Va­tre­ni da­nas gos­tu­ju u Si­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Re­pre­zen­ta­ci­ja će da­nas od 17.30 gos­to­va­ti u Si­sku i, u po­vo­du 110. go­diš­nji­ce klu­ba, igra­ti pri­ja­telj­sku utak­mi­cu s tre­će­li­ga­šem Se­ges­tom. Za­nim­lji­vo, u po­vi­jes­ti hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je sa­mo je je­dan nje­zin igrač ro­đen u Si­sku – da­naš­nji tre­ner vra­ta­ra, 51-go­diš­nji Ma­ri­jan Mr­mić. U ra­ni­joj po­vi­jes­ti hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je za­bi­lje­že­na su tri nas­tu­pa (sva tri 1940. go­di­ne) još jed­no­ga Siš­ča­ni­na, Iva­na Be­lo­še­vi­ća. (td)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.