U ure­đe­nom pros­to­ru pla­ćat će se ren­ta, a u praz­no­me ren­ta i do­pri­nos

Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva objaš­nja­va da ne uvo­di no­va da­va­nja, gra­đe­vin­ska ren­ta pla­ćat će se sa­mo jed­nom, kod is­ho­đe­nja do­zvo­le za grad­nju Mi­nis­tar de­set da­na na­kon za­vr­šet­ka jav­ne ras­pra­ve od­lu­čio raz­ri­je­ši­ti ne­jas­no­će iz pri­jed­lo­ga za­ko­na o ko­mu­nal­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić odr­žao je ju­čer kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je ka­ko bi, de­set da­na na­kon za­vr­šet­ka jav­ne ras­pra­ve i 40 da­na na­kon što je Mi­nis­tar­stvo po­kre­nu­lo pos­tu­pak sa­vje­to­va­nja sa za­in­te­re­si­ra­nom jav­noš­ću, objas­nio za­što se od­lu­čio na do­no­še­nje no­vog za­ko­na o ko­mu­nal­nom gos­po­dar­stvu. Stu­pa­njem na sna­gu tog za­ko­na, u Hr­vat­skoj će se pres­ta­ti pla­ća­ti ko­mu­nal­na nak­na­da, ko­ja pre­ras­ta u po­rez na ne­kret­ni­ne, ali u is­tom tom za­ko­nu pre­dvi­đa se uvo­đe­nje gra­đe­vin­ske ren­te.

Pos­to­je­će ne­kret­ni­ne

Mi­nis­tar tvr­di ka­ko je ve­za­no uz nje­gov za­kon bi­lo dos­ta de­zin­for­ma­ci­ja, pa i ne­is­ti­na, zbog če­ga je od­lu­čio raz­ri­je­ši­ti ne­jas­no­će. Gra­đe­vin­ska ren­ta, ka­že mi­nis­tar, ne­će bi­ti no­vo da­va­nje, ne­go je ona za­mje­na za pos­to­je­ći ko­mu­nal­ni do­pri­nos ko­ji će ta­ko­đer do­ži­vje­ti pre­ina­ke. Ko­mu­nal­ni do­pri­nos pla­ća se za no­vo­grad­nju, a ta sred­stva slu­že za grad­nju in­fras­truk­tu­re. Po no­vo­me, umjes­to sa­daš­njeg ko­mu­nal­nog do­pri­no­sa pla­ća­la bi se gra­đe­vin­ska ren­ta i do­pri­nos za gra­đe­nje ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re. Mi­nis­tar Kuš­če­vić is­ti­če da ta dva jav­na da­va­nja ne­će bi­ti ve­ća od sa­daš­njeg ko­mu­nal­nog do­pri­no­sa, a ako se gra­di u pros­to­ru s do­bro iz­gra­đe­nom ko­mu­nal­nom in­fras­truk­tu­rom, ona mo­gu bi­ti i ni­ža. Prem­da je bio kri­ti­čan pre­ma svi­ma ko­ji ši­re de­zin­for­ma­ci­je, pa i udru­zi Li­pa jer je or­ga­ni­zi­ra­la pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je pro­tiv po­re­za na ne­kret­ni­ne, mi­nis­tar je priz­nao ka­ko je jed­na odred­ba za­kon­skog pri­jed­lo­ga mo­gla bi­ti jas­ni­je na­pi­sa­na, a u njoj sto­ji da će se gra­đe­vin­ska ren­ta pla­ća­ti za iz­grad­nju no­vih obje­ka­ta, ali i za pos­to­je­će ne­kret­ni­ne. Mi­nis­tar objaš­nja­va da se kod “pos­to­je­ćih ne­kret­ni­na” mis­li na iz­gra­đe­ne ne­le­ga­li­zi­ra­ne objek­te. Prem­da to u pri­jed­lo­gu za­kon­skog tek­s­ta ne pi­še, mi­nis­tar do­da­je da će gra­đe­vin­ska ren­ta bi­ti jed­no­krat­no da­va­nje. – Ne­ma go­vo­ra o no­vom na­me­tu, a ren­ta ni­je za­mje­na za ko­mu­nal­nu nak­na­du, već za ko­mu­nal­ni do­pri­nos i pla­ća se sa­mo jed­nom, pri­li­kom is­ho­đe­nja ak­ta za grad­nju – re­kao je mi­nis­tar. Do­pri­nos za grad­nju ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re ne­će se, ka­že, pla­ća­ti ako se gra­di u in­fras­truk­tur­no ure­đe­nom pros­to­ru, a 70 pos­to inves­ti­ci­ja na­la­zi se u ure­đe­nom pros­to­ru. On­dje gdje pos­to­ji sva in­fras­truk­tu­ra pla­ćat će se ren­ta, ta­mo gdje ne­ma in­fras­truk­tu­re pla­ćat će se ren­ta i do­pri­nos, no zbroj tih da­va­nja ne­će bi­ti ve­ći od pos­to­je­ćeg ko­mu­nal­nog do­pri­no­sa, obe­ća­va. – Sus­tav će bi­ti jed­nos­tav­ni­ji, br­ži, učin­ko­vi­ti­ji i jef­ti­ni­ji za one ko­ji gra­de na ure­đe­nom gra­đe­vin­skom pros­to­ru – na­vo­di Kuš­če­vić.

Ne­use­lji­vo 20% ma­nje

Za­mje­ni­ca rav­na­te­lja Po­rez­ne upra­ve Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić Ku­de­ljan objaš­nja­va da će se po­rez na ne­kret­ni­ne iz­ra­ču­na­va­ti ta­ko što će se sa­daš­nja ko­mu­nal­na nak­na­da pom­no­ži­ti s ko­efi­ci­jen­tom do­bi i ko­efi­ci­jen­tom sta­nja objek­ta. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ne­kret­ni­na ne­će se uzi­ma­ti u ob­zir kod odre­đi­va­nja po­re­za. Po­rez na ne­kret­ni­ne za zgra­de sa­gra­đe­ne do 1940. go­di­ne bit će 20 pos­to ni­ži od sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de, oba­ve­za za zgra­de sa­gra­đe­ne od 1941. do 1971. go­di­ne bit će 10 pos­to ma­nja, a one iz­gra­đe­ne od 1971. do 1987. go­di­ne is­ta kao i ko­mu­nal­na nak­na­da. Ne­kret­ni­ne sa­gra­đe­ne od 1988. do 2005. go­di­ne opo­re­zi­vat će se 10 pos­to vi­še, a sve sa­gra­đe­no na­kon 2006. go­di­ne 20 pos­to vi­še od ko­mu­nal­ne nak­na­de. Po­ka­že li se da objekt ni­je za upo­tre­bu, ta­ko do­bi­ve­na po­rez­na oba­ve­za sma­njit će se 20 pos­to, a ako se ra­di o luk­suz­noj vi­li ko­ja ima ba­zen ili te­ni­ske te­re­ne, do­dat će se 20 pos­to po­re­za. Ob­nov­lje­no kro­vi­šte, fa­sa­da i slič­no ne­će utje­ca­ti na vi­si­nu po­re­za, kao ni kva­li­te­ta in­te­ri­je­ra unu­tar ku­ća ili sta­no­va.

Po­rez na sta­ri­je ku­će bit će 20 pos­to ni­ži od ko­mu­nal­ne nak­na­de, a na no­vi­je 20 pos­to ve­ći Ako ne­kret­ni­na ni­je za upo­tre­bu, po­rez­na će obve­za za nju bi­ti uma­nje­na 20 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.