Su­pru­gi­na lju­bav iz­vuk­la me iz pak­la al­ko­ho­la

Tur­ski Ge­or­ge Clo­oney vi­še ne pi­je jer že­li bi­ti uzor si­nu, a lju­bav­ne sce­ne od­bi­ja sni­ma­ti da ne uvri­je­di jav­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ja­na Ba­čić sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Tur­ski Ge­or­ge Clo­oney vi­še ne pi­je jer že­li bi­ti uzor si­nu, a lju­bav­ne sce­ne od­bi­ja sni­ma­ti da ne uvri­je­di jav­nost

Po epi­zo­di je na­vod­no pla­ćen 19.000 eura, ali da že­na tra­ži da se zbog bra­ka odrek­ne glu­me, ka­že, pris­tao bi Jed­nog od naj­bo­lje pla­će­nih tur­skih glu­ma­ca Er­ka­na Pe­tek­kayu (47), ko­ji na­vod­no za­ra­đu­je čak 19.000 eura po snim­lje­noj epi­zo­di, gle­da­mo u se­ri­ji “Tu­đi ži­vot” u ulo­zi Dži­ha­na, no iza se­be ima vi­še od dva­de­set go­di­na glu­mač­kog is­kus­tva. Ti­je­kom sni­ma­nja se­ri­je “Tu­đi ži­vot” sa­pu­ni­ca se do­ga­đa­la i iza ka­me­ra.

Od­bio biv­šu part­ne­ri­cu

Na­ime, glu­mi­ca Nur­gül Yewil­cay, ko­ja je u se­ri­ji glu­mi­la nje­go­vu lju­bav­ni­cu Gul­se­ren, na­pus­ti­la je se­ri­ju, a kao raz­log na­ve­la psi­hič­ko zlos­tav­lja­nje ko­je je tr­pje­la od tzv. tur­skog Ge­or­gea Clo­oneya. – Er­kan je još u pr­voj se­zo­ni go­vo­rio ka­ko ne mo­že glu­mi­ti mog lju­bav­ni­ka, a kad sam mu rek­la da je to sa­mo po­sao i da me­ni ni­je pro­blem glu­mi­ti pros­ti­tut­ku ili lez­bij­ku, on mi je od­bru­sio: “To je ono što naj­bo­lje znaš” – rek­la je i do­da­la ka­ko se u dru­goj se­zo­ni mal­tre­ti­ra­nje sa­mo po­gor­ša­lo. S dru­ge stra­ne, Er­kan Pe­tek­kaya tvr­di da je sve “iz­miš­lje­na pri­ča oso­be s go­le­mim egom”. Ipak, pre­ma na­vo­di­ma tur­skih me­di­ja, u Er­ka­no­vu ugo­vo­ru pos­to­ji i kla­uzu­la po ko­joj glu­mac ne mo­ra sni­ma­ti lju­bav­ne sce­ne jer to ne že­li ka­ko ne bi uz­ne­mi­rio kon­zer­va­tiv­nu tur­sku jav­nost. Uglav­nom, ka­da je i po­s­ljed­nji put od­bio sni­mi­ti sce­ne ljub­lje­nja s Nur­gül, ona je pre­ki­nu­la su­rad­nju. Er­kan se ro­dio 11. pro­sin­ca 1970. u Ela­ziğu. O glu­mi ni­je raz­miš­ljao sve dok u sred­njoj školi ni­je slu­čaj­no stao na da­ske ko­je ži­vot zna­če i oča­rao se. Tur­ski za­vod­nik u bra­ku je s Di­dem Dur­sun, in­že­njer­kom ge­olo­gi­je. Par je 2004. go­di­ne do­bio si­na Cem Ca­na, a Er­kan ka­že da mu je naj­sret­ni­ji tre­nu­tak u ži­vo­tu bio ka­da ga je uzeo u na­ru­čje. Er­kan je imao pro­ble­ma s al­ko­ho­lom, ali ri­je­šio ga se za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći su­pru­ge. – Imao sam ve­li­kih pro­ble­ma i ne sra­mim se to priz­na­ti. Ni­sam se znao no­si­ti sa stre­som. Utje­hu sam pro­na­la­zio u al­ko­ho­lu, a Di­dem je vje­ro­va­la da se mo­gu pro­mi­je­ni­ti i bi­ti bo­lji mu­ška­rac i us­pio sam – re­kao je.

Vo­li pre­is­pi­ti­va­nje u osa­mi

Uz nje­nu pot­po­ru br­zo se iz­li­je­čio te se ku­ne ka­ko se slič­ne epi­zo­de ni­kad ne­će po­no­vi­ti, po­go­to­vo sa­da kad ima­ju si­na ko­ji u nji­ma vi­di uzor. – Do­bar sam otac, su­prug i čo­vjek, ali Di­dem me to­me sve­mu na­uči­la. Bo­že, hva­la ti što si mi je pos­lao. Ima­la je strp­lje­nja i obli­ko­va­la me – is­kren je. Taj­ni sas­to­jak za sre­ću mu je po­zi­ti­van po­gled na ži­vot, pri­ja­te­lji i lju­bav. – Vo­lim se i osa­mi­ti. Čo­vjek se u osa­mi za­mis­li. Uglav­nom, svi gri­je­ši­mo. Sit­ni­ce ko­je ne is­prav­lja­mo pre­tvo­re se u ve­će pro­ble­me. I za­to ih mo­ram is­pra­vi­ti – ka­že Er­kan ko­ji go­di­na­ma ima pro­ble­mi­ma i s bu­bre­zi­ma. – Dva­put sam ope­ri­rao li­je­vi bu­breg, des­ni mi ne stva­ra pro­ble­me, ali u li­je­vom i da­lje imam tri ka­me­na. Kad za­hla­di, imam pro­ble­ma s bu­bre­zi­ma i po­vre­me­no za­vr­šim u bol­ni­ci – is­kre­no ka­že i priz­na­je da zbog to­ga pi­je po de­ci­li­tar mas­li­no­va ulja dnev­no.

Da mi že­na ka­že da će se ra­zves­ti od me­ne ako ne odus­ta­nem od glu­me, uči­nio bih to

Da­nas mu je, ka­že, je­di­ni po­rok glaz­ba. Li­ni­ju odr­ža­va pli­va­njem, a ima pro­ble­ma s bu­bre­zi­ma pa pi­je de­ci­li­tar mas­li­no­va ulja dnev­no

U bra­ku je s Di­dem Dur­sun, in­že­njer­kom ge­olo­gi­je, a 2004. go­di­ne pos­ta­li su ro­di­te­lji si­na Ce­ma Ca­na

PROMO/NO­VA TV

Tre­ću se­zo­nu se­ri­je “Tu­đi ži­vot” u ko­joj glu­mi bo­ga­ta­ša Dži­ha­na u pro­sje­ku sva­ki dan gle­da oko 600.000 lju­di, ka­žu s No­ve TV

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.