je pi­sa­lo, “Ti, ve­li­ki Pos­la­ni­če (Mu­ha­med, op. a.)! Svi su svje­to­vi stvo­re­ni ra­di Te­be! Ti fil­mo­vi ne­će os­ta­ti ne­kaž­nje­ni!” Nat­pis je bio od­go­vor na film “Ne­duž­nost Mus­li­ma­na” i na stri­po­ve u fran­cu­skom sa­ti­rič­kom lis­tu Char­lie Heb­do. Iako je Er­do­gan dek­la­ri­ra­ni Fe­ne­rov na­vi­jač, kod os­ta­lih je pris­ta­li­ca žu­to-pla­vih pao u ne­mi­lost ot­kad je 2011. klup­ski pred­sjed­nik Aziz Yıl­dırım uhi­ćen pod kli­ma­vom op­tuž­bom da je su­dje­lo­vao u na­mje­šta­nju utak­mi­ca. Ka­riz­ma­tič­ni je Yıl­dırım pro­veo go­di­nu da­na u pri­tvo­ru pri­je ne­go što ga je Vi­so­ki is­tan­bul­ski sud pro­gla­sio ne­duž­nim. Fe­ne­ro­vi na­vi­ja­či vje­ru­ju da iza po­ku­ša­ja ru­še­nja klup­skog gaz­de sto­ji Er­doğan. Dru­ga te­ori­ja go­vo­ri da je “puč” ini­ci­rao Fat­hu­lah Gülen. Pok­lo­ni­ci ak­tu­al­nog pr­va­ka Beşik­taşa iz­dva­ja­ju se od svih os­ta­lih po na­pred­noj lje­vi­čar­skoj ide­olo­gi­ji. Ta je ide­olo­gi­ja svoj­stve­na rad­nič­koj kla­si iz ko­je je klub po­ni­kao, no lju­bi­te­lji cr­no-bi­je­lih ogla­ša­va­ju se i o te­ma­ma kao što su ra­si­zam, uni­šte­nje oko­li­ša, ge­no­cid nad Ar­men­ci­ma i po­kolj mla­dun­ča­di fo­ka. Beşik­taşe­vi se fa­no­vi dr­že se­ku­lar­nos­ti i Atatür­ko­vog na­s­lje­đa, no još im je mi­li­ji – Che Gu­eva­ra. Çarşı, vo­de­ća sku­pi­na ul­tra­sa Cr­nih or­lo­va, ima u gr­bu cr­ve­no slo­vo “A”, ko­je pred­stav­lja ri­ječ “anar­hist”. Çarşı je os­no­van 1992., a ime mu zna­či trg ili tr­ž­ni­ca (otud i u hr­vat­skom ko­ri­šte­na ri­ječ čar­ši­ja). To je re­fe­ren­ci­ja na tr­go­vač­ku če­t­vrt u ko­joj je Beşik­taş ro­đen. Çarşı je pos­tao si­no­nim za pro­s­vje­do­va­nje pro­tiv ko­je­če­ga, što se ogle­da u nje­go­vom du­ho­vi­tom slo­ga­nu “Çarşı je pro­tiv sve­ga!”. Osim, ra­zu­mi­je se, pro­tiv Beşik­taşa. Ko­li­ko je Çarşı li­be­ra­lan u od­no­su na dru­ge na­vi­jač­ke sku­pi­ne po­ka­zu­je i da je njen ne­for­mal­ni vo­đa Ar­me­nac Alen Mar­kar­jan. Što je us­po­re­di­vo re­ci­mo kao da je Al­ba­nac na če­lu Zvez­di­nih De­li­ja.

Če­ka ih te­ška bu­duć­nost

Ka­pe­tan­sku vrp­cu u Di­na­mu dao mu je Bran­ko Ivan­ko­vić, a u Spur­si­ma Red­k­napp

– Çarşı ne­ma li­de­ra, sa­mo na­vi­ja­če – od­bi­ja pre­dvod­nič­ku ulo­gu Mar­kar­jan. Nji­ho­va lju­bav ne ovisi o sre­ći ko­ju do­no­se po­bje­de, ni­ti je na­ru­ša­va tu­ga zbog po­ra­za. Proš­la je se­zo­na bi­la obi­lje­že­na osva­ja­njem 14. tur­skog nas­lo­va, no tko zna ka­ko će Cr­nim or­lo­vi­ma ići u budućnosti, na­kon što je Er­doğan pre­uzeo ap­so­lut­nu vlast. Jer, “sul­tan” ne vo­li bun­tov­ni­ke. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u Maxu!

Bi­li­ća su vo­lje­li na­vi­ja­či Beşik­taşa jer je bio sklon li­je­voj ide­olo­gi­ji, baš kao i oni sa­mi

Na­vi­ja­či su jed­na od po­s­ljed­njih li­ni­ja obra­ne se­ku­lar­ne Tur­ske kak­vu da­nas poz­na­je­mo

Er­doğan je dek­la­ri­ra­ni na­vi­jač Fe­ner­bahçea, no ot­ka­ko je dao uhi­ti­ti klup­skog gaz­du Yıl­dırıma, ni­je omi­ljen me­đu pris­ta­ša­ma žu­to-pla­vih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.