VLADA U KRIZI

Ma­rić ne da os­tav­ku. Ta­ko bi priz­nao da je znao za ne­pra­vil­nos­ti u Agro­ko­ru HDZ: Mos­tov na­pad na Ma­ri­ća po­ve­zan je pr­vens­tve­no s lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Most: HDZ blo­ki­ra rad Vla­de, dr­žav­nih ti­je­la i tvrt­ki že­le­ći po­li­tič­ki ka­dro­vi­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Mi­nis­tar Ma­rić ne pris­ta­je ne­čas­no oti­ći iz Vla­de uz stig­mu da je po­dvio rep ka­da je opor­ba, uz po­moć Mos­ta, za­tra­ži­la nje­go­vu ab­di­ka­ci­ju Ia­ko Most da­ni­ma ša­lje ne­for­mal­ne po­ru­ke da bi se mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić tre­bao sam po­vu­ći iz Vla­de, što je za Most naj­ma­nje bol­no rje­še­nje, Ma­rić to u ovom tre­nut­ku (sa­mos­tal­no) ne­će uči­ni­ti.

Čas­na eva­ku­aci­ja

– Ma­rić sa­da si­gur­no sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no ne­će oti­ći iz Vla­de jer bi u je­ku zah­tje­va za opo­ziv i op­tuž­bi da je znao za spor­ne si­tu­aci­je u Agro­ko­ru prak­tič­ki priz­nao da je kriv – re­kao nam je ju­čer iz­vor bli­zak mi­nis­tru fi­nan­ci­ja. Dak­le, Ma­rić oči­to ne pris­ta­je ne­čas­no oti­ći iz Vla­de uz stig­mu da je po­dvio rep ka­da je opor­ba, pot­po­mog­nu­ta Mos­tom, za­tra­ži­la nje­go­vu ab­di­ka­ci­ju op­tu­žu­ju­ći ga za su­dje­lo­va­nje u pos­lov­nom slo­mu Agro­ko­ra bu­du­ći da je u kon­cer­nu ra­dio kao iz­vr­š­ni di­rek­tor za stra­te­gi­ju i tr­ži­šta ka­pi­ta­la. S dru­ge stra­ne, ni­je is­klju­če­no da će pre­mi­jer Plen­ko­vić za­tra­ži­ti nje­gov od­la­zak, ali ta­da vje­ro­jat­no pod Ma­ri­će­vim uvje­ti­ma ko­ji će to pov­la­če­nje uči­ni­ti naj­ma­nje bol­nim i uz naj­ma­nju po­li­tič­ku šte­tu za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja ko­ji je, u ko­nač­ni­ci, za­is­ta do­bar mi­nis­tar. U vr­hu HDZ-a od­lu­ku o sud­bi­ni mi­nis­tra Ma­ri­ća još ni­su do­ni­je­li, na­po­mi­nju da je ri­ječ o iz­nim­no osjet­lji­vom pi­ta­nju te da ne že­le pre­ju­di­ci­ra­ti nje­go­vu kriv­nju. – Ne vi­dim ni­je­dan raz­log za­što bi Ma­rić u slu­ča­ju Agro­kor bio kriv. No opet je jas­no da je si­tu­aci­ja s Agro­ko­rom za nje­ga ne­ugod­na. Još će­mo vi­dje­ti ko­ji će bi­ti epi­log pri­če s nje­go­vim opo­zi­vom, ana­li­zi­rat će­mo si­tu­aci­ju i o ni­zu pa­ra­me­ta­ra ovi­sit će ko­nač­no rje­še­nje – re­kao nam je ju­čer iz­vor iz vr­ha HDZ-a. Na­po­me­nuo je ipak da su sve op­ci­je otvo­re­ne, što bi on­da zna­či­lo i Ma­ri­ćev od­la­zak iz Vla­de, ali mo­žda i ri­zik da Most po­ku­ša sru­ši­ti mi­nis­tra što bi mo­glo iz­a­zva­ti pad Vla­de, ali i upu­tio kri­ti­ku Mos­tu. – Most je u slu­ča­ju mi­nis­tra Ma­ri­ća za­igrao svo­ju igru ko­ja je po­ve­za­na s lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – re­kao je naš su­go­vor­nik iz vr­ha HDZ-a. Dao je do zna­nja da Most for­si­ra Ma­ri­ćev od­la­zak ka­ko bi oja­čao svo­ju po­zi­ci­ju pred lo­kal­ne iz­bo­re pred­stav­lja­ju­ći se na­rod­nim tri­bu­ni­ma ko­ji ne­će to­le­ri­ra­ti mi­nis­tra u Vla­di ko­ji je ra­dio u Agro­ko­ru i mo­gu­će bio upu­ćen u sve spor­ne si­tu­aci­je tog kon­cer­na. U sva­kom slu­ča­ju, iz­vor iz vr­ha HDZ-a na­gla­sio je da će se HDZ u rje­ša­va­nju si­tu­aci­je s mi­nis­trom fi­nan­ci­ja ru­ko­vo­di­ti ko­rek­t­noš­ću pre­ma Ma­ri­ću, ali i za­šti­tom in­te­re­sa HDZ-a. Iz sve­ga pro­iz­la­zi i da bi HDZ mo­gao iz­ves­ti čas­nu eva­ku­aci­ju Ma­ri­ća iz Vla­de, ali i da bi mo­gao ri­ski­ra­ti da Most gla­sa pro­tiv nje­ga što bi mo­žda do­ve­lo do no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, tre­ćih u dvi­je go­di­ne. Iz­vor iz vr­ha HDZ-a ka­že da bi od­lu­ci za even­tu­al­ne no­ve iz­bo­re mo­ra­le pret­ho­di­ti de­talj­ne ana­li­ze jer bi­lo bi “naj­go­re iz­a­ći na no­ve iz­bo­re, a do­bi­ti is­tu si­tu­aci­ju”, dak­le po­nov­nu ko­ali­ci­ju HDZ-a s Mos­tom. Iz sve­ga što se zad­njih da­na ču­je u HDZ-u u toj stran­ci sve su ne­za­do­volj­ni­ji su­rad­njom s Mos­tom, a iz­vor iz vr­ha HDZ-a ka­že da, kad se jed­nom pri­je­đe cr­ta, on­da je sve mo­gu­će. Kraj­nji rok za gla­sa­nje o opo­zi­vu mi­nis­tra Ma­ri­ća u Sa­bo­ru je 19. svib­nja, a bu­du­ći da 5. svib­nja po­či­nje sa­bor­ska stan­ka zbog lo­kal­nih iz­bo­ra ko­ji su 21. svib­nja, oči­to je da bi se to gla­sa­nje tre­ba­lo odi­gra­ti do 5. svib­nja. U HDZ-u ka­žu da će to­čan da­tum gla­sa­nja o Ma­ri­ću bi­ti stvar po­li­tič­ke pro­cje­ne i kal­ku­la­ci­je. U vr­hu Mos­ta ju­čer su bi­li do kra­ja za­tvo­re­ni ka­da je ri­ječ o Ma­ri­će­voj po­li­tič­koj sud­bi­ni. Tvr­de da stran­ka još ni­je od­lu­či­la ka­ko će nji­ho­vi zas­tup­ni­ci gla­so­va­ti, a o sve­mu će se raz­go­va­ra­ti da­nas, ka­da se po­no­vo oku­pe u sa­bor­skim klu­pa­ma.

Ne­odr­ži­va po­zi­ci­ja

Za­sad je iz­vjes­no je­di­no da će Mi­ro Bulj di­ći ru­ku za mi­nis­trov opo­ziv, od če­ga ovaj mos­to­vac ne od­stu­pa. – Jas­no sam re­kao da je me­ni ne­pri­hvat­lji­vo da Hr­vat­ska u ovak­vom tre­nut­ku ne­ma mi­nis­tra fi­nan­ci­ja. Mi kao zas­tup­ni­ci ni­smo ima­li in­for­ma­ci­ju o sta­nju u kom­pa­ni­ji i za tak­vog mi­nis­tra ja ne mo­gu di­ći ru­ku – po­nav­lja Bulj. Slič­ne za­mjer­ke na Ma­ri­ćev rad iz­no­se i dru­gi mos­tov­ci, a do­bar dio ih ne vje­ru­je da bi Ma­ri­će­va smje­na do­ve­la do pa­da Vla­de. – Plen­ko­vić je ne ta­ko dav­no iz Bruxel­le­sa kri­ti­zi­rao Ka­ra­mar­ka zbog ru­še­nja vlas­ti­te Vla­de. Tim je sta­vom do­bio po­vje­re­nje i stra­nač­kih ko­le­ga i bi­ra­ča na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Ni­je valj­da da se nje­gov stav sa­da pro­mi­je­nio – ka­že je­dan Mos­tov zas­tup­nik. Is­ti­če ka­ko je si­tu­aci­ja s Ka­ra­mar­kom bi­la znat­no dra­ma­tič­ni­ja od sa­daš­nje, jer se ra­di­lo o sud­bi­ni še­fa stran­ke, dok je sa­da ri­ječ tek o nes­tra­nač­kom mi­nis­tru. Tvr­di ka­ko tak­vo miš­lje­nje prev­la­da­va i me­đu dru­gim ko­le­ga­ma u Klu­bu zas­tup­ni­ka, ko­ji, ka­že, pri­jet­nje o pa­du Vla­de do­živ­lja­va­ju sa­mo kao HDZ-ov spin. I da­lje se na­da­ju da će Ma­rić shva­ti­ti ka­ko je nje­go­va po­zi­ci­ja ne­odr­ži­va s ob­zi­rom na to da ne mo­že su­dje­lo­va­ti u do­no­še­nju ključ­nih od­lu­ka u sud­bin­skom tre­nut­ku za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo i da će sam da­ti os­tav­ku.

Most se u slu­ča­ju Ma­rić pred­stav­lja na­rod­nim tri­bu­nom uoči iz­bo­ra, sma­tra­ju u vr­hu HDZ-a Do­bar dio mos­to­va­ca ne vje­ru­je da bi smje­na mi­nis­tra fi­nan­ci­ja do­ve­la do pa­da Vla­de

Još ne­ma od­lu­ke U vr­hu HDZ-a od­lu­ku o sud­bi­ni mi­nis­tra Ma­ri­ća još ni­su do­ni­je­li, na­po­mi­nju da je ri­ječ o iz­nim­no osjet­lji­vom pi­ta­nju i ne že­le pre­ju­di­ci­ra­ti nje­go­vu kriv­nju

Iva Bo­ban Va­le­čić, Iva Pu­ljić-Še­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.