Ne že­lim i ne tre­bam psi­ho­lo­ga

Di­vim se bra­ći Sin­ko­vić. Oni su to­li­ko ja­ki u gla­vi da psi­ho­lo­zi tre­ba­ju ići k nji­ma da bi sa­mi ma­lo na­pre­do­va­li. I ja sam jak u gla­vi, sa­mo mo­ram pos­lo­ži­ti ne­ke stva­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

U no­go­me­tu me lju­ti stav “su­par­ni­ci ula­žu 10 pu­ta vi­še, ne mo­že­mo mi s nji­ma”, i u bok­su ula­žu 10 pu­ta vi­še od nas pa sa svi­ma mo­gu bok­sa­ti dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Ne­što vi­še od tje­dan da­na na­kon što je pre­uzeo svo­ju bron­cu, pr­vu hr­vat­sku olim­pij­sku bok­sač­ku me­da­lju na­kon 28 go­di­na, Fi­lip Hr­go­vić ni­je zvu­čao kao pot­pu­no sre­tan spor­taš.

Opet mo­ra­mo ku­mi­ti i mo­li­ti

– Po­di­je­lje­ni su mi osje­ća­ji. U jed­nu sam ru­ku po­no­san, po­se­bi­ce ka­da vi­dim ka­ko je to odjek­nu­lo u do­ma­ćoj jav­nos­ti, u dru­gu sam tu­žan što ni­sam po­bi­je­dio Yo­ku. Sje­tim se sva­kih de­set mi­nu­ta i po­mis­lim ka­ko to da ni­sam us­pio stis­nu­ti još ma­lo. No, ni­sam bio ni fi­zič­ki ni psi­hič­ki top spre­man jer sve­mu je pret­ho­di­lo jed­no raz­dob­lje pri­vat­nih pro­ble­ma pa sam znao obi­te­lji re­ći: “Ako ja ova­kav uz­mem olim­pij­sku me­da­lju, to će bi­ti ču­do”. Da je u dru­goj run­di imao nak­lo­nost sa­mo još jed­nog su­ca, Hr­go­vić bi nas­tu­pio u fi­na­lu. – U tom me­ču Yo­ku sam htio pre­bi­ti pred ci­je­lim svi­je­tom, a ka­da sam vi­dio da mi to ne po­la­zi za ru­kom, imao sam osje­ćaj da sam uža­san u rin­gu. A za­pra­vo mi je ne­dos­ta­ja­la još po­ko­ja se­ri­ja. Plan od­mo­ra još ni­je na­pra­vio. – Me­ni sa­da tre­ba da se “re­se­ti­ram”, da pos­lo­žim stva­ri u gla­vi. Mo­žda će to po­tra­ja­ti dva tjed­na, dva mje­se­ca, a mo­žda i go­di­nu da­na jer ja već de­set go­di­na ni­sam stao i pod ne­pres­ta­nim sam pri­ti­skom. Ne­ću mje­se­ci­ma ljen­ča­ri­ti, no tre­ni­rat ću ne­ko vri­je­me na vi­šoj re­kre­ativ­noj ra­zi­ni, da se na tre­nin­zi­ma ne mo­ram ubi­ja­ti. Ono u če­mu se on i nje­gov tre­ner i me­na­džer Le­onard Pi­je­traj ne sla­žu jest taj­ming od­lu­či­va­nja oko pro­fe­si­onal­nih po­nu­da. Leo bi htio da se od­mah od­lu­či i da se on­da ode od­ma­ra­ti, a Hr­ga se ne bo­ji da će mu pro­ći vlak s naj­bo­ljim po­nu­da­ma. – Po­nu­de su sti­za­le i pri­je Olim­pij­skih iga­ra, a sti­žu i na­kon. Svi for­si­ra­ju da pot­pi­šem od­mah, a ja to ne že­lim. Ja ću ići u pro­fe­si­onal­ni boks ka­da bu­dem spre­man pos­ta­ti svjet­ski pr­vak, a ne ne­ka­ko na­po­la. Ne bo­jim se da će pro­ći za­ni­ma­nje za me­ne. Uos­ta­lom, pro­mo­tor ko­ji me že­li uvi­jek me mo­že sta­vi­ti u ring sa svo­jim naj­bo­ljim te­ška­šem i vr­lo će br­zo zna­ti na če­mu je. Bu­du­ći da se po­ža­lio na tri po­ra­za u če­t­vr­t­fi­na­li­ma SP-a, bi li rje­še­nje bi­lo u an­ga­žma­nu sport­skog psi­ho­lo­ga? – To je pro­tiv mo­jih uvje­re­nja. Ako se sam ne mo­gu do­ves­ti u red, on­da će me te­ško i dru­gi. Svat­ko bi sam u se­bi tre­bao pro- na­ći tu sna­gu. Mo­žda sam u kri­vu, mo­žda jed­nog da­na pro­mi­je­nim miš­lje­nje. U tom smis­lu nje­mu su po­jam bra­ća Sin­ko­vi­ći. – Oni su to­li­ko ja­ki u gla­vi da psi­ho­lo­zi tre­ba­ju ići k nji­ma da bi sa­mi ma­lo na­pre­do­va­li. Ja imam ne­kih svo­jih mu­ši­ca, svjes­tan sam, no že­lim to sam sa so­bom ri­je­ši­ti. Mis­lim da sam jak u gla­vi, sa­mo mo­ram ne­ke stva­ri pos­lo­ži­ti. Po­go­đen si­nov­lje­vom mu­kom, Fi­li­pov otac Pe­ro obra­ču­nao se s po­li­ti­ča­ri­ma re­kav­ši si­nu: “Je... im svi­ma ma­ter, ne daj ni­ko­me da se sli­ka s to­bom”. – Otac je to re­kao na svoj spe­ci­fi­čan na­čin, a da ni­je, nit­ko ga ne bi ni do­ži­vio. Ni­je on dos­lov­no mis­lio da ja sva­kog po­li­ti­ča­ra po­ša­ljem u onu stvar, no re­kao je kak­va je re­al­nost. Jer, kad ova olim­pij­ska pri­ča za­vr­ši, a već je pri svom kra­ju, opet mo­raš ku­mi­ti i mo­li­ti za svo­ja pra­va. Uz eufo­ri­ju ve­za­nu uz Di­na­mov pro­laz u Li­gu pr­va­ka, što je u bok­su kao da si se tek pla­si­rao na Olim­pij­ske igre, olim­pij­ska sla­va hr­vat­skih spor­ta­ša br­zo pro­la­zi. – To je po­pu­la­ran sport ko­ji pra­te ma­se i to mi ne sme­ta. No, sme­ta mi da lju­di iz no­go­me­ta stal­no ima­ju taj gard “su­par­ni­ci su ulo­ži­li de­set pu­ta vi­še od nas, ne mo­že­mo mi s nji­ma”. A ta­ko raz­miš­lja­ju svi, od tre­ne­ra kli­na­ca do pr­vih mom­ča­di, i za­to i ne mo­gu pro­ći da­lje jer raz­miš­lja­ju da ne mo­gu. Pa i ja se bo­rim s oni­ma ko­ji u boks ula­žu de­set pu­ta vi­še od Hr­vat­ske pa sa svi­ma mo­gu bok­sa­ti.

Vo­lio bih za­ra­di­ti to­li­ko da obi­te­lji pru­žim nor­ma­lan ži­vot i da ne mo­ram ‘re­da­ri­ti’ na­kon 15 go­di­na ka­ri­je­re

Bron­ca mi je ve­ća mo­ti­va­ci­ja

Na­da­mo se da mu ne­će pas­ti ne­kak­va ide­ja o odus­ta­ja­nju od bok­sa. – Ma kak­vi. Bron­ca je mo­žda i naj­za­hval­ni­ja mo­ti­va­cij­ski. Da sam osvo­jio zla­to, mo­žda bih se raz­ba­ha­tio, ku­pio Mer­ce­des i sve bi otiš­lo k vra­gu. Ova­ko pak os­ta­ju i po­ti­caj i pros­tor za do­ka­zi­va­nje. Za­mis­li­te, što bi sa mnom bi­lo da sam do­bio tih 100 ti­su­ća ku­na od dr­ža­ve, pa ja ne bih mo­gao ima­ti mi­ran ži­vot, a mo­rao bih an­ga­ži­ra­ti i fi­nan­ci­je­ra da mi taj no­vac us­mje­ri u pa­met­nom prav­cu – bio je sar­kas­ti­čan do­dav­ši da mu lo­va ni­je glav­ni ori­jen­tir u ži­vo­tu: – Ta­ko sam od­go­jen. Vo­lio bih za­ra­di­ti, ali sa­mo da ta­ko na­pla­tim svoj trud i da obi­te­lji omo­gu­ćim što pris­toj­ni­ji ži­vot, da ne mo­ram “re­da­ri­ti” na­kon 15 go­di­na ka­ri­je­re. Tre­bam do­bar i si­gu­ran auto­mo­bil, ali ne tre­bam Fer­ra­ri, kao ni vi­lu na Pre­križ­ju. Bio bih po­sve za­do­vo­ljan ku­ći­com u pred­gra­đu, na kak­vu br­daš­cu gdje bih imao svoj mir. Ja za­pra­vo že­lim bi­ti svjet­ski pr­vak ko­ji će se po­vu­ći i za ko­jeg se vi­še ne­će zna­ti. Že­lim se do­ka­za­ti sport­skim re­zul­ta­tom, a ne sta­tus­nim sim­bo­li­ma po­put Fer­ra­ri­ja.

Že­lim se do­ka­za­ti sport­skim re­zul­ta­tom, a ne sta­tus­nim sim­bo­li­ma po­put Fer­ra­ri­ja

Hr­go­vić si još ni­je opros­tio po­raz od Fran­cu­za Yo­ke u Ri­ju, no ka­že da su kri­vi i pri­vat­ni pro­ble­mi ko­je je imao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.