Pla­će služ­be­ni­ka po učin­ku

800 dr­žav­nih in­s­pek­to­ra opet u - Dr­žav­nom in­s­pek­to­ra­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no - Li­di­ja Ki­se­ljak

Još pri­je tri go­di­ne Mar­ti­na Da­lić raz­ra­di­la je sus­tav vred­no­va­nja ra­da dr­žav­nih služ­be­ni­ka ko­ji je sa­da ugra­đen u pro­gram re­for­mi

li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Obje­di­nja­va­nje in­s­pek­ci­ja i vred­no­va­nje dr­žav­nih služ­be­ni­ka po učin­ku dvi­je su naj­važ­ni­je no­vi­ne unu­tar Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi (NPR) ko­ji će s pro­gra­mom ko­nver­gen­ci­je bi­ti pred­stav­ljen ovaj tje­dan na sjed­ni­ci Vla­de. Pro­gram ko­nver­gen­ci­je ko­ji se pi­še za tro­go­diš­nje raz­dob­lje pre­dvi­đa dalj­nje sma­nje­nje de­fi­ci­ta i jav­nog du­ga. Ta dva pro­gra­ma čla­ni­ce EU duž­ne su do kra­ja trav­nja pos­la­ti Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, a na te­me­lju njih će Ko­mi­si­ja iz­ra­di­ti pri­jed­log pre­po­ru­ka, ko­je po­tom usva­ja i Vi­je­će Uni­je. Tre­nu­tač­no ima­mo vi­še od pe­de­set in­s­pek­cij­skih služ­bi ko­je bi se tre­ba­le obje­di­ni­ti, a na­kon što je pri­je tri go­di­ne SDP-ova Vla­da uki­nu­la Dr­žav­ni in­s­pek­to­rat i oko 800 in­s­pek­to­ra ras­po­re­di­la u pet mi­nis­tar­stva – Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma – to je do­ve­lo do još vi­še ne­re­da na tr­ži­štu ko­ji se sa­da že­li po­pra­vi­ti obje­di­nja­va­njem u je­dan dr­žav­ni in­s­pek­to­rat ko­ji bi kao i pri­je ra­dio neo­vis­no. Pri sa­moj naj­a­vi tog obje­di­nja­va­nja pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, SDP je po­ka­zao ne­za­do­volj­stvo tvr­de­ći upra­vo su­prot­no – da je in­s­pek­to­rat uki­nut upra­vo za­to što je bio le­glo ko­rup­ci­je i ne­po­tiz­ma i da su u EU in­s­pek­ci­je ta­ko­đer ve­za­ne za mi­nis­tar­stva. Još pri­je tri go­di­ne kao sa­bor­ska zas­tup­ni­ca Mar­ti­na Da­lić, sa­daš­nja pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva i obr­ta, pred­lo­ži­la je i raz­ra­di­la sus­tav uprav­lja­nja pla­ća­ma i vred­no­va­nje ra­da dr­žav­nih služ­be­ni­ka ko­ji je sa­da ugra­đen u NPR. Ta­ko bi pla­ća bi­la ve­za­na za re­zul­ta­te ra­da, mje­re­ne kroz una­pri­jed de­fi­ni­ra­ne mjer­lji­ve ci­lje­ve i re­zul­ta­te ra­da. Pri­mje­ri­ce, u upra­vi ovi­si­la bi o bro­ju ri­je­še­nih ad­mi­nis­tra­tiv­nih pred­me­ta, zah­tje­va, iz­da­nih do­zvo­la...; ka­da je ri­ječ o zdrav­s­tvu, on­da o bro­ju obra­đe­nih pa­ci­je­na­ta, kod nas­tav­ni­ka o us­pješ­nos­ti uče­ni­ka… Ocje­ne bi bi­le i kri­te­rij za na­pre­do­va­nje, ali i na­čin za lak­ši ot­kaz. Tak­vim obra­ču­nom uki­nu­li bi se sa­daš­nji do­da­ci na pla­će. U pro­gra­mu ko­nver­gen­ci­je, kad je ri­ječ o sma­nje­nju de­fi­ci­ta, ide se na teh­nič­ko us­kla­đi­va­nje pre­ma pra­vi­li­ma EK ko­ji tra­ži da sve zem­lje ra­de po is­toj me­to­do­lo­gi­ji. Ne­po­šti­va­nje Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi i pla­na ko­nver­gen­ci­je mo­že dr­ža­vu ko­šta­ti sank­ci­ja ko­je uklju­ču­ju i “za­mr­za­va­nje” sred­sta­va EU.

Na­ci­onal­ni pro­gram re­for­mi bit će pred­stav­ljen ovaj tje­dan na sjed­ni­ci Vla­de

SU­RAD­NJA Eko­no­mi­ja te pra­va gra­đa­na RH u Švi­car­skoj bi­le su te­me raz­go­vo­ra pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­barKi­ta­ro­vić i švi­car­ske pred­sjed­ni­ce Do­ris Le­ut­hard ju­čer u Za­gre­bu. (sve)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.